พิจารณาว่าคำใดในข้อใดเป็นตัวร่วมของคำที่กำหนดให้ทั้ง 3 คำ
1. ศาล อัยการ อุทธรณ์
ก. ความถูกต้อง
ข. ความซื่อสัตย์
ค. ความขัดแย้ง
ง. ความยุติธรรม
จ. ความสามัคคี

2. ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ โลก
ก. สุริยคติ
ข. จักรราศี
ค. จันทคติ
ง. สุริยุปราคา
จ. สุริยจักรวาล

3. แท่ง กรวย ปิรามิด ?
ก. ขนาด
ข. รูปร่าง
ค. รูปทรง
ง. น้ำหนัก
จ. ปริมาตร

4. วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
ก. สื่อสาร
ข. ความรู้
ค. ส่งข่าว
ง. คมนาคม
จ. ความเพลิดเพลิน

5. ทองขาว ทองเหลือง ทองสัมฤทธิ์
ก. สี
ข. ราคา
ค. ธาตุผสม
ง. รูปทรง
จ. คุณภาพ

6. ข้าวพอง ถั่วตัด งาตัด
ก. จันอับ
ข. จังหัน
ค. ขันหมาก
ง. เครื่องเซ่น
จ. เครื่องไหว้

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :