ชุดที่ 14

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ช้าง, หมู, แมว  มีอย่างละเท่าๆ กัน นับขารวมกันได้  96  ขา  อยากทราบว่า  หมูกับแมวรวมกันจะมีกี่ตัว?

        ก.  8

        ข.  24

        ค.  16

        ง.  32

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     ห่าน  8  ตัว  หมู  15  ตัว  นก  4  ตัว  และเต่า  3  ตัว  มีขารวมกับหัวทั้งหมดเท่าไร

        ก.  120

        ข.  126

        ค.  136

        ง.  130

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     ไก่กับหมูนับขารวมกันได้  132  ขา  แต่ถ้านับหัวรวมกันได้  49  หัว  อยากทราบว่ามีหมูกี่ตัว

        ก.  15

        ข.  17

        ค.  19

        ง.  21

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     หนู กับ นก ถ้านับขาหนูมากกว่านกอยู่  6  ขา  แต่ถ้านับหัวนกมากกว่าหนูอยู่  6  หัว  อยากทราบว่านกมีกี่ตัว

        ก.  15

        ข.  14

        ค.  12

        ง.  10

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

5.     จำนวนขาเป็ดเท่ากับจำนวนหัวเสือถ้าเป็ดกับเสือมี  36  ตัว  จงหาขาเสือว่ามีทั้งหมดกี่ขา

        ก.  40

        ข.  46

        ค.  47

        ง.  48

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     นก  10  ตัว  มีขาเท่ากับวัวจำนวนหนึ่ง  ถ้าขาวัวเท่ากับ  จำนวนไก่ทั้งหมดอยากทราบว่าไก่มีทั้งหมดกี่ขา

        ก.  160

        ข.  120

        ค.  80

        ง.  40

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

7.     ถ้านับหัวไก่จะมากกว่ากวางอยู่  2  หัว  แต่ถ้านับขากวางจะมากกว่าขาไก่อยู่  2  ขา  จงหาไก่และกวางรวมกันว่ามีกี่ตัว

        ก.  6

        ข.  8

        ค.  10

        ง.  12

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.     ไก่มากกว่าเสือ  1  ตัว  เสือมากกว่านก  2  ตัว  นกมากกว่าม้า  3  ตัว  และม้ามากกว่างู  4  ตัว  ถ้าทั้งหมดมี  60  ตัว  จะมีขาทั้งหมดกี่ขา

        ก.  120

        ข.  130

        ค.  140

        ง.  122

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     เป็ดกับห่านรวมกันมี  40  ขา  ปรากฏว่าเป็ดมากกว่าห่านอยู่  4  ตัว  ห่านจะมีกี่ตัว

        ก.  19

        ข.  18

        ค.  16

        ง.  8

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

10.   ไก่กับหมู  ถ้านับขาปรากฏว่าเท่ากันพอดี  ถ้านับหัวได้  27  หัว  จะเป็นไก่กี่ตัว

        ก.  7

        ข.  8

        ค.  9

        ง.  18

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก