พิจารณาเลือกคำหรือข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำที่ขีดเส้นใต้
1. ไฟ
ก.ฟืน
ข.ร้อน
ค.สว่าง
ง.ดับ
จ.น้ำมัน

2. จม
ก.ทึบ
ข.หนา
ค.หนัก
ง.แน่น
จ.ต่ำ

3. "ยามสายัณห์รัญจวน ....."
ก.มืดมิด
ข.พลบค่ำ
ค.รุ่งอรุณ
ง.ยามเย็น
จ.โพล้เพล้

4. "ผู้คนดูโหรงเหรงพิกล"
ก.เบาบาง
ข.เล็กน้อย
ค.เกลื่อนกลาด
ง.กระจัดกระจาย
จ.กระเส็นกระสาย

5. เด็กคนนี้แต่งตัวทะมัดทะแมงดี
ก.รัดกุม
ข.ทันสมัย
ค.พิถีพิถัน
ง.สวยงาม
จ.เรียบร้อย

6. ผู้ใหญ่กำลังคุยกันอยู่ก็พูดโพล่งขึ้นมา
ก.พูดส่อเสียด
ข.พูดก้าวร้าว
ค.พูดอย่างรีบร้อน
ง.พูดอย่างไม่ยับยั้ง
จ.พูดเสียงดังตรงไปตรงมา

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :