ชุดที่ 15

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     5% ของเลขจำนวนใดเท่ากับ 500

        ก.  2,500

        ข.  12,500

        ค.  25,000

        ง.  50,000

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

2.     15% ของ 15  เท่ากับข้อใด?

        ก.  22.5

        ข.  225

        ค.  2.25

        ง.  45

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

3.     45% ของ  A  เท่ากับเท่าไร?

        ก. 

         

        ค. 

        ง. 

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

 

 

 
4.  D หน้าจั่วที่มีฐานเท่ากับครึ่งหนึ่งของด้านของ         และส่วนสูงเท่ากับ  2  เท่า  ของด้านของ        จะมี พ.ท. เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ 

        ก.  10%

            25%

        ค.   50%

        ง.    100%

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

5.     24% ของ  5  ต่างกับ  25%  ของ  4  อยู่เท่าไร

        ก.   20

           2

        ค.   0.20

        ง.   1.20

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

 
6.     ถ้าเพิ่มด้านของ          อีก  25%  พื้นที่จะเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์

        ก.  10%

           25%

        ค.   50%

        ง.   36%

        จ.  – ง ไม่มีข้อถูก

7.     20% ของเด็กเท่ากับ 25% ของผู้ใหญ่ถ้าเด็กและผู้ใหญ่รวมกันมี 90 คนเด็กจะมากกว่าผู้ใหญ่กี่คน

        ก.    10

        ข.    30

        ค.    40

        ง.     50

        จ.     – ง ไม่มีข้อถูก

8.     พ่อค้าปิดราคาสินค้าไว้ 120 บาท ปรากฏว่าต่อมาสินค้าลงราคาเขาจึงปิดราคาใหม่ลดลง 20% แต่ต่อมาอีกไม่นานสินค้าขึ้นราคาเขาต้องการจะปิดป้ายขายในราคาเดิมเขาจะต้องเพิ่มอีกกี่เปอร์เซ็นต์

        ก.    15%

        ข.    20%

        ค.    23%

        ง.     25%

        จ.     – ง ไม่มีข้อถูก

9.     20% ของ 1 ช.ม. เท่ากับกี่นาที

        ก.    25 นาที

        ข.    20 นาที

        ค.    15 นาที

        ง.     12 นาที

        จ.     – ง ไม่มีข้อถูก

10.   25% ของ 40% ของ 1200 เท่ากับเท่าไร

        ก.    178

        ข.    168

        ค.    1780

        ง.     179

        จ.     – ง ไม่มีข้อถูก