ชุดที่ 11

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ในวันปีใหม่นักเรียนห้องหนึ่งมี 25 คน  จัดงานและมีการแจกของขวัญให้ซึ่งกันและกันอยากทราบว่า  จะมีของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น

        ก.  500

        ข.  600                                        

        ค.  650

        ง.  700                                        

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     พนักงานบริษัทแห่งหนึ่งจัดงานฉลองวันคริสต์มาสทุกคนต่างแจกของขวัญให้ซึ่งกันและกัน เมื่อรวมของขวัญของทุกคนแล้วปรากฏว่ามีถึง 6320 ชิ้น อยากทราบว่าจะมีคนทั้งหมดกี่คน

        ก. 160

        ข.  70

        ค.  80

        ง.  81

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     นักเรียนห้องหนึ่งจัดงานฉลองวันรับประกาศนียบัตร ได้เชิญอาจารย์ประจำชั้นมาร่วมงานด้วย โดยอาจารย์ประจำชั้นไม่ต้องนำของขวัญมา ส่วนนักเรียนทุกคนจะต้องนำของขวัญมาสำหรับร่วมจับฉลากคนละ 2 ชิ้น และมอบให้อาจารย์ประจำชั้น 1 ชิ้น  ถ้าของขวัญทั้งหมดมี 70 ชิ้น  อยากทราบว่าผู้มาร่วมงานทั้งหมดมีกี่คน

        ก.  30

        ข.  31

        ค.  35

        ง.  36

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     ในการจัดงาน "วันพี่ลาน้อง" ของสถาบันแห่งหนึ่งปรากฏว่านักศึกษารุ่นน้องมีเป็น 2 เท่าของรุ่นพี่  พี่คนหนึ่งจะต้องแจกของขวัญให้น้อง 2 คน แต่น้องแต่ละคนจะแจกของขวัญให้พี่ 1 ชิ้น  อยากทราบว่าถ้านักศึกษาทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่รวมกันมี 120 คน  จะใช้ของขวัญทั้งสิ้นกี่ชิ้น

        ก.  160

        ข.  120

        ค.  100

        ง.  80

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

5.     คน 10 คน  เข้าประชุมร่วมกัน ทุกคนต่างสัมผัสมือกัน อยากทราบว่าจะสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

        ก.  100

        ข.  90

        ค.  45

        ง.  50

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     คนจำนวนหนึ่งสัมผัสมือซึ่งกันและกันนับได้ 190 ครั้ง  อยากทราบว่ามีคนทั้งหมดกี่คน

        ก.  18

        ข.  19

        ค.  20

        ง.  21

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

7.     ลูกเสือ  2  โรงเรียนร่วมกิจกรรมกัน  แต่ละคนของทั้งสองฝ่ายสัมผัสมือฝ่ายตรงข้ามทุกคน  ถ้าสัมผัสมือกันทั้งหมด 256 ครั้ง  จะมีลูกเสือทั้งหมดกี่คน

        ก.  16

        ข.  18

        ค.  32

        ง.  24

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.     นักกีฬา  2  ฝ่าย  ฝ่ายละเท่า ๆ กัน แข่งขันกีฬากันปรากฏว่านับแล้วมีทั้งหมด 46  คน  ถ้าแต่ละคนสัมผัสมือกับฝ่ายตรงข้ามทุกคน  จะสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

        ก.  510

        ข.  518

        ค.  528

        ง.  529

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     นักศึกษา  2  มหาวิทยาลัย  ส่งนักกีฬาร่วมแข่งกีฬานับรวมกันได้ทั้งหมด  N  คน  ถ้าแต่ละคนสัมผัสมือกับฝ่ายตรงข้ามทุกคน จะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง

        ก. 

        ข.  2 N

        ค. 

        ง. 

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

10.   นักเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด  N  คน  มีครู  4  คน  ถ้านกเรียนแต่ละคนมอบของขวัญให้ครูคนละ  1  ชิ้น  และครูแต่ละคนก็แจกของขวัญให้นักเรียนคนละ  1  ชิ้น  จะต้องใช้ของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น

        ก.  2N ´ 4

        ข.   ´ 8

        ค.  4N + N

        ง.  8N + N

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก