ชุดที่ 10

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ  เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นในกระดาษคำตอบ

 

1.     A 9 B ´ AB = B 2 B 2 B จงหาค่า A

        ก.  1                                             ข.  2                                         ค.  3

        ง.  4                                             จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 
 


2.     จงหาค่า x จากตารางขวามือ

        ก.  6                                             ข.  8

        ค.  10                                           ง.  12                                      

        จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

 

3.     จากตารางขวามือ จงหาค่า A

       

ก.  6                             ข.  5

A

16

ค.  4                             ง.  3    

9

10

11

จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

4

13

       

4.     จงใช้เลข 4  จำนวน  4  ตัวพอดีมาเรียงต่อกัน  หรือจะบวก  ลบ,  คูณ  หาร,  ยกกำลัง  ถอดรูท  หรืออื่นๆ  ทางคณิตศาสตร์ ให้มีค่าเท่ากับ 63

        ก.  (4 ´ 4 ´ 4) + 4                      ข.                                       ค.  44 + (4 ´ 4)

        ง.                                จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 


5.     จงหาค่า  D  จากผลบวกข้างล่างนี้, ถ้า y  =  1

H

A

P

P

Y

 

+

H

A

P

P

Y

H

A

P

P

Y

 

D

A

Y

S

 

A

H

E

A

D

        ก.  3                                             ข.  5                                                 ค.  6

        ง.  7                                             จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

A

B

C

13

11

D

8

F

E

 

 
6.     จากตารางขวามือแต่ละแถวไม่ว่าแนวตั้ง, แนวนอน

        และแนวเฉียง ผลรวมเท่ากัน 33 และเลขที่นำมาใส่

        เป็นเลขตั้งแต่ 7 ถึง 15 และไม่ซ้ำกัน จงหาค่า F

        ก.  14                                           ข.  15                                               ค.  12

        ง.  10                                           จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

7.     จากสมการต่อไปนี้ จงหาค่า y

        A

=

2X

….

u

AX

=

B

….

v

y

=

….

w

A - y

=

B - X - 4

….

x

        ก.  8                                             ข.  6                                                 ค.  12

        ง.  18                                           จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.

 

 

A

B

B

A

 

´

จงหาค่า E

 

 

A

A

A

B

C

 

 

A

D

E

B

 

 

        ก.  1                                             ข.  2                                                 ค.  3

        ง.  7                                             จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

9.

 

P

Q

Q

P

 

+

จงหาค่า B

A

B

A

 

 

        ก.  1                                             ข.  2                                                 ค.  3

        ง.  8                                             จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

10.

P

Q

Q

P

P

Q

 

-

A  B  คือเลขจำนวนใด

 

A

B

 

 

        ก.  32                                           ข.  52                                               ค.  72

        ง.   92                                          จ. ก - ง ไม่มีข้อถูก