ชุดที่ 17

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ซื้อผลไม้ a  บาท ได้ b ผล  ถ้าจะซื้อถึง c ผล แม่ค้าแถมให้ 1 ผล  ถ้าซื้อผลไม้ c ผล ราคาผลละเท่าไร

        ก.    b(c + 1)

        ข.    a(c + 1)

        ค.   

        ง.    

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

2.     นักเรียนชั้นหนึ่งรวมเงินกันซื้อดินสอมา 1 กุรุส (กรอส) 108 บาท ถ้านักเรียนมี 36 คน และซื้อคนละเท่า ๆ กัน จะต้องจ่ายเงินคนละกี่บาท และได้ดินสอคนละกี่แท่ง

        ก.    4  บาท  3  แท่ง

        ข.    2  บาท  3  แท่ง

        ก.    3  บาท  4  แท่ง

        ก.    6  บาท  8  แท่ง

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

3.     ในการทำขนมอย่างหนึ่งได้  13  ถ้วยใช้น้ำตาล, แป้ง และน้ำปรากฏว่าใช้น้ำ 3 ถ้วย และใช้น้ำตาล 1 ถ้วย ถ้าจะทำโดยใช้น้ำรวมกับน้ำตาล 20 ถ้วย  จะต้องผสมแป้งกี่ถ้วย

        ก.    36

        ข.    40

        ค.    45

        ง.     48

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

4.     นักเรียน 3 คนกินอาหาร 7 จาน ถ้านักเรียนทุกคนกินอาหารเท่ากัน 15 คน จะกินกี่จาน

        ก.    28

        ข.    30

        ค.    33

        ง.     36

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

5.     นักเรียน 3 คน ทำงานชิ้นหนึ่งแล้วใน 5 วัน  ถ้านักเรียนทำงานได้เท่ากันทุกคน นักเรียน 4 คน จะทำงานชิ้นนี้แล้วในกี่วัน

        ก.    1

        ข.    2

        ค.    2

              3

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

6.     ชายคนหนึ่งซื้อมะม่วง 3 ผล 10 บาท, ขนุน 2 ผล 15 บาท และทุเรียนผลละ 30 บาท ปรากฏว่าเขาจ่ายเงินเท่า ๆ กัน ซื้อทั้ง 3 ชนิด และได้ทั้ง 3 ชนิด รวมกัน 28 ผล อยากทราบว่าเขาซื้อมะม่วงกี่ผล

        ก.    4

        ข.    9

        ค.    16

        ง.     18

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

7.     ก, ข ช่วยกันทำงานอย่างหนึ่งแล้วใน 8 วัน ก. ทำคนเดียวแล้วใน 15 วัน ข. ทำคนเดียวจะแล้วเสร็จในกี่วัน

        ก.    7 วัน

        ข.    17 วันเศษ

        ค.    18 วัน

        ง.     20 วัน

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

8.     ดำทำงานอย่างหนึ่งแล้วใน 40 นาที เขียวทำงานอย่างเดียวกันแล้วใน 1 ชั่วโมง ถ้า 2 คนช่วยกันทำงานนี้จะแล้วเสร็จในกี่นาที

        ก.    30 นาที

        ข.    24 นาที

        ค.    20 นาที

        ง.     15 นาที

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

9.     เอกกับอเนกช่วยกันต่อตุ้แล้วใน 24 วัน เอกกับสยามช่วยกันต่อตู้แบบเดียวกันแล้วใน 30 วัน และอเนกกับสยามช่วยกันต่อตู้นี้แล้วเสร็จใน 40 วัน ถ้า 3 คนช่วยกันจะต่อตู้นี้แล้วเสร็จในกี่วัน

        ก.    10

        ข.    12

        ค.    15

        ง.     18

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

10.   ชาย 4 คน ทำงานอย่างหนึ่งแล้วใน 7 วัน ถ้าชาย 16 คน ทำงาน 8 เท่าของงานเดิมจะแล้วเสร็จในกี่วัน

        ก.   

        ข.   

        ค.    7

        ง.     14

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก