คำสั่ง โจทย์แบบฝึกหัดอุปมาอุปไมย
121. สามเหลี่ยม : ปิรามิด
ก. หลอดแก้ว : ทรงกระบอก
ข. กระเป๋า : สี่เหลี่ยม
ค. ไอศกรีม : แท่ง
ง. สี่เหลี่ยม : หีบ
122. หมอ : โรค
ก. นายอำเภอ : อาชญากรรม
ข. เงิน : ตระหนี่
ค. ใบสั่งยา : เภสัชกร
ง. ขโมย : การทำโทษ
123. ความระมัดระวัง : อุบัติเหต
ก. ความประมาท : ความตาย
ข. ยาม : โจรกรรม
ค. อนามัย : สุขภาพ
ง. ความวิตก : ภยันตราย
124. แมว : หนู
ก. นก : เหยื่อ
ข. สุนัข : นก
ค. กับดัก : หนู
ง. สิงโต : งู
125. พุ่ง : หลาว
ก. ฆ่า : ลูกปืน
ข. ยิง : ธนู
ค. ตี : วิ่ง
ง. มีด : แทง

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :