ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ภาค ก. ก.พ. วิชาภาษาไทย การอ่านและทำความเข้าใจบทความ#01

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบภาค ก. ก.พ.

วิชาภาษาไทย การอ่านและทำความเข้าใจบทความ#01

คำถาม #1: จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คนให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

คำถาม #2: ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปออกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังนิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

คำถาม #3: สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรืองที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่นอนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงเท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วได้ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

คำถาม #4: เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโดยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไม่เหมาะสมกับวัยเด็กข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

คำถาม #5: กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนักเพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับความต้องการในประเทศ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร

ถัดไป


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #03

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #03”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #02

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #02”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. ภาษาไทย ความเข้าใจภาษา #01”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขสัญลักษณ์#01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขสัญลักษณ์#01”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขภาษา#01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. เงื่อนไขภาษา#01”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. อุปมาอุปไมย#01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. อุปมาอุปไมย#01”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง#01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง#01”


ฝากประชาสัมพันธ์

ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. คณิตศาสตร์ทั่วไป#01

Continue reading “ได้กี่ข้อ?? ข้อสอบภาค ก. ก.พ. คณิตศาสตร์ทั่วไป#01”


ฝากประชาสัมพันธ์