พิจารณาความสัมพันธ์ของคำที่กำหนดให้และเลือกตอบว่าคำต่าง ๆ เหล่านั้นแตกต่างในด้านใดมากที่สุด
1. เรือ รถไฟ เครื่องบิน
ก.รวดเร็ว
ข.ราคา
ค.สวัสดิภาพ
ง.ระยะทาง
จ.สะดวกสบาย

2. เสื้อฝน เสื้อหนาว เสื้อคลุม
ก.รูปร่าง
ข.อุณหภูมิ
ค.คุณภาพ
ง.ประโยชน์
จ.วัตถุที่ใช้ทำ

3. เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี เพชรบุรี
ก.ภาค
ข.ประชากร
ค.เศรษฐกิจ
ง.ส.ส.
จ.ท่องเที่ยว

4. ตา มือ จมูก ลิ้น
ก.ชิมรส
ข.คน
ค.ละคร
ง.ประสาทสัมผัส
จ.ไม่มีข้อถูก

5. ถ้วย จาน ชาม
ก.ราคา
ข.ขนาด
ค.ลักษณะ
ง.วัสดุที่ใช้ทำ
จ.ประโยชน์ใช้สอย

6. ยืน นั่ง นอน
ก.ราคา
ข.อาการ
ค.สถานที่
ง.ความอดทน
จ.ความเหมาะสม

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :