ชุดที่ 19

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     รถทัศนาจรคันหนึ่งแล่นไปต่างจังหวัดเป็นระยะทาง 600 กิโลเมตร ปรากฏว่า 300 กิโลเมตรแรกแล่น 120 กิโลเมตร / ชั่วโมง 200 กิโลเมตรต่อมาแล่น 100 กิโลเมตร / ชั่วโมง  ถ้านับเวลาแล่นทั้งหมด 600 กิโลเมตร ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 45 นาที อยากทราบว่า 100 กิโลเมตรสุดท้ายรถแล่นในอัตราใด

        ก.    60 กม./ชม.

        ข.    70 กม./ชม.

        ค.    80 กม./ชม.

        ง.     90 กม./ชม.

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

2.     บ้าน  ก. อยู่ห่างจากโรงเรียน 500 เมตร ก. เดินจากบ้านไปโรงเรียนใช้เวลา 5 นาที แต่ขากลับเขาใช้เวลา 4 นาที จงหาอัตราความเร็วเฉลี่ย ?

     ก.    4.5  เมตร/นาที

        ข.    เมตร/นาที

        ค.    เมตร/นาที

        ง.     เมตร/นาที

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

3.     เมือง ก. ถึง เมือง ข. ระยะทาง 240 กม. ถ้า A ขับรถจากเมือง ก. ไปเมือง ข. ในอัตรา 40 กม./ชม. แต่ขากลับเขาขับ 80 กม./ชม. จงหาอัตราความเร็วเฉลี่ย

        ก.    70 กม./ชม.
ข.    60 กม./ชม.
ค.    50 กม./ชม.
ง.     40 กม./ชม.

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

4.     เมือง A กับเมือง B ห่างกัน 300 กม.  นาย ก. ขับรถจากเมือง A  ไปเมือง B แล้วขับกลับทันทีใช้เวลา 13 ชั่วโมง  ในอัตราชั่วโมงละ 30 กม. อยากทราบว่าเมื่อเขาหยุดเขาอยู่ห่างจากเมือง A กี่กิโลเมตร

        ก.    390

        ข.    190

        ค.    210

        ง.     90

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

5.     นักพายเรือขาไปพายได้ทาง 6 กิโลเมตรในอัตรา 500 เมตร ต่อ 10 นาทีขากลับพายตามน้ำถึงที่เดิมในเวลา 1 ชั่วโมง จงหาอัตรากระแสน้ำ

        ก.    25 เมตร/นาที

        ข.    50 เมตร/นาที

        ค.    200 เมตร/นาที

        ง.     500 เมตร/นาที

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก

6.     รถไฟขบวนหนึ่งแล่นผ่านชานชลาสถานียาว  30 เมตร ในเวลา 10 วินาที ถ้ารถไฟยาว 45 เมตร อยากทราบว่ารถไฟแล่นชั่วโมงละกี่ กม.

        ก.    27  กม./ชม.

        ข.    25  กม./ชม.

        ค.    18  กม./ชม.

        ง.     10  กม./ชม.

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก

7.     นักว่ายน้ำว่ายในน้ำนิ่ง 100 เมตร ต่อ 1 นาที ถ้าไปว่ายตามน้ำในแม่น้ำซึ่งน้ำไหล ชม. ละ 4 กม. เขาจะว่ายได้ ชม. ละกี่กิโลเมตร

        ก.    5 กม./ชม.

        ข.    6 กม./ชม.

        ค.    7 กม./ชม.

        ง.     8 กม./ชม.

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

8.     ระยะทาง 400 กม. 160 กม.  แรก  นักขับขับด้วยความเร็ว 40 กม./ชม. ที่เหลือเขาขับเพียง 4 ชั่วโมงก็ถึงที่หมาย  จงหาความเร็วเฉลี่ย

        ก.    35 กม./ชม.

        ข.    40 กม./ชม.

        ค.    50 กม./ชม.

        ง.     60 กม./ชม.

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

9.     ระยะทาง 800 กม. ขาไปแล่นใช้เวลา 12 ชม. ขากลับใช้เวลา 8 ชั่วโมง  จงหาความเร็วเฉลี่ย

        ก.    60 กม./ชม.

        ข.    70 กม./ชม.

        ค.    80 กม./ชม.

        ง.     100 กม./ชม.

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

10.   ก. ขับรถไปหา  ข.  ซึ่งอยู่คนละจังหวัด พอแล่นไปได้  ชม. พบรถของ  ข.  ซึ่งก็อยากมาพบ  ก.  จึงขับรถตามกันไปบ้าน  ข.  ใช้เวลา 15 นาที ถึงบ้าน  ข. โดยแล่นในอัตราความเร็วเดิมของ ก. ถ้าจุดที่พบกันห่างจากบ้าน ข. 20 กม. อยากทราบว่าบ้าน  ก. กับ  ข. ห่างกันเท่าไร

        ก.    10 กม.

        ข.    20 กม.

        ค.    40  กม.

        ง.     60  กม.

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก