คุณสามารถเป็น “คุณครู” ได้หรือไม่?? #1

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

ครูผู้ช่วย #01

Question #1: กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

Question #2: มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

Question #3: มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก

Question #4: ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

Question #5: ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

next

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →