26

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     พ.ท. D  ด้านเท่ากับ  จัตุรัสที่มีด้านยาว  6  ซม.  เท่ากันหรือต่างกันกี่ตาราง ซ.ม.?

        ก.  9(4 - )

        ข.  4(9 - )

        ค.  9(3 - )

        ง.  6(4 - )

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

2.     จงหา  พ.ท.  ส่วนที่แรเงา  ว่าเป็นกี่  ตร. นิ้ว?  ถ้ารัศมีของวงกลม = 2 นิ้ว

        ก.  2

        ข.  4

        ค.  8

        ง.  4

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     สนามรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  แห่งหนึ่งมีเส้นทแยงมุม = 60  เมตร จะมี พ.ท. กี่ ตร. เมตร

        ก.  180

        ข.  1,800

        ค.  2,400

        ง.  1,200

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     ABC  เป็น  D  รูปหนึ่งมีด้านยาว  3x, 4x และ  5x  จงหาพื้นที่ของ  D ABC

        ก.  12x2

        ข.  4 x2

        ค.  3 x2

        ง.  10 x2

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

กล่องข้อความ: ข5.     ABCD เป็น          พ.ท. ที่แรเงาเป็นกี่ส่วนของ พ.ท. ทั้งหมด       

        ก.    3 ส่วน

        ข.    4 ส่วน

        ค.    ส่วน

        ง.     ส่วน

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     จากรูปขวามือจงหา พ.ท. ส่วนที่แรเงา ถ้า พ.ท.        ABCD - พ.ท.         AFOE = 46 ตร.นิ้ว

        ก.  9  ตร.นิ้ว

        ข.  18  ตร.นิ้ว

        ค.  24  ตร.นิ้ว

        ง.  25  ตร.นิ้ว

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

กล่องข้อความ: จกล่องข้อความ: จ7.     ABCD  เป็นรูป        , AB =  4  นิ้ว  จงหาผลรวมของ  พ.ท.    ทุกรูป ว่าเท่ากับกี่ตารางนิ้ว?

        ก.  18

        ข.  24

        ค.  32

        ง.  34

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

กล่องข้อความ: จ8.     จากรูปในข้อ (7) ส่วนที่ไม่ได้แรเงาเป็นกี่เท่าของรูป  ABCD

        ก. 

        ข. 

        ค. 

        ง. 

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     จากรูปขวามือ  BE = 8 นิ้ว  และ  CB = 4 นิ้ว  ถ้า  ED  เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางจะยาวกี่นิ้ว

        ก.  6"

        ข.  6

        ค.  8"

        ง.  3

10.   จากรูปในข้อ (9)  พื้นที่ส่วนที่แรเงาเท่ากับกี่ ตร.นิ้ว?        

        ก.  12 -

        ข.  12 -

        ค.  6 -

        ง.  8

        จ.  ก - ง ไม่มีข้อถูก