27

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.     แท้งค์น้ำสี่เหลี่ยมใบหนึ่ง กว้าง,ยาวและสูงเท่ากัน = 1  เมตร ถ้าเปิดน้ำไหลเข้าวินาทีละ 5,000 ลบ.ซม. จะต้องเปิดกี่นาทีน้ำจึงจะเต็มแท้งค์?

     ก.    7

        ข.    15

        ค.    30

        ง.     45

        จ.       -     ไม่มีข้อถูก

2.     ลูกเต๋าลูกหนึ่งมีเส้นขอบกี่เส้น

        ก.    8

        ข.    12

     ค.    16

        ง.     20

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

3.     ใช้ขันรูปครึ่งทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 84 ซม. ตวงน้ำใส่ถังรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 110 ซม. ยาว 210 ซม. และสูง 84 ซม. จะต้องตวงกี่ขัน ?

        ก.    12,500

        ข.    15,000

        ค.    50,000

        ง.     25,000

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

4.     น้ำบรรจุอยู่เต็มแท้งค์ปูนซีเมนต์รูปทรงกระบอกถ้าเอา

กรวยกลมตัน พ.ท.ฐานเท่ากับ พ.ท. ฐานของแท้งค์ทรงกระบอกและสูงเท่ากันใส่น้ำจะล้นออกมาเท่าไร

ก.    ของปริมาตรแท้งค์

ข.    ของปริมาตรแท้งค์

ค.    เท่ากับปริมาตรกรวยกลม

ง.       กับ    ถูก

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

5.     ปริซึมมี พ.ท. ฐานเป็นมีด้านยาว 3, 4 และ 5 ซม. และสูง 20 ซม. จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

        ก.    100

        ข.    130

        ค.    140

        ง.     150

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

6.     ลูกบิลเลียด 2 ลูกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.2 ซม. มีปริมาตรเท่ากับพลาสติกทรงกระบอกตันซึ่งมีรัศมีของฐาน = 2.1 ซม.ส่วนสูงของทรงกระบอกจะเท่ากับกี่ ซม.

        ก.    4.4

        ข.    8.8

        ค.    2.2

        ง.     5.6

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

7.     อัตราส่วนของปริมาตรของรูปทรงกลม  กับสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเท่ากับเท่าไร  ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับด้าน

        ก.    1  :  2

        ข.    11  :  12

        ค.    5  :  11

        ง.     2  :  1

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

8.     ปริซึมฐานสามเหลี่ยมมีด้านเท่ากับ 1, 4, 7 ซม. และสูง 21 ซม. จะมีเส้นขอบรวมกันทั้งหมดกี่เซนติเมตร

        ก.    74

        ข.    75

        ค.    87

        ง.     97

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

9.     ทรงกลมลูกหนึ่งถ้ารัศมี = 1 หน่วย  อัตราส่วนของ พ.ท.ผิวทรงกลมต่อปริมาตรของทรงกลมจะเท่ากับเท่าไร

        ก.    3 : 1

        ข.    1 : 3

        ค.    3 : 4

        ง.     4 : 3

        จ.     ก - ง ไม่มีข้อถูก

10.   ถ้าพื้นที่ฐานและส่วนสูงเท่ากันปริมาตรของรูปทรง

        ต่อไปนี้รูปทรงใดมากที่สุด    

        ก.    ปริซึม

        ข.    กรวยกลม

        ค.    กรวยเหลี่ยม

        ง.     ทรงกระบอก

        จ.      และ