ชุดที่ 30

คำสั่ง    จงคำนวณแล้วเลือกคำตอบที่ถูกเพียงข้อละ   1    คำตอบ 

เลือกได้คำตอบใดให้ไปแรเงาในช่อง ของคำตอบนั้นใน

กระดาษคำตอบ

 

        นักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งมี  6 ชั้น คือ ม. ต้น 3 ชั้น ม. ปลาย 3 ชั้น โดยมีนักเรียนทั้งหมด 2,400 คน จงดูกราฟวงกลมข้างต้น  แล้วตอบคำถาม ข้อ 1 - 5

1.     นักเรียนชั้น ม.ต้น มากกว่า ม.ปลายกี่เท่า ?

        ก.     เท่า

        ข.    1 เท่า

        ค.    2 เท่า

        ง.     3 เท่า

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

2.     นักเรียนชั้นที่มีมากที่สุด มีมากกว่านักเรียนชั้นที่มีน้อยที่สุดอยู่กี่คน

        ก.    375 คน

        ข.    425 คน                              

        ค.    500 คน

        ง.     550 คน

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

3.     นักเรียนเฉลี่ยมีชั้นละกี่คน

        ก.    40 คน

        ข.    50 คน

        ค.    45 คน

        ง.     30 คน

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

4.     ถ้านักเรียน ม. ต้น มีห้องละ 50 คน นักเรียนชั้น ม.2 จะมีทั้งหมดกี่ห้อง

        ก.    10 ห้อง

        ข.    20 ห้อง

        ค.    25 ห้อง

        ง.     30 ห้อง

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

5.     โรงเรียนนี้มีทั้งหมดกี่ห้องเรียน ถ้านักเรียนชั้น ม.ปลาย ก็มีห้องละ 40 คน

        ก.    100 ห้อง

        ข.    51 ห้อง

        ค.    10 ห้อง

        ง.     50 ห้อง

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

 

 

 

 

 

รูปที่ 2

        จากรูปที่  2  เป็นสถิติของคนตายด้วยโรคต่าง ๆ และอุบัติเหตุในปีหนึ่งของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จากกราฟดังกล่าวนี้จงคำนวณหาคำตอบ ข้อ 6 - 10

6.     ในปีหนึ่งมีคนตายทั้งสิ้นกี่คน

        ก.    4,500 คน

        ข.    450 คน

        ค.    4,600 คน

        ง.     460 คน

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

7.     สถิติคนตายด้วยโรคหัวใจซึ่งตายมากที่สุดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของคนตายทั้งหมดในหนึ่งปี

        ก.    30%

        ข.    35%

        ค.    25%

        ง.     44%

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

8.     คนตายด้วยไข้มาลาเรีย ตายน้อยกว่าโรคหัวใจกี่คน

        ก.    20 คน

        ข.    30 คน

        ค.    40 คน

        ง.     80 คน

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

9.     คนตายทั้งหมดเป็นกี่เท่าของคนตายด้วยอุบัติเหตุ

        ก.    5 เท่า

        ข.    3 เท่า

        ค.    15 เท่า

        ง.     30 เท่า

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก

10.   คนตายด้วยอหิวาตกโรคเป็นกี่เท่าของคนตายด้วยอุบัติเหตุ

        ก.    เท่า

        ข.     เท่า

        ค.    เท่า

        ง.     2 เท่า

        จ.     -    ไม่มีข้อถูก