คำสั่ง จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ 1 คำตอบ เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ
1. เลข 2 จำนวนรวมกัน = 44 ซึ่งมากกว่าผลต่างของเลข 2 จำนวนนี้อยู่ 26 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 13
ข. 30
ค. 31
ง. 35
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

2. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 40 เลขจำนวนมากเป็น ของผลรวมทั้งสองจำนวน จงหาเลขจำนวนน้อย

ก. 8
ข. 10
ค. 15
ง. 30
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

3. เลข 2 จำนวนรวมกันเท่ากับ 64 เลขจำนวนมากเป็น 3 เท่าของเลขจำนวนน้อย เลขจำนวนน้อยเท่ากับเท่าไร

ข. 13
ค. 39
ง. 440
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

4. ของเลขจำนวนมากเท่ากับจำนวนน้อยและ ของเลขจำนวนน้อยเท่ากับจำนวนมากถ้าผลรวมของเลข 2 จำนวน = 25 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 20
ข. 18
ค. 15
ง. 10
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

5. เลข 2 จำนวนรวมกัน = A, ผลต่าง = B จงหาเลขจำนวนน้อย
ก. A - B
ข.
ค. + B
ง.
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

6. X – Y = 10, X + Y = 120 จงหาค่า Y
ก. 65
ข. 130
ค. 55
ง. 110
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

7. เลขจำนวนน้อยเป็น 75% ของเลขจำนวนมากถ้าผลรวมของเลขทั้ง 2 เท่ากับ 140 เลขจำนวนมากเท่ากับเท่าไร
ก. 50
ข. 55
ค. 60
ง. 70
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

8. เลขจำนวนน้อย = 0.8 ของเลขจำนวนมากถ้าจำนวนน้อยเป็น 120 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 80
ข. 100
ค. 120
ง. 150
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

9. เลขจำนวนมาก ๆ กว่าเลขจำนวนน้อยอยู่ 4 และเลขจำนวนน้อยมากกว่าครี่งหนี่งของเลขจำนวนมากอยู่ 4 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 16
ข. 14
ค. 12
ง. 10
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

10. เลขจำนวนน้อยเป็น ของเลขจำนวนมาก และผลต่างระหว่างเลขจำนวนน้อยกับเลขจำนวนมากเท่ากับ 40 จงหาเลขจำนวนมาก
ก. 20
ข. 40
ค. 100
ง. 140
จ. ก. - ง. ไม่มีข้อถูก

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :