พิจารณาเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
1. "เล็กขาวกว่าใหญ่ น้อยดำกว่าใหญ่" ฉะนั้นสรุปได้อย่างไร
ก.เล็กดำกว่าน้อย
ข.เล็กขาวกว่าน้อย
ค.เล็กไม่ขาวกว่าน้อย
ง.เล็กอาจดำกว่าหรือขาวกว่าน้อย
จ.สรุปแน่นอนไม่ได้

2. "ถ้าแดงขยันแล้ว แดงต้องสอบไล่ได้" ตรงกับข้อใด
ก.ถ้าแดงสอบไล่ได้แสดงว่าแดงขยัน
ข.ถ้าแดงไม่ขยันแล้วแดงต้องสอบไล่ตก
ค.ถ้าแดงสอบไล่ตกแสดงว่าแดงไม่ขยัน
ง.ถูกทั้ง ก, ข, ค.
จ.ไม่ถูกทั้ง ก, ข, ค.

3. "ถ้าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง วันเพ็ญจะนำเงินมาลงทุนค้าขาย วันเพ็ญไม่ลงทุนค้าขาย" ฉะนั้น
ก.วันเพ็ญเปลี่ยนใจ
ข.วันเพ็ญยังมีเงินไม่พอ
ค.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคงที่
ง.อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเพิ่มขึ้น
จ.สรุปแน่นอนไม่ได้

4. คนจีนทุกคนเป็นคนประหยัด สมหมายเป็นคนจีน ฉะนั้น
ก.สมหมายเป็นคนประหยัด
ข.สมหมายไม่แน่ว่าจะเป็นคนประหยัดหรือไม่
ค.สมหมายไม่ใช่คนประหยัด
ง.สมหมายอาจประหยัดในบางครั้งและไม่ประหยัดในบางครั้ง
จ.สรุปแน่นอนไม่ได้

5. ทหาร 4 คน ยืนเรียงกัน คนที่ 1 อยู่ระหว่างคนที่ 2 กับคนที่ 3 คนที่ 3 อยู่ติดกับคนที่ 4 คนที่ 4 อยู่หัวแถว ฉะนั้น
ก.คนที่ 2 อยู่ท้ายแถว
ข.คนที่ 3 อยู่ท้ายแถว
ค.คนที่ 1 อยู่ตรงกลาง
ง.คนที่ 4 สูงกว่าคนอื่นๆ
จ.สรุปแน่นอนไม่ได้

6. ทุเรียนทุกต้นเป็นต้นไม้ ทุเรียนทุกต้นมีผลดก ปุ๋ยทำให้ต้นไม้มีผลดก ฉะนั้น
ก.ต้นไม้ทุกต้นมีผลดก
ข.ทุเรียนทุกต้นได้รับการใส่ปุ๋ย
ค.ปุ๋ยทำให้ทุเรียนทุกต้นมีผลดก
ง.ต้นไม้ผลดกทุกต้นเพราะใส่ปุ๋ย
จ.สรุปแน่นอนไม่ได้

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :