คุณสามารถเป็น “คุณครู” ได้หรือไม่?? #1

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

ครูผู้ช่วย #01

คำถาม #1: มาตรา 49 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

คำถาม #2: มาตรา 80 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญเรื่องใดเป็นอันดับแรก

คำถาม #3: ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

คำถาม #4: กฎหมายพัฒนาการศึกษาแห่งชาติเกิดจากมาตราใดของกฎหมายรัฐธรรมนูญ

คำถาม #5: ใครต่อไปนี้ที่ไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู

ถัดไป

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →