ชุดที่ 5

คำสั่ง      จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ  เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง

ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

 

1.       เลขต่อไปนี้เลขจำนวนใดหารด้วย 3 ไม่ลงตัว

           ก.       63                                                      ข.       1,101                                           ค.       956

           ง.       1,872                                                จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

2.       เลขต่อไปนี้เลขจำนวนใดหารด้วย 4  ลงตัว

           ก.       8,938                                                ข.       8,818                                           ค.       9,835

           ง.       8,908                                                จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

3.       เลขต่อไปนี้เลขใดหารด้วย 6 ไม่ลงตัว

           ก.       16,566                                              ข.       96                                                 ค.       606

           ง.       8,664                                                จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

4.       จะต้องเอาเลขอะไรมาบวกกับ 9,812  จึงจะหารด้วย  9  ลงตัว

           ก.       3                                                        ข.       4                                                   ค.       6

           ง.       7                                                        จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

5.       A  หารด้วย  3  ไม่ลงตัวจะต้องเอาค่าในข้อใดมาบวกกับ  A จึงจะหารด้วย  3  ลงตัว

           ก.       3 A                              ข.       5 A                           ค.       7 A

      ง.       9 A                              จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

6.       เลขในข้อใดหารด้วย  25  ไม่ลงตัว

           ก.       91,800                                              ข.       9,625                                           ค.       1,125

           ง.       22,425                                              จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

7.       96 A ,  467  หารด้วย  9  ลงตัว  A จะต้องมีค่าเท่าใด

           ก.       4                                                        ข.       6                                                   ค.       8

           ง.       2                                                        จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

8.       111,  111  + A  หารด้วย  8  ลงตัว  A  จะต้องมีค่าเท่าใด

           ก.       1                                                        ข.       3                                                   ค.       5

           ง.          กับ     ถูก                     จ.         -      ไม่มีข้อถูก

 

9.       เลขในข้อใดหารด้วย  4  ลงตัว

           ก.       222,111  +  1                                   ข.       111,222  + 1                              ค.       333,222  +  3

           ง.       444,111   +  4                                  จ.          -      ไม่มีข้อถูก

 

10.     A  หารด้วย  9  ลงตัว  B  หารด้วย  2  ลงตัวเสมอเลขต่อไปนี้ข้อใดหาร  A    B ลงตัว

           ก.       5                                                        ข.       4                                                   ค.       7

           ง.       6                                                        จ.          -      ไม่มีข้อถูก