พิจารณาหาคำตรงกันข้ามกับคำที่กำหนดให้หรือคำที่ขีดเส้นใต้
1. เชื่อง
ก.ย่อ
ข.ทรุด
ค.ย่อม
ง.เล็กน้อย
จ.ปานกลาง

2. ดึง
ก.ย่น
ข.ยือ
ค.ยับ
ง.ยาน
จ.หย่อน

3. เขาเป็นคนที่น่าบูชา
ก.นินทา
ข.ใส่ร้าย
ค.ทำลาย
ง.ติเตียน
จ.เหยียดหยาม

4. เธอสวมกระโปรงรัดสะโพก
ก.ผ่อน
ข.หย่อน
ค.คลาย
ง.ปล่อย
จ.หลวม

5. เขาทำงานครั้งนี้หละหลวมมาก
ก.ถูกต้อง
ข.เข้มงวด
ค.รอบคอบ
ง.ละเอียด
จ.เคร่งครัด

6. เขาแต่งหนังสือสำนวนรุ่มร่าม
ก.วกวน
ข.รวบรัด
ค.ไพเราะ
ง.เรียบง่าย
จ.กระทัดรัด

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :