ชุดที่ 35

โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย

81.  นักเรียน :  โรงเรียน

        ก.  หมอ : ห้องผ่าตัด

        ข.  ครู : บ้านพักครู

        ค.  นางพยาบาล : รถพยาบาล

        ง.  ผู้ร้าย : ห้องขัง

82.   บาท : สตางค์

        ก.  นาที : วินาที

        ข.  กรัม : กิโลกรัม

        ค.  เมือง : วัง

        ง.  เมตร : เซนติเมตร

83.   ตะวัน : เวลา

        ก.  ดาวเหนือ : ทิศ

        ข.  ปฏิทิน : วันที่

        ค.  ไม้เมตร : ระยะทาง

        ง.  ตาชั่ง : น้ำหนัก

84.   อินเดีย : อังกฤษ

        ก.  อาหรับ : ฟิลิปปินส์

        ข.  กัมพูชา : ฝรั่งเศส

        ค.  ญี่ปุ่น : รัสเซีย

        ง.  เวียดนาม : จีน

85.   ขว้าง : บอล

        ก.  ทำลาย : ลูกระเบิด

        ข.  ฆ้อง : ฟัน

        ค.  ยิง : ปืน

        ง.  หลาว : พุ่ง

86.   บด : หั่น

        ก.  นั่ง : นอน

        ข.  เดิน : คลาน

        ค.  เห็น : ไหว้

        ง.  หิว : กิน

87.   เรียบ : กลม

        ก.  ระเบียบ : รี

        ข.  ราบ : แบน

        ค.  สะอาด : กลวง

        ง.  ขรุขระ : เบี้ยว

88.   ข้อสอบ : ปรนัย

        ก.  นวนิยาย : หนังสือ

        ข.  คำถาม : ตัวเลือก

        ค.  วิทยุ : การสื่อสาร

        ง.  วรรณคดี : พระอภัยมณี

89.   ใส้ตัน : ปลา

        ก.  หัวขวาน : งู

        ข.  เสือหมอบ : สัตว์

        ค.  สังกะวาด : นก

        ง.  หงอนไก่ : พืช

90.   ถกเถียง : โต้วาที

        ก.  ปรัชญา : จิตวิทยา

        ข.  ท้าทาย : คู่ต่อสู้

        ค. ความรุนแรง : สันติภาพ

        ง.  การต่อสู้ : การแข่งขัน

91.   นักเขียน : นวนิยาย

        ก.  กวี : โครง

        ข.  ละคร : ผู้แสดง

        ค.  เพลง : นักแต่งเพลง

        ง.  ช่างไม้ : นักแกะสลัก

92.   โรงพยาบาล : คนไข้

        ก.  โรงงาน : เครื่องจักร

        ข.  โรงเรียน : ครู

        ค.  แพทย์ : คลีนิก

        ง.  สถานเลี้ยงเด็ก : เด็ก

93.   น้ำท่วม : ฝนตก

        ก.  เหนื่อย : นอน

        ข.  กิน : หิว

        ค.  เขื่อน : ทำนา

        ง.  ทำลายป่า : ฝนแล้ง

94.   กรอบ : รูป

        ก.  ถ้วย : จานรอง

        ข.  ปก : หนังสือ

        ค.  วิทยุ : เสียง

        ง.  ฟิลม์ : กล้องถ่ายรูป

95.   ยาพิษ : ตาย

        ก.  ความสุข : ดนตรี

        ข.  ชีวิต : ทารก

        ค.  ความมีน้ำใจ : ความร่วมมือ

        ง.  บท : หนังสือ

96.   ช่างไม้ : บ้าน

        ก.  ภารโรง : โรงเรียน

        ข.  คนครัว : อาหาร

        ค.  ทหาร : รั้ว

        ง.  ข้าราชการ : กรม

97.   บุ้งกี่ : ตะกร้า

        ก.  กระจาด : ไม้คาน

        ข.  ชะลอม : เข่ง

        ค.  ไม้กวาด : กาละมัง

        ง.  ไห : หม้อ

98.   นิตยสาร : บรรณาธิการ

        ก.  บริษัท : เจ้าของ

        ข.  โรงเรียน : อาจารย์

        ค.  ภาพยนตร์ : พระเอก

        ง.  ละคร : ผู้กำกับ

99.   จงอาง : สวาย

        ก.  สามเหลี่ยม : เทโพ

        ข.  กุเลา : แสงอาทิตย์

        ค.  ยี่สก : แมวเซา

        ง.  เขียว : แก้ว

100.                                                    ลูกน้ำ : ปลา

        ก.  ลูกเจี๊ยบ : ไก่

        ข.  ยุง : ไข่ปลา

        ค.  ลูกอ๊อด : กบ

        ง.  หนอน : นก