ได้กี่ข้อ?? แบบทดสอบ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

Question #1: ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด

Question #2: การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางโครงการของรัฐ ถือว่าเป็นหลักการ มีส่วนร่วมระดับใด

Question #3: หลักฉันทามติคือข้อใด

Question #4: หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีเพื่อจุดประสงค์ใด

Question #5: ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักการกระจายอำนาจ

Question #6: การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

Question #7: การดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายและลดภาระที่ไม่จำเป็น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

Question #8: หลักการใดเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

Question #9: การรับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของหลักการใด

Question #10: การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามหลักการใด

Question #11: ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักนิติธรรม

Question #12: ข้อใดไม่ใช่หลักภาระรับผิดชอบ

Question #13: การกำหนดเป้าหมายไม่ควรทำอย่างไร

Question #14: “รัฐมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน” คำกล่าวนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

Question #15: การสนับสนุนแข่งขันให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใด

Question #16: หลักภาระรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีมิติของภาระรับผิดชอบกี่มิติ

Question #17: หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดภาระการควบคุมภายนอกไว้กับใคร

Question #18: กระบวนการตัดสินใจแบบมุ่งเน้นฉันทามติ ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้อง

Question #19: การที่เมืองพัทยามีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการดำเนินการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร

Question #20: ข้อใดถูกต้องตามหลักนิติธรรม

Question #21: สื่อสาธารณะควรมีหน้าที่อย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

Question #22: “หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีส่วนสนับสนุนให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

Question #23: ตามหลักความเสมอภาคนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างไร

Question #24: การใช้อำนาจของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

Question #25: นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

next

About งานราชการ

View all posts by งานราชการ →