แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 7

Spread the love
ข้อ 1 ถึง ข้อ 4  เป็นข้อสอบแบบอุปมาอุปไมยที่ใช้ภาษา
1. ขาว : ดำ          → ?
ก.ทุกข์ : โศก              ข.โลภ:หลง
ค.โต:ใหญ่                  ง.รัก:เกลียด
จ. สั้น : ยาว
เฉลย ข้อ ง. แนวคิด สีขาว อยู่ตรงข้ามกับสีดำ คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ รัก อยู่  ตรงข้ามกับเกลียด คำตอบจึงเป็นข้อ ง.
2. น้ำ:ปลา   → ?
ก. นา:ข้าว                      ข.  มาก:น้อย
ค. รวย:จน                      ง.  พี่:น้อง
จ.สามี : ภรรยา
เฉลย ข้อ ก. แนวคิด เมื่อในน้ำมีปลาแล้ว  คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ ในนาย่อมมีข้าวคำตอบจึงเป็นข้อ ก
3. คน:บ้าน   →เณร: ?                                                                                 
ก. ศาลา                       ข. วิหาร
ค. วัด                           ง. โบสถ์
จ. โรงพยาบาล
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด เมื่อคนอยู่ในบ้าน  คู่เปรียบเทียบค่าเหมาะสมคือ เณรก็ควรจะอยู่ ในวัดคำตอบจึงเป็นข้อ ค.
4. ช้าง :งวง    → คน : ?                                                                                                                               
ก.หู                        ข.มือ
ค.จมูก                    ง. ปาก
จ. เท้า
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด เหตุผล งวงเป็นจมูกของช้าง คำตอบ ควรจะเป็นจมูกของคน
ข้อ 5-6 จงเลือกคำที่กำหนดให้ เพื่อทำให้ได้ความมีความหมายดีที่สุด                       
5. วันอาทิตย์นี้เป็นวันเลือกตั้งขอเชิญชวนให้ประชาชนไป……..                                                           
ก. ทำบุญ                            ข. ใช้สิทธิ์
ค. พักผ่อน                          ง. ช่วยกันพัฒนาประเทศ
เฉลย ข้อ ข. แนวคิด  ใช้สิทธิ์ เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
6. ใจเขา………เหมือนกับ………..                                                                                     
ก. แข็ง……..สำลี                        ข. ดำ………เพชร
ค. กว้าง…….แม่น้ำ                    ง. ดี…….ฤาษี
เฉลย ข้อ ค. แนวคิด           กว้าง…….แม่น้ำ   เป็นคำตอบที่ถูกต้อง
7. กาฝูงหนึ่งบินไปเกาะที่กิ่งไม้ ถ้าเกาะตัวละต้นจะเหลือกาอยู่  2  ตัว  ถ้าเกาะต้นละ  2  ตัวจะเหลือต้นไม้อยู่  3  ต้น  อยากทราบว่าจะมีกากี่ตัวและมีต้นไม้อยู่กี่ต้น
ก.  กา  10  ตัวและต้นไม้  8  ต้น                                       ข.  กา  8  ตัวและต้นไม้  10  ต้น
ค.  กา  6  ตัวและต้นไม้  10  ต้น                                      ง.  กา  10  ตัวและต้นไม้  10  ต้น
เฉลยข้อ  ก. แนวคิด
สมมุติว่ามีต้นไม้  x  ต้น  และกา  y  ตัว\ถ้ากาเกาะต้นไม้ต้นละตัวจะเหลือกา  2  ตัว
ดังนั้นจะได้สมการ  y-x  =  2
ถ้ากาเกาะต้นไม้ต้นละ  2  ตัวจะเหลือต้นไม้  3  ตัว
ดังนั้น   จะได้สมการ  2(x-3)  =  y
จากการแก้สมการทั้งสองจะได้  x  =  8  และ  y  =  10
 ดังนั้นกามี  10  ตัว  และต้นไม้มี  8  ต้น
8. นกแก้วจำนวนหนึ่งเกาะอยู่บนหลังวัว  ถ้านับจำนวนขา  ขานกแก้วจะมีจำนวนเป็นสามเท่าของจำนวนขาของวัว  แต่ถ้านับจำนวนหัว  หัวของวัวจะมีน้อยกว่าหัวของนกแก้วอยู่  20  ตัว อยากจะทราบว่ามีนกแก้วกี่ตัว
ก.  20  ตัว             ข.  22  ตัว                  ค.  24  ตัว                       ง.  28  ตัว
เฉลยข้อ  ค   แนวคิด สมมุติว่ามีนกแก้ว  x  ตัว  และมีวัว  y  ตัว
 ดังนั้น  ขานกแก้วมี  2 x ขา  และขาวัวมี  4y  ขา
 เนื่องจากขานกแก้วเป็น  3  เท่าของขาวัว
 จะได้สมการ2x  =  3(4y)
 2x  =  12y
 x  =  6y……..(1)
 จากความสัมพันธ์ที่ว่า  จำนวนหัวของวัวน้อยกว่าจำนวนหัวของนกแก้ว  20  หัว
 จะได้สมการx-y  =  20……..(2)
 เมื่อแก้สมการจะได้  x  =  24,  y   =  4
ดังนั้นนกแก้วมี  24  ตัว  วัวมี  4  ตัว
9. 17  13  10  8  … จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
ก. 4                          ข. 5                        ค. 6                           ง. 7
เฉลยข้อ ง.  แนวคิด     เลขที่โจทย์กำหนดให้จะลดเป็นชุดตามลำดับดังนี้
จาก 17   13  ลด  4 , 13  10 ลด  3 ,  10  8  ลด 2
ดังนั้น จาก 8  ต้องลด 1 คือ 8-1 = 7
10. 1   3   7   15   ….จงหาจำนวนเลขที่จะเติมในช่องว่างเพื่อให้เข้าอันดับกับชุดของตัวเลขที่กำหนดให้
ก. 28                    ข. 31                  ค. 34                        ง. 39
เฉลยข้อ ข.  แนวคิด  เลขที่โจทย์กำหนดให้จะเพิ่มขึ้นตามลำดับดังนี้
จาก 1   3  เพิ่ม  2  , 3   7  เพิ่ม  4 ,  7   15  เพิ่ม 8
ดังนั้น จาก 15    …..เพิ่ม  16  (2 ,  4 ,  8 ,  16) ตัวต่อจาก 15 คือ 15+16=31
11. จงหาเลขจำนวนที่หายไป                                                                                                                                                  
 4    3    2    5
9    5    3    11
11    7   5     .
ก. 12                                 ข.13
ค.14                                  ง.15
เฉลยข้อ ข. แนวคิด ในแต่ละบรรทัด ตัดเลขทางขวาเอามาจากการบวกเลขสองตัวแรกแล้วลบด้วยเลขตัวที่สาม
: 4+3-2=5 ,9+5-3 =11 , 11+7-5 =13
12. จงหาเลขสองจำนวนที่หายไป
ก. 66 และ 68                                     ข. 66 และ 69
ค.68 และ 70                                      ง.65 และ 68
เฉลยข้อ ข. แนวคิด การคำนวณเรียงตามลำดับดังนี้ +3 และ x 2
:  3(+3) = 6(x2) =12(+3) = 15(x2) = 30(+3) = 33(x2) = 66 (+3) = 69
ดังนั้นคำตอบคือ 66 และ 69
cr: sheetram

แนวข้อสอบตำรวจวุฒิ ม 6 สาย อก พร้อมเฉลย สอบตำรวจ เปิดสอบตำรวจ ข้อสอบเก่าตำรวจ ชุดที่ 6

Spread the love
แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบตํารวจอํานวยการ,แนวข้อสอบตํารวจสายอํานวยการ,แนวข้อสอบตำรวจ,ข้อสอบตำรวจ,แนวข้อสอบตำรวจ
1.  ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา
ก. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร
ข. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสำคัญ
ค. การเตือนเรื่องที่ค้าง
ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
ตอบ ง. หนังสือสำคัญเกี่ยวกับการเงิน
หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
4. การเตือนเรื่องที่ค้าง
5. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา
6. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
2. ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ
ก. หนังสือประทับตรา                        ข. หนังสือภายใน
ค. หนังสือภายนอก                            ง. หนังสือสั่งการ
ตอบ ข. หนังสือภายใน
หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ
หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก
หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก
หนังสือสั่งการ ใช้กระดาษตราครุฑ
3. “หนังสือสั่งการ” มีกี่ชนิด มีอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ                                     ข. 2 ชนิด, คำสั่ง ข้อบังคับ
ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ                    ง. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบ และกฎ
ตอบ ค. 3 ชนิด, คำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ
หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
4. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือสั่งการประเภทใด
ก. คำสั่ง                              ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                          ง. กฎ
ตอบ ก. คำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้กระดาษตราครุฑ
5. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                    ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                ง. กฎ
ตอบ ข. ระเบียบ
ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
6. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ เรียกว่า
ก. คำสั่ง                                       ข. ระเบียบ
ค. ข้อบังคับ                                   ง. กฎ
ตอบ ค. ข้อบังคับ
ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
7. หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิดอะไรบ้าง
ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์
ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว
ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว
ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
8. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่าหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. ประกาศ                         ข. แถลงการณ์
ค. ข่าว                               ง. ประชาสัมพันธ์
ตอบ ก. ประกาศ
ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
9. ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกำหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคำว่า “ประกาศ” เป็นคำใด
ก. คำสั่ง                                       ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                      ง. แถลงการณ์
ตอบ ข. แจ้งความ
ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
10. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด
ก. คำสั่ง                                            ข. แจ้งความ
ค. ประกาศแจ้งความ                           ง. แถลงการณ์
ตอบ ง. แถลงการณ์
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
cr: sheetram