ชุดที่ 34

โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย

61.     2 : 8

          ก.  5 : 25

          ข.  4 : 24

          ค.  6 : 42

          ง.  3 : 27

          จ.  28 : 7

62.     อบอุ่น : ร้อน

          ก.  สีขาว : สีดำ

          ข.  ดอกไม้ : ต้นไม้

          ค.  ความดี : ความชั่ว

          ง.  น้ำเย็น : น้ำแข็ง

          จ.  อากาศ : บรรยากาศ

63.     วันเสาร์ : วันอาทิตย์

          ก.  ปีจอ : ปีกุน

          ข.  วันที่  31 : วันที่ 1

          ค.  วันจันทร์ : วันศุกร์

          ง.  เดือนยี่ : เดือนอ้าย

          จ.  เดือนมกราคม : เดือนกุมภาพันธ์

64.     เชียงใหม่ : สงขลา

          ก.  แพร่ : ชลบุรี

          ข.  ลำพูน : เพชรบุรี

          ค.  แม่ฮ่องสอน : สุราษฎร์ธานี

          ง.  อุดรธานี : สมุทรปราการ

          จ.  บุรีรัมย์  : นครศรีธรรมราช

65.     กระทรวงสาธารณสุข : องค์กรเภสัชกรรม

          ก.  กระทรวงการคลัง : องค์การยาสูบ

          ข.  กระทรวงกลาโหม : องค์การฟอกหนัง

          ค.  กระทรวงศึกษา : องค์การค้าของคุรุสภา

          ง.  กระทรวงมหาดไทย : องค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป

          จ.  กระทรวงคมนาคม : องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

66.     ตะเกียง : แสงสว่าง

          ก.  น้ำ : ดื่ม

          ข.  ไฟ : หุงต้ม

          ค.  กังหัน : หมุน

          ง.  พัดลม : ความเย็น

          จ.  พระอาทิตย์ : กลางวัน

67.     หมู่คณะ : ผู้นำ

          ก.  เรือ : หางเสือ

          ข.  รถ : คนขับ

          ค.  นักร้อง : ดนตรี

          ง.  เด็ก : ผู้ปกครอง

          จ.  นักเรียน : ครู

68.     กระดาษ : เขียน

          ก.  เรือ : พาย

          ข.  เชือก : เส้น

          ค.  นักร้อง : ดนตรี

          ง.  เด็ก : ผู้ปกครอง

          จ.  นักเรียน : ครู

69.     เดือนสิบสอง : ลอยกระทง

          ก. เดือนยี่ : สงกรานต์

          ข.  เดือนสาม : วิสาขบูชา

          ค.  เดือนหก : อาสาฬหบูชา

          ง.  เดือนแปด : เข้าพรรษา

          จ.  เดือนสิบ : ออกพรรษา

70.     เสื้อ : เครื่องนุ่งห่ม

          ก.  ยา : ยารักษาโรค

          ข.  ชาม : ภาชนะ

          ค.  มะลิ : พวงมาลัย

          ง.  น้ำตาล : ขนม

          จ.  สุนัข : เฝ้าบ้าน

71.     ระเหิด : ละลาย

          ก.  น้ำ : ควัน

          ข.  หนาว : ร้อน

          ค.  ไอ : ของเหลว

          ง.  ลูกเห็บ : หิมะ

          จ.  น้ำแข็งแห้ง : น้ำเดือด

72.     สีดำ : ความเศร้าโศก

          ก.  สีแดง : ชาติ

          ข.  สีเหลือง : พระ

          ค.  สีเขียว : ความสดชื่น

          ง.  สีขาว : ความบริสุทธิ์

          จ. สีน้ำเงิน : พระมหากษัตริย์

73.     ปู : ก้าม

          ก.  เสือ : ขา

          ข.  ปลา : เกล็ด

          ค.  เต่า : กระดอง

          ง.  คางคก : ลิ้น

          จ.  เบ็ด : บึก

74.     แมว : หนู

          ก. มด : ช้าง

          ข.  นก : ผึ้ง

          ค.  เสือ : กวาง

          ง.  เต่า : กระต่าย

          จ.  ลิง : ชะนี

75.     แผ่นดิน : แหลม

          ก.  น้ำตก : น้ำ

          ข.  คลื่น : ทะเล

          ค.  ทราย : หาด

          ง.  น้ำ : อ่าว

          จ.  น้ำตก : ภูเขา

76.     นึ่ง : ลังถึง

          ก.  ตุ๋น : น้ำ

          ข.  ต้ม : เตา

          ค.  อบ : อ่าง

          ง.  จาน : แก้ว

          จ.  ทอด : กะทะ

77.     กล้วย : เครือ

          ก.  มะพร้าว : ลูก

          ข.  มะม่วง : พวง

          ค.  มะกอก : ช่อ

          ง.  องุ่น : ผล

          จ. หมาก : ทะลาย

78.     ช้าง : งา

          ก.  นก : ขน

          ข.  เสือ : กระดูก

          ค.  แรด : นอ

          ง.  วัว : หาง

          จ.  ม้า : เขา

79.     กล้วย : วิตามิน

          ก.  ข้าว : อิ่ม

          ข.  ไข่ : แข็งแรง

          ค.  บุหรี่ : นิโคติน

          ง.  สบู่ : ฟองน้ำ

          จ.  ยาเสพติด : ความตาย

80.     อินทรี : ฮูก

          ก.  เหยี่ยว : เค้าแมว

          ข.  เหยี่ยว : ค้างคาว

          ค.  เค้าแมว : ค้างคาว

          ง.  แร้ง : กา

          จ.  ยูง : กระยาง