ชุดที่ 9

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ  เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

 

1.         0.66        0.3   

        ก.                                            ข.                                         ค. 

        ง. 0.66                                        จ.  0.3

2.         8         5  

        ก.                                 ข.  8                                         ค.  5  

        ง.                                 จ. 

3.     111      (11.9 ´ 9)  (111 ´ .8°)  123

        ก.                                          ข.  11.9 ´ 9                             ค.  111 ´ .8°

        ง. 123                                         จ.  111

4.     11    5    1    9    7

        ก. 11                                           ข.  9                                         ค.  1

        ง. 7                                             จ.  5

5.     1    20   12   35    11

        ก. 20                                           ข.  1                                         ค.  11

        ง. 12                                           จ.  35

6.     201   112    313    115    197

        ก. 197                                         ข.  201                                     ค.  115

        ง. 112                                         จ.  313

7.     1234    3214    2134    4123    1324

        ก. 1324                                       ข.  1234                                   ค.  3214

        ง. 2134                                       จ.  4123

8.     15    50    35    53    33

        ก. 50                                           ข.  35                                       ค.  15

        ง. 33                                           จ.  53

9.     22        121    212    222    111

        ก. 121                                         ข.  22                                       ค.  222

        ง. 111                                         จ.  212

10.   13    14    10    15    11

        ก. 11                                           ข.  15                                       ค.  13

        ง. 10                                           จ.  14