แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 12,

Spread the love
1. พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ให้ใช้บังคับเมื่อไร   
ก.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วหกสิบวัน
ง.ให้ใช้บังคับหลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเก้าสิบวัน
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด มาตรา ๒ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. ข้าราชการตำรวจ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงใคร                                                 
ก.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ข.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
ค.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
ง.ข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย ข้อสอบตำรวจหญิง,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ                                                     
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ข้าราชการตำรวจ หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้โดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้หมายความรวมถึงข้าราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งหรือสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตำรวจโดยได้รับเงินเดือนจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
3. ข้าราชการตำรวจอาจให้แบ่งเป็นข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศด้วยก็ได้โดยให้ตราเป็นอะไร                     
ก. พระราชกฤษฎีกา           ข.พระราชบัญญัติ             ค.พระราชกำหนด             ง.กฎกระทรวง
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา ๘  โดยให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา      ข้อสอบตำรวจหญิง,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ 
4. ในกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การ
ดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดีหรือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ผู้บัญชาการมีอำนาจเช่นว่านั้นในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการในกองบัญชาการทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ที่ใครกำหนด                                                                                                                                    
ก. ก.ต.ช.        ข.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ            ค.นายกรัฐมนตรี                   ง.คณะรัฐมนตรี
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา๑๔ วรรคสองตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ต.ช. กำหนด
5. พลตำรวจสำรองคืออะไร                                                                                                                                      
ก.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพลตำรวจสำรองโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ข.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ค.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสำรองตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง.ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจโดยได้รับการคัดเลือกหรือสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
6. ชั้นข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้                                                                                                                
ก. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโทสิบตำรวจเอกจ่าสิบตำรวจและ ดาบตำรวจ
ข.ชั้นสัญญาบัตรได้แก่ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปชั้นพลตำรวจได้แก่พลตำรวจสำรอง
ค. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ  ดาบตำรวจ  ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
ง. ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจ และ  นายดาบตำรวจ  ชั้นพลตำรวจ ได้แก่ พลตำรวจสำรอง
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด  มาตรา ๒๕  ชั้นข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้ (๑) ชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป (๒) ชั้นประทวน ได้แก่ ผู้มียศสิบตำรวจตรี สิบตำรวจโท สิบตำรวจเอก จ่าสิบตำรวจและ ดาบตำรวจ(๓)
ชั้นพลตำรวจได้แก่พลตำรวจสำรอง
7. ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่าอะไร                                                                
ก. ก.ตร.                                       ข.ก.ต.ร.                            ค.กต.ร.                       ง.ค.ก.ตร.
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด มาตรา  ๓๐  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการตำรวจคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.ตร.”
8. โทษทางวินัยข้าราชการตำรวจมีดังต่อไปนี้                                                                                                                                             
ก.ว่ากล่าวตักเตือนภาคทัณฑ์ กักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
ข.ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
ค.ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกให้ออกไล่ออก
ง.ภาคทัณฑ์ ทัณฑกรรมกักยาม  กักขังตัดเงินเดือนปลดออกไล่ออก
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   มาตรา ๘๒  โทษทางวินัยมี ๗ สถาน ดังต่อไปนี้(๑) ภาคทัณฑ์  (๒) ทัณฑกรรม(๓)กักยาม  (๔)กักขัง(๕)ตัดเงินเดือน(๖)ปลดออก(๗)ไล่ออก
หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบสอบ
9. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามเดือนถึงห้าปีถ้าการกระทำความผิดได้กระทำภายในเขตซึ่งประกาศใช้กฎอัยการศึก หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือเพื่อกระทำความผิดอาญาผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกอย่างใด                                                                                                      
ก.ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงห้าปี       ข.ตั้งแต่สองปี ถึงห้าปี           ค.ตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิบปี                 ง.ตั้งแต่สองปี ถึงสิบปี
เฉลยข้อค. แนวคิด มาตรา๑๐๘  วรรคสองผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
10. ธงชัยประจำหน่วยตำรวจเป็นธงซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้รับพระราชทานเป็นครั้งแรกจำนวน 6 ธง เมื่อวันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495 ณ ลานพระราชวังดุสิต 
ก.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2493                                    ข.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2494
ค.วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495                                    ง. วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2496
หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบสอบ
เฉลยข้อค. แนวคิด วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2495
    สอบตำรวจ,สอบตำรวจ56,สอบตำรวจใหม่,แนวข้อสอบตำรวจ56         
11. กรมตำรวจเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อใด                                                                                         
ก.วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2541                                         ข.วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2541
 ค.วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2541                                        ง.วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด  วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541 (ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115 ตอนที่ 73 ก ลงวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2541 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี)
     ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6         
cr: sheetram

แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน พร้อมเฉลย ชุดที่ 11

Spread the love
คู่มือเตรียมนายสิบตำรวจ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจหญิง,แนว ข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ ม.6
ตัวอย่างข้อสอบ นายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 ปี 2556
ตำรวจชั้นประทวน,ข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,ตำรวจชั้นประทวน วุฒิ ม 6
1. Unless the plant gets enough water for its root to absorb, it will soon ……….. . 
1.delete                                     2.omit                                 3.erase                             4.perish
แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวน,แนวข้อสอบตำรวจสาย อก,ข้อสอบ ตำรวจ ปี 55,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4 คำอธิบาย         perish  =  ตาย (die)
,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6
2. You friend told you about his trip to New York. You show your interest by saying, “……….!” 
1.Have a nice day                          2.Fantastic                          3.Bon Voyage                    4.What a surprise
     ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ ม.6,ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6                          
คำตอบที่ถูกต้องคือ 2 คำอธิบาย  Fantastic!  =  เยี่ยมเลย Have a nice day!  =  ขอให้โชคดีนะ
Bon Voyage!  =  ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภา  What a surprise!  =  ว้าว! ดีใจจัง
3. You are in a restaurant. The waiter asks, “Are you ready to order?” You reply, “………… .” 
1.You’re ready to serve                                                    2.We prefer chicken to beef
3.We’d like to have a table for three                                 4.Please give us a minute to look at the menu
คำตอบที่ถูกต้องคือ 4  คำอธิบาย  Please give us a minute to look at the menu.  =  ขอเวลาให้เราดูเมนูก่อนนะคะ/ครับ You’re ready to serve  =  คุณพร้อมจะเสริฟแล้ว
We prefer chicken to beef.  =  เราชอบไก่มากกว่าเนื้อ We’d like to have a table for three.  =  ขอโต๊ะสำหรับ 3 คน
4. ข้อใดที่ควรจัดเป็นมโนมติพื้นฐานทางสังคมมากที่สุด
ก.โครงสร้างและการรวมกลุ่มของสังคม                  ข.ประสบการณ์ที่เป็นจริงและอธิบายได้ในสังคม
ค.การอนุรักษ์และถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคม       ง.ความเชื่อ ศาสนา และค่านิยมของสังคม
เฉลย ข้อ. ข แนวคิด ประสบการณ์ที่เป็นจริงและอธิบายได้ในสังคม
5. มโนมติหลัก ทฤษฏีและหลักการรวมกันแล้วเรียกว่าอะไร
ก.โครงสร้างทางสังคมศาสตร์            ข.ทฤษฎีสังคมศึกษา
ค.หลักและระบบสังคมศึกษา              ง.มโนมติของโครงสร้าง
เฉลย ข้อ. ง  แนวคิด มโนมติของโครงสร้าง
6. การสร้างพลเมืองดีอาจกระทำได้ผลมากที่สุดเมื่อจัดเนื้อหาสาระให้เน้นในเรื่องใดต่อไปนี้
ก.การสร้างมนุษย์สัมพันธ์                                        ข.แนวทางความประพฤติที่เหมาะที่ควร
ค.กระบวนการแก้ไขปัญหา                                      ง.ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสังคม
เฉลย ข้อ. ข แนวคิด แนวทางความประพฤติที่เหมาะที่ควร
7. การสอนสังคมศึกษาในลักษณะของสังคมศาสตร์มีวัตถุประสงค์  คือ
ก.ใช้วิธีการสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ได้
ข.ใช้เครื่องมือและทำการทดลองแบบวิทยาศาสตร์ได้
ค.ใช้เจตคติที่ได้รับการปลูกฝังเพื่อเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้
ง.ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้แบบนักสังคมศาสตร์ได้
เฉลย ข้อ. ง แนวคิดใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้แบบนักสังคมศาสตร์ได้
8. วัฒนธรรมเป็นมโนมติสำคัญที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สิ่งใดต่อไปนี้
ก.สถานสภาพ                 ข.โครงสร้าง                 ค.ค่านิยม                        ง.ระบบ
เฉลย ข้อ. ค แนวคิด ค่านิยม
9. ข้อใดเป็นจุดเน้นในการวางแผนพัฒนาสังคมในทศวรรษที่ผ่านมาของประเทศกำลังพัฒนา 
ก.การช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ข.การสงเคราะห์คนชรา หรือหญิงแม่ลูกอ่อน
ค.การเปลี่ยนแปลงสังคมและทัศนคติประชากร
ง.การบรรลุเป้าหมายทางสังคม และการให้สวัสดิการทางสังคม
,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจหญิง,แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการ
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด การบรรลุเป้าหมายทางสังคม และการให้สวัสดิการทางสังคม
คู่มือเตรียมนายสิบตำรวจ
10. สังคมลักษณะใดเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ง่าย                                                                                                                   
ก.สังคมยึดถือประเพณี                      ข.สังคมยกย่องผู้อาวุโส
ค.สังคมยกย่องบูชาบรรพบุรุษ            ง.สังคมยึดถือปัจเจกบุคคล
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด   สังคมยึดถือปัจเจกบุคคล
11. กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๐๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๑กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. สามสิบวัน                      ข.หกสิบวัน                  ค. เก้าสิบวัน                   ง. ร้อยยี่สิบวัน       ข้อสอบตำรวจ,ข้าราชการตำรวจชั้นประทวนสายปราบปราม,แนวข้อสอบข้าราชการตำรวจชั้นประทวน,หนังสือแนวข้อสอบตำรวจ
เฉลย ข้อ ค . แนวคิด ข้อ ๑ กฎ ก.ตร. นี้ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
,ข้อสอบสอบตำรวจ,ตัวอย่างข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบสอบ
12. ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้ เป็นอะไร
ก.แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ข.ข้อปฏิบัติแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ค.กรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ง.ข้อบังคับแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
เฉลย ข้อ ค . แนวคิด ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้ เป็นกรอบแห่งการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการตำรวจ
ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6
13. ให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้เป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๒๗๙ 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นจรรยาบรรณของตำรวจตามมาตรา เท่าใด
ก.มาตรา๗๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
ข.มาตรา๗๖ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
ค.มาตรา๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
ง.มาตรา๗๘ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
เฉลย ข้อ ค . แนวคิด ข้อ ๓ ให้ถือว่าประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจท้ายกฎ ก.ตร. นี้เป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการตำรวจตามมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. ๒๕๕๐ และเป็นจรรยาบรรณของตำรวจตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๔๗
     ข้อสอบตำรวจอำนวยการ ม.6 ,ข้อสอบตำรวจข้อสอบเก่าตำรวจ ม.6 ,แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ ม.6         
 
cr: sheetram