ข้อสอบท้องถิ่น#2

ข้อสอบท้องถิ่น #02

Question #1: ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีฐานะเป็นตามข้อใด

Question #2: ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน

Question #3: สภาตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีเขต ติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยตราเป็นกฎหมายใด