ชุดที่ 20

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     นายเดิน  ฝากเงินประเภทสะสมทรัพย์ ได้ดอกเบี้ย  4.5% ต่อปี เขาฝากอยู่ 6 เดือน ได้ดอกเบี้ย 337.50  บาท อยากทราบว่าเขานำเงินเข้าฝากเท่าไร ?

        ก.    1000 บาท

        ข.    7500 บาท

        ค.    30000 บาท

        ง.     15000 บาท

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

2.     ฝากเงิน 10000 บาท ในเวลา  1  ปี อัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนจะได้ดอกเบี้ยคงต้นเท่าไร ?

     ก.    600  บาท

        ข.      60 บาท

        ค.    800 บาท

        ง.       80 บาท

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

3.     เงินฝากประจำธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ 8, 7, 6% ในเวลา 1 ปี, 6 เดือน แต่ไม่ถึง 1 ปี และ 3 เดือน  แต่ไม่ถึง 6 เดือน ตามลำดับ ถ้าฝากเงิน 100,000 บาท เวลา 6 เดือนจะได้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

     ก.    7000 บาท

        ข.    3500 บาท

        ค.    70000 บาท

        ง.     35000 บาท

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

4.     ฝากเงิน 4000 บาท ได้ดอกเบี้ย 100 บาท อัตราดอกเบี้ย 5% จงหาเวลาที่ฝาก ?

     ก.    ปี

        ข.    1  ปี

        ค.    3  เดือน

        ง.     5  เดือน

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

5.     เงินฝาก x บาท  ได้ดอกเบี้ย B% ต่อปี  ถ้าฝาก 1 ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

     ก.   

        ข.   

        ค.   

     ง.    

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก

6.     เงินฝาก C บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1% ต่อปี  ถ้าฝาก D ปี จะได้ดอกเบี้ยเท่าไร ?

        ก.                                        

        ข.   

     ค.   

        ง.    

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

7.     เงินต้น P บาท อัตราดอกเบี้ย Q บาท เวลา  1  ปี จะได้เงินรวมเท่าไร

        ก.   

        ข.   

        ค.   

        ง.    

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

8.     เงินต้น A บาท คิดดอกเบี้ย 7.5 % ไม่ทบต้นจะต้องฝากกี่ปีจึงจะได้ดอกเบี้ย  ของเงินต้น

        ก.    3  ปี

        ข.    5  ปี

        ค.    10 ปี

        ง.     20 ปี

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

9.     เงินต้น 1000 บาท เวลา 5 ปี คิดดอกเบี้ยไม่ทบต้น จะต้องคิดดอกเบี้ยอัตราใดจึงจะได้เงินรวม 1500 บาท

        ก.    10%

     ข.    20%

        ค.    5%

        ง.     15%

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก

10.   ก. ฝากเงินอยู่ 2 ปี คิดดอกเบี้ยคงต้นได้ 800 บาท ถ้าอัตราดอกเบี้ย 8% เงินต้นเท่ากับเท่าไร

        ก.    10000 บาท

        ข.    50000 บาท

        ค.    5000 บาท

        ง.     1000 บาท

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก