ชุดที่ 22

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ห.ร.ม. ของ 18, 12 เท่ากับเท่าไร ?

     ก.    2

        ข.    3

        ค.    6

        ง.     36

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

2.     ค.ร.น. ของ 15 กับ 12 เท่ากับเท่าไร

        ก.    3

        ข.    4

        ค.    30

        ง.     60

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

3.     เลขต่อไปนี้ เลขจำนวนใดเป็นเลขที่น้อยที่สุด ที่หารด้วย 6  กับ 9 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน

        ก.    40

        ข.    31

        ค.    22

        ง.     13

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

4.     จงหาเลขจำนวนมากที่สุดที่มาหาร 124, 199 แล้วเหลือเศษ 4 เท่ากัน

        ก.    5

        ข.    10

        ค.    12

        ง.     14

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

5.     เลข 2 จำนวน จำนวนหนึ่งเท่ากับ 12, ค.ร.น. เท่ากับ 60 และ ห.ร.ม. เท่ากับ 4 จงหาเลขอีกจำนวนหนึ่ง

        ก.    10

        ข.    15

        ค.    20

        ง.     24

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

6.     สนามวงกลม 200 เมตร มีนักวิ่ง 2 คน ก. วิ่ง 1 รอบในเวลา 20 วินาที ข. วิ่ง 1 รอบในเวลา 25 วินาที เมื่อออกวิ่งพร้อมกันที่จุดเดียวกันและไปทางเดียวกัน, ข  วิ่งได้กี่รอบ ก กับ ข จึงจะมาถึงจุดเดิมพร้อมกันอีก

        ก.    2  รอบ

        ข.    3  รอบ

        ค.    4  รอบ

        ง.     5  รอบ

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

7.     ก, ข  วิ่งแข่งกันรอบวงกลม 150 เมตร ก วิ่งได้วินาทีละ 12.5 เมตร ข วิ่งได้ วินาทีละ 15 เมตร ถ้าออกวิ่งพร้อมกัน ก กับ ข จะวิ่งมาถึงจุดเดิมพร้อมกันอีก เมื่อ ข วิ่งได้กี่รอบ

        ก.    3  รอบ

        ข.    4  รอบ

        ค.    5  รอบ

        ง.     6  รอบ

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

8.     เลข 2 จำนวน ๆ แรกคือ  8  ค.ร.น. เท่ากับ 24 ซี่งเป็น 2 เท่าของเลขจำนวนที่ 2 จงหา ห.ร.ม.

        ก.    2

        ข.    4

        ค.    6

        ง.     8

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

9.     เลข 3 จำนวนไม่เท่ากัน  ห.ร.ม.  เท่ากับ  2  และ ค.ร.น. เท่ากับ  8  ถ้าเลขจำนวนน้อยเท่ากับ 2 เลขจำนวนมากจะเท่ากับเท่าไร

        ก.    4

        ข.    6

        ค.    8

        ง.     10

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก

10.   ค.ร.น. ของเลข 2 จำนวนเป็น 15 เท่าของ ห.ร.ม. ถ้า

        ห.ร.ม. เท่ากับ 2 และ เลขจำนวนน้อยเท่ากับ 6 จงหาเลขจำนวนมาก

        ก.    8

        ข.    10

        ค.    15

        ง.     20

        จ.       -    ไม่มีข้อถูก