ชุดที่ 13

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ถนนสายหนึ่งยาว  40  กม.  จะปักเสาไฟฟ้า  2  ข้างถนนห่างกันต้นละ  500  เมตร  จะต้องใช้เสาไฟฟ้ากี่ต้น

        ก.  161

        ข.  162

        ค.  81

        ง.  80

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     บ้านแห่งหนึ่งมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง  10  เมตร  ยาว  36  เมตร  ถ้าจะปักเสาทำเป็นรั้วห่างกันต้นละ  2  เมตรจะต้องใช้เสาทั้งสิ้นกี่ต้น?

        ก.  50  ต้น

        ข.  48  ต้น

        ค.  46  ต้น

        ง.  44  ต้น

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     ถนนสายหนึ่งข้างหนึ่งปักเสาโทรเลข  อีกข้างหนึ่งปักเสาไฟฟ้า  เสาโทรเลขห่างกันต้นละ  10  เมตร  เสาไฟฟ้าห่างกันต้นละ  15  เมตร  นายดำและนายแดงนั่งรถโดยสารซึ่งแล่นไปช้าๆ  ปรากว่านายดำนับเสาโทรเลขได้  76  ต้น  ส่วนนายแดงนับเสาไฟฟ้าไม่ทันจึงไม่ทราบว่ามีกี่ต้น  จึงไปถามนายดำและคำนวณหา  จะได้เสาไฟฟ้ากี่ต้น

        ก.  102

        ข.  71

        ค.  51

        ง.  100

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     ระยะทาง  1,100  เมตร  ปักเสาห่างกันต้นละ  50  เมตร  ระหว่างเสานี้ปลูกต้นไม้ห่างจากเสาและห่างกันต้นละ  5  เมตร  จะต้องปลูกต้นไม่ทั้งหมดกี่ต้น

        ก.  207

        ข.  220

        ค.  110

        ง.  198

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

5.     สนามวงกลม  400  เมตร  ให้เด็กยืนรอบสนามห่างกันคนละ  10  เมตร  จะใช้เด็กทั้งสิ้นกี่คน

        ก.  41

        ข.  40

        ค.  10

        ง.  11

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     พื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีด้านยาว  40  เมตร  50  เมตร  และ  60  เมตร ถ้าจะปลูกต้นมะขามห่างกันต้นละ  10  เมตร  จะปลูกต้นมะขามทั้งหมดกี่ต้น

        ก.  15

        ข.  16

        ค.  150

        ง.  151

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

7.     ถนนสายหนึ่งนับเสาไฟฟ้า  2  ข้างถนนได้ทั้งหมด  420  ต้น  และระหว่างเสาห่างกัน  10  เมตร  อยากทราบว่าถนนยาวเท่าไร

        ก.  2,100  เมตร                            ข.  2,000 เมตร

        ค.  2,099 เมตร                             ง.  2,090 เมตร

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.     ครึ่งวงกลมซึ่งมีรัศมียาว  210  เมตร  ถ้าจะปักเสาที่ส่วนโค้งห่างกันต้นละ  60  เมตร  ส่วนบานของครึ่งวงกลม  (เส้นผ่าศูนย์กลาง)  ปักเสาห่างกันต้นละ  70  เมตร  จะต้องใช้เสาทั้งหมดกี่ต้น

        ก.  15                                           ข.  17

        ค.  18                                           ง.  19

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     ในการแข่งขันกีฬาครั้งหนึ่งมีการแปรขบวนเป็นรูปวงกลม  5  วงตัดกันดังรูปเส้นรอบวงยาววงละเท่าๆ กัน  คือ  30  เมตร  และใช้คนยืนห่างกัน  1  เมตร  ที่จุดตัดกันใช้คนๆ เดียวอยากทราบว่าจะต้องใช้คนทั้งหมดกี่คน

 

 

 

 

 


        ก.  150                                         ข.  141

        ค.  139                                         ง.  121

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 
10.   เส้นผ่าศูนย์กลาง  AB  ปักเสาห่างกันต้นละ 3  เมตร  ได้ทั้งหมด  6  ต้น  ถ้าจะปักให้รอบ            ABCD  จะต้องปักเพิ่มอีกกี่ต้น

B

 

C

 
 

 

 

 

 

 

 


        ก.  22                                           ข.  18

        ค.  16                                           ง.  14

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก