24

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     ทอดลูกเต๋า 2 ลูก  พร้อมกัน 1 ครั้ง  ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือ

     ก.    1, 2, 3, 4, 5, 6

        ข.    (1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (5, 5), (6, 6)

        ค.    36

        ง.     ก -  ค ผิด

2.     โยนเหรียญ 1 อัน 2 ครั้ง ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น  ตรงกับข้อใด

        ก.    (หัว, ก้อย)

        ข.    (หัว, หัว), (ก้อย, ก้อย), (หัว, ก้อย)

        ค.    (หัว, หัว), (หัว, ก้อย), (ก้อย, หัว), (ก้อย, ก้อย)

        ง.     ก, ข  ถูก

3.     โยนเหรียญ 1 อัน 3 ครั้ง  จำนวนผลทั้งหมดที่                            

        ก.  3

        ข.  4

        ค.  8

        ง.  – ค. ผิด

4.     ทีมฟุตบอล  3 ทีม  คือ  ไทย,  จีน,  พม่า  แข่งแบบพบกันหมด  ทั้งเหย้าและเยือน  ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นตรงกับข้อใด

        ก.  (ไทย -  จีน),  (ไทย - พม่า), (พม่า – จีน)

        ข.  (ไทย - จีน), (จีน – พม่า), (พม่า – ไทย), (ไทย – พม่า), (จีน – ไทย)

        ค.  ก, ข. ถูก

        ง.  ก, ข, ค. ผิด

5.     ลูกบอลอยู่ในตะกร้า  4  ลูก  คือ  แดง,  เขียว  อย่างละลูก  และขาว  2  ลูก  จงหา  ผลทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ของการหยิบลูกบอลคราวละ  2  ลูก

        ก.  (แดง, เขียว),  (เขียว, ขาว), (ขาว, แดง)

        ข.  (ขาว, แดง), (แดง, ขาว), (แดง, เขียว), (เขียว, ขาว)

        ค.  (ขาว, แดง), (ขาว, แดง), (ขาว, เขียว), (ขาว, เขียว), (เขียว, แดง)

        ง.  – ค ผิด

6.     ทำสลาก 10 ใบ เขียนเลข 1 ถึงเลข 10 ถ้าหยิบขึ้นมาคราวละ 1 ใบ 2 ครั้ง จงเขียนเหตุการณ์ที่หยิบได้สลากที่มีผลต่างเท่ากับ 1

     ก.    (1, 2), (3, 4), (5, 6), (7, 8), (9, 10)

     ข.    (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8),

         (8, 9), (9, 10), (10, 9), (9, 8), (8, 7), (7, 6), (6, 5),

                (5, 4), (4, 3), (3, 2), (2, 1)

        ค.    (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

        ง.       -    ผิด

7.     โยนลูกเต๋า  2  ลูกพร้อมกัน  ความน่าจะเป็นที่จะโยนได้แต้มรวมกันน้อยกว่า 6  เท่ากับเท่าไร

        ก. 

        ข. 

        ค. 

        ง.       -    ผิด

8.     ดรุณีและดำรง  เพิ่งแต่งงานกัน  ทั้งสองตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะมีบุตรไม่เกิน 3 คน  เหตุการณ์ที่เขาทั้ง 2 มีบุตร  3  คน  คือ

        ก.  (ชาย), (ชาย, ชาย), (ชาย, ชาย, ชาย), (ชาย, หญิง), (ชาย, ชาย, หญิง), (ชาย, หญิง, หญิง), (หญิง, หญิง, หญิง), (หญิง, หญิง), (หญิง)

        ข.  (ชาย, ชาย, ชาย), (ชาย, ชาย, หญิง), (หญิง, หญิง, ชาย), (หญิง, หญิง, หญิง)

        ค.  (ชาย, หญิง, ชาย), (ชาย, ชาย, หญิง), (หญิง, ชาย, หญิง), (หญิง, ชาย, ชาย), (หญิง, หญิง, ชาย), (ชาย, หญิง, หญิง), (ชาย, ชาย, ชาย), (หญิง, หญิง, หญิง)

        ง.       -    ผิด

9.     นายมานพ  ซื้อสลากกินแบ่ง  3  ฉบับ  จงหาความน่าจะเป็นที่เขาจะถูกเลขท้าย  3  ตัว  (เลขท้าย  3  ตัว มี  5  รางวัล)

        ก. 

        ข. 

        ค. 

        ง.       -    ผิด

10.   ทอดลูกเต๋า  2  ลูก  ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่จะเกิดแต้มรวมกันทั้ง 2 ลูกไม่เกิน  5  เป็นเท่าไร

        ก. 

        ข. 

        ค. 

        ง.       -    ผิด