25

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     นายโรแลนด์  มีที่ดินอยู่  1  เอเคอร์  จะแบ่งขายให้คนไทยเป็นแปลงๆ และ  1  งานจะแบ่งได้กี่แปลง

        ก.  5  แปลง

        ข.  10  แปลง

        ค.  20  แปลง

        ง.  25  แปลง

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     A  หลาเท่ากับกี่เมตร?

        ก.    เมตร

        ข.    เมตร

        ค.    เมตร

        ง.    เมตร

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     5  ตารางฟุตเท่ากับกี่ตารางนิ้ว?

        ก.  720

        ข.  72

        ค.  600

        ง.  360

        จ.  ก - ง  ไม่มีข้อถูก

4.     72  ตารางนิ้ว  เท่ากับกี่ตารางฟุต?

        ก.  2

        ข.  1

        ค. 

        ง. 

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

5.     27  ตารางฟุตเท่ากับกี่ตารางหลา?

        ก.  9

        ข.  8

        ค.  7

        ง.  6

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 
6.     พ.ท.         ด้าน = 40 หลา  จะเท่ากับกี่  ตร.  เมตร?

        ก.  1,276

        ข.  1,196

        ค.  1,236

        ง.  1,296

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

 
7.     ที่ดิน        ยาว  10  หลา  กว้าง  4  เมตร  จะมี พ.ท. กี่ ตร. เมตร

        ก.  18

        ข.  32

        ค.  36

        ง.  42

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.     D รูปหนึ่งฐานยาว  3  ซม.  ส่วนสูงเท่ากับ  2  นิ้ว  จะมี พ.ท. กี่ตาราง ซม.

        ก.  7.2

        ข.  7.5

        ค.  15

        ง.  30

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     เงาของเสาไฟฟ้าต้นหนึ่งยาว  30  หลา  จะเท่ากับกี่เมตร

        ก.  27

        ข.  20

        ค.  62

        ง.  36

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

10.   แท้งค์นี้บรรจุน้ำ  1,000  ลบ.ซม.  จะเท่ากับกี่  ลบ. นิ้ว

        ก.  56

        ข.  60

        ค.  62

        ง.  128

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก