พิจารณาเลือกคำที่มีความสัมพันธ์กับคำที่กำหนดให้มากที่สุด
1. "ประชาธิปไตย"
ก.กฎหมาย
ข.รัฐธรรมนูญ
ค.คณะรัฐบาล
ง.การเลือกตั้ง
จ.พรรคการเมือง

2. "ข้าราชการ"
ก.วินัย
ข.กฎระเบียบ
ค.เครื่องแบบ
ง.สวัสดิการ
จ.ระบบคุณธรรม

3. "นักการเมือง"
ก.อธิบดีกรมตำรวจ
ข.ผู้บัญชาการทหารบก
ค.ปลัดกรุงเทพมหานคร
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ.รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

4. "คอร์รัปชั่น"
ก.ร่ำรวยผิดปกติ
ข.ทุจริตในทรัพย์สิน
ค.ฉ้อราษฎร์บังหลวง
ง.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
จ.ประพฤติชั่วร้ายแรง

5. "ฝึกฝน"
ก.วิชา
ข.อาชีพ
ค.ความรู้
ง.ชำนาญ
จ.สามารถ

6. "ขาว"
ก.สี
ข.ผิว
ค.สวย
ง.อ่อน
จ.สะอาด

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :