ชุดที่ 12

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     เส้นทแยงมุมของรูป  8  เหลี่ยมมีกี่เส้น

        ก.  15

        ข.  16                                          

        ค.  18

        ง.  20                                          

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     เส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยมรูปหนึ่งมีมากกว่าเส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยมอีกรูปหนึ่งอยู่  8  เส้น  ถ้ารูปเหลี่ยมแรกเป็นรูป  10  เหลี่ยม  อีกรูปหนึ่งเป็นรูปกี่เหลี่ยม

        ก. 6

        ข. 7

        ค. 8

        ง. 9

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     รูป  20  เหลี่ยมจะมีเส้นทแยงมุมมากกว่ารูป  6  เหลี่ยมอยู่กี่เส้น

        ก. 161

        ข. 170

        ค. 191

        ง. 211

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     รูป  n + 3  เหลี่ยม  จะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้น

        ก. 

        ข. 

        ค.  n(n + 3)  

        ง.  n + 3

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

5.     เส้นทแยงมุมของรูปเหลี่ยม  2  รูปต่างกันอยู่  10  เส้น  อยากทราบว่ารูปเหลี่ยมทั้งสองเป็นรูปกี่เหลี่ยม

        ก.  4  กับ  5

        ข.  7  กับ  8

        ค.  11  กับ  12

        ง.   13 กับ  14

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     รูปเหลี่ยมที่มีเส้นทแยงมุม  44  เส้น  เป็นรูปกี่เหลี่ยม

        ก.  8

        ข.  9

        ค.  10

        ง.  11

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

7.     มุมภายนอกของรูปเหลี่ยมด้านเท่าที่มีเส้นทแยงมุม  9  เส้น  กางกี่องศา

        ก.  30

        ข.  45

        ค.  60

        ง.  90

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 


                                                           

 

 

8.     จากรูปข้างบนจะลากเส้นสัมผัสร่วมได้ทั้งหมดกี่เส้น

        ก.  2

        ข.  3

        ค.  5

        ง.  7

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     วงกลม 2 วงตัดกันจะลากเส้นสัมผัสร่วมได้กี่เส้น

        ก.  2

        ข.  3

        ค.  4

        ง.  5

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 

 

 

 


10.   รูปข้างบนจะลากเส้นสัมผัสร่วมได้ทั้งหมดกี่เส้น

        ก.  4

        ข.  5

        ค.  8

        ง.  11

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก