ได้กี่ข้อ?? แบบทดสอบ หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

คลิกถัดไปเพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ

คำถาม #1: ธรรมาภิบาลหมายถึงข้อใด

คำถาม #2: การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะแนวทางโครงการของรัฐ ถือว่าเป็นหลักการ มีส่วนร่วมระดับใด

คำถาม #3: หลักฉันทามติคือข้อใด

คำถาม #4: หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีเพื่อจุดประสงค์ใด

คำถาม #5: ข้อต่อไปนี้ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามหลักการกระจายอำนาจ

คำถาม #6: การมุ่งเน้นการปฏิบัติงานเป็นเลิศ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

คำถาม #7: การดำเนินการเพื่อลดรายจ่ายและลดภาระที่ไม่จำเป็น เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับหลักการใด

คำถาม #8: หลักการใดเป็นหลักสำคัญในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสามารถนำมาตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐ

คำถาม #9: การรับรู้ความคาดหวังหรือความต้องการของประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นองค์ประกอบของหลักการใด

คำถาม #10: การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงาน การให้ความสำคัญต่อคุณภาพ และความคุ้มค่าของ เงินงบประมาณ เป็นการดำเนินการตามหลักการใด

คำถาม #11: ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักนิติธรรม

คำถาม #12: ข้อใดไม่ใช่หลักภาระรับผิดชอบ

คำถาม #13: การกำหนดเป้าหมายไม่ควรทำอย่างไร

คำถาม #14: “รัฐมีหน้าที่สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน” คำกล่าวนี้ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

คำถาม #15: การสนับสนุนแข่งขันให้มีการบริการสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกมากขึ้น ถือเป็นการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใด

คำถาม #16: หลักภาระรับผิดชอบต่อการบริหารราชการแผ่นดินมีมิติของภาระรับผิดชอบกี่มิติ

คำถาม #17: หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี กำหนดภาระการควบคุมภายนอกไว้กับใคร

คำถาม #18: กระบวนการตัดสินใจแบบมุ่งเน้นฉันทามติ ลำดับขั้นตอนในข้อใดถูกต้อง

คำถาม #19: การที่เมืองพัทยามีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาโดยตรงจากประชาชน ถือเป็นการดำเนินการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างไร

คำถาม #20: ข้อใดถูกต้องตามหลักนิติธรรม

คำถาม #21: สื่อสาธารณะควรมีหน้าที่อย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คำถาม #22: “หลักการเปิดเผยโปร่งใสมีส่วนสนับสนุนให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” คำกล่าวนี้ ถูกต้องหรือไม่

คำถาม #23: ตามหลักความเสมอภาคนั้น ประชาชนมีสิทธิและเสรีภาพอย่างไร

คำถาม #24: การใช้อำนาจของรัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคือข้อใด

คำถาม #25: นิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ ควรมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ตามหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี

ถัดไป


ฝากประชาสัมพันธ์