พิจารณาเลือกข้อที่แตกต่างจากข้ออื่น
1. ก.เช็ค
    ข.ใบหุ้น
    ค.ธนาณัติ
    ง.ธนบัตร
    จ.พันธบัตร

2. ก.สูติบัตร
    ข.โฉนดที่ดิน
    ค.ทะเบียนสมรส
    ง.สำเนาทะเบียนบ้าน
    จ.บัตรประจำตัวประชาชน

3. ก.การแจ้งเกิด
    ข.การแจ้งตาย
    ค.การแจ้งรื้อบ้าน
    ง.การแจ้งย้ายที่อยู่
    จ.การแจ้งย้ายขอเลขที่บ้าน

4. ก.ผุพัง
    ข.เปื่อยยุ่ย
    ค.เน่าเปื่อย
    ง.แตกสลาย
    จ.ทรุดโทรม

5. ก.น้ำมันลิตรละสามบาท
    ข.ผักกิโลกรัมละสองพันบาท
    ค.เกลือถังละหนึ่งร้อยบาท
    ง.ถั่วลิสงกระป๋องละห้าบาท
    จ.ข้าวทะนานละสองพันบาท

6. ก.ที่ดินหลายวา
    ข.ทองหลายกรัม
    ค.ผ้าหลายเมตร
    ง.เชือกหลายวา
    จ.ระยะทางหลายไมล์

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :