ชุดที่ 21

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     เมื่อ 5 ปีก่อนแดงอายุ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าแดงอายุมากกว่าน้อง 2 ปี ขณะนี้น้องจะอายุเท่าไร ?

        ก.    8  ปี

        ข.    7  ปี

        ค.    3  ปี

        ง.     2  ปี

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

2.     ของอายุพี่เท่ากับ  ของอายุของน้องถ้าพี่น้องคู่นี้อายุรวมกัน = 27 จงหาอายุของน้อง ?

        ก.    18

        ข.    16

        ค.    15

        ง.     20

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

3.     เมื่อ 2 ปี ก่อนแดงอายุเท่ากับขาว  ปีนี้ขาวอายุ 21 ปี อยากทราบว่าอีก 5 ปี แดงจะอายุเท่าไร

        ก.    23

        ข.    24

        ค.    26

        ง.     27

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

4.     ก, ข, ค อายุในปีนี้รวมกันได้ 30 ปีพอดีอีก 3 ปีข้างหน้า ก. จะมีอายุ 16 ปี และอายุ ข. จะเพิ่มขึ้นจากปีนี้ 30% อยากทราบว่าปีนี้ ค. อายุเท่าไร

        ก.    7

        ข.    8

        ค.    10

        ง.     12

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

5.     ปีนี้กุ้งอายุมากกว่าก้อย 5 ปี อีก 2 ปี อายุของกุ้งจะเป็น 2 เท่าของอายุของก้อยอยากทราบว่าปัจจุบันกุ้งมีอายุกี่ปี

        ก.    5

        ข.    8

        ค.    10

        ง.     15

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

6.     เมื่อ A ปีที่แล้ว โดด อายุ  B ปี อยากทราบว่าอีก C ปี โดดจะอายุเท่าไร ?

        ก.    A + B – C

     ข.    A + B + C

        ค.    A - B + C

        ง.     A - B – C

     จ.       -    ไม่มีข้อถูก

7.     มีเหรียญ 3 ชนิด คือเหรียญบาท, 50 สตางค์ จำนวน 7     เหรียญมูลค่ารวม 5 บาท  อยากทราบว่าจะมีเหรียญชนิดใดเพียง 1  เหรียญ

        ก.    25  สตางค์

        ข.    50 สตางค์

        ค.    1 บาท

        ง.     เป็นไปไม่ได้

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

8.     เหรียญ 2 ชนิดรวมกันอยู่ 60 เหรียญ ถ้าคิดจำนวนเหรียญชนิดแรกเป็น 2 เท่าของ ชนิดที่ 2 ถ้าคิดมูลค่าชนิดที่ 2 เป็น 2 เท่า ของชนิดแรกและเป็นเงิน 20 บาท เหรียญชนิดแรกเป็นเหรียญมูลค่าเท่าไร

        ก.    10 สตางค์

        ข.    20 สตางค์

        ค.    25 สตางค์

     ง.     50 สตางค์

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

9.     แสตมป์ดวงละ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 สตางค์ ปนกันอยู่รวม 20 ดวง ถ้าจะเลือกมาอย่างละ 1 ดวง รวม 5 ดวงให้มีมูลค่า 1 บาท ชนิดใดที่ต้องเลือกแน่นอน

        ก.    5   สตางค์

        ข.    10 สตางค์

        ค.    25 สตางค์

     ง.     50 สตางค์

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

10.   แสตมป์ 4 ชนิด คือ 5, 25, 50 สตางค์และ 1 บาท มีอย่างละเท่า ๆ กัน รวมกันคิดเป็นเงินได้ 212.40 บาท อยากทราบว่ามีชนิดละกี่ดวง

        ก.    125  ดวง

        ข.    130  ดวง

        ค.    135  ดวง

        ง.     118  ดวง

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก