ชุดที่ 8

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ  เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

 

1.     1    4    9    15    25

        ก.  1                                             ข.  4                                         ค.  9

        ง.  15                                           จ. 25

2.     15    18    20    24    27

        ก.  11                                           ข.  18                                       ค.  24

        ง.  20                                           จ.  27

3.     3    6    9    10    12

        ก.  3                                             ข.  6                                         ค.  9

        ง.  10                                           จ. 12

4.     80    84    89    94    99

        ก.  80                                           ข.  84                                       ค.  39

        ง.  97                                           จ. 99

5.     313    428    5315    6530    7535

        ก.  313                                         ข.  5315                                   ค.  6530

        ง.  428                                         จ. 7535

6.     9    3    -2    -6    -8

        ก.  9                                                     ข.  3                                         ค.  -2

        ง.  -6                                                    จ. -8

7.     10    11    15    25    40

        ก.  10                                           ข.  11                                       ค.  15

        ง.  25                                           จ. 40

8.     1    8    9   64    125

        ก.  1                                                     ข.  8                                         ค.  9

        ง.  64                                           จ. 125

9.     1    4    10    22    48

        ก.  1                                             ข.  4                                         ค.  10

        ง.  22                                           จ. 48

10.   1020    2040    3050    4060    5070

        ก.  1020                                       ข.  2040                                   ค.  3050

        ง.  4060                                       จ. 5070