29

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

1.

ความสูง

(เซนติเมตร)

จำนวนนักเรียน

(คน)

 

140-144

145-149

150-154

155-159

160-164

5

18

42

27

8

จากข้อมูลข้างต้นนี้  จุดกึ่งกลางของแต่ละอันตรภาคชั้นได้แก่

        ก.  150 - 154

        ข.  142, 147, 152, 157, 162

        ค.  142.5, 147.5, 152.5, 157.5, 162.5

        ง.  ก - ค  ผิด

2.     จากข้อมูลข้อ  1  ขอบล่างของอันตรภาคชั้น  150 - 154  คือ

        ก.  151, 151, 152, 153, 154

        ข.  149.5

        ค.  150

        ง.  ก - ค  ผิด

3.     จุดกึ่งกลางชั้นเท่ากับข้อใด

        ก.  ขอบบน + ขอบล่าง

        ข.  ขอบบน - ขอบล่าง

        ค. 

        ง. 

 

ตารางการแจกแจงค่าระดับเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่ง

ค่าระดับเฉลี่ย

จำนวนนักเรียน

1.35 - 1.54

1.55 - 1.74

1.75 - 1.94

1.95 - 2.14

2.15 - 2.34

2.35 - 2.54

15

25

30

22

16

12

รวม

120

4.     จากตารางแจกแจงความถี่ข้างต้น  อันตรภาคชั้นของการแจกแจง  คือ

        ก.  2

        ข.  1.9

        ค.  0.2

        ง.  0.19

5.     ฐานนิยมของค่าระดับเฉลี่ยของตารางแจกแจงความถี่ข้างต้นมีค่าอยู่ระหว่าง

        ก.  1.75 - 1.94

        ข.  1.95 - 2.14

        ค.  1.35 - 1.54

        ง.  ก - ค  ผิด

ตอบคำถามข้อ 6 - 7 โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ต่อไปนี้

ตารางการแจกแจงค่าอาหารกลางวันของนักศึกษา  40  คนกลุ่มหนึ่ง

 

6.  จุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่เป็นฐานนิยมคือ

        ก.  7

        ข.  12

        ค.  17

        ง.  ก - ค  ผิด

7.     นักศึกษากลุ่มนี้เสียค่าอาหารกลางวันโดยเฉลี่ยเท่ากับ

        ก.  11.865

        ข.  12.865

        ค.  11.875

        ง.  ก - ค  ผิด

8.     ตัวกลางเลขคณิตของเงินค่าอาหารของนักเรียน  5  คน  เท่ากับ  8  แต่เมื่อนับใหม่ปรากฏว่าครั้งแรกนับผิดโดยคนที่มีเงินมากที่สุดนับเกินไป  6  บาท  และคนน้อยที่สุดนับขาดไป  1  บาท  อยากทราบว่าค่าเฉลี่ยเลขคณิตที่ถูกต้องเท่ากับเท่าใด

        ก.  9  บาท

        ข.  8  บาท

        ค.  7  บาท

        ง.  ก - ค.  ผิด

9.     จากข้อ 8 นักเรียนทั้ง 5 คนมีเงินค่าอาหารกลางวันรวมกันตามที่ถูกต้องเท่ากับเท่าใด

        ก.    35 บาท

        ข.    40 บาท

        ค.    41 บาท

        ง.  ก - ค  ผิด

10.   3, 3, 11, 4, 13, 7, 8   จากข้อมูลข้างต้น  ข้อใดถูก

        ก.    ฐานนิยม คือ 3

        ข.    ค่าเฉลี่ยเลขคณิต = มัธยฐาน

        ค.    มัธยฐาน - ฐานนิยม = 4

        ง.     ก,ข,ค  ถูกทั้ง 3 ข้อ