พิจารณาเลือกข้อที่เรียงลำดับได้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง
1. 1. ให้ออก 2. ภาคทัณฑ์ 3. ลดขั้นเงินเดือน 4. ปลดออก 5. ตัดเงินเดือน
ก.2-3-5-4-1
ข.2-5-3-1-4
ค.1-4-3-5-2
ง.4-1-5-3-2
จ.1-4-5-3-2

2. 1. เลือกตั้ง 2. รับราชการ 3. เกณฑ์การศึกษา 4. ขึ้นทะเบียนทหาร 5. ทำบัตรประจำตัวประชาชน
ก.4-5-2-1-3
ข.1-5-4-2-3
ค.2-1-3-5-4
ง.3-5-4-2-1
จ.5-4-3-2-1

3. 1. วันเข้าพรรษา 2. วันวิสาขบูชา 3. วันสงกรานต์ 4. วันมาฆบูชา 5. วันอาสาฬหบูชา
ก.4-3-1-5-2
ข.4-2-3-1-5
ค.3-4-2-5-1
ง.3-1-2-5-4
จ.4-3-2-5-1

4. 1. ชั่ง 2. สลึง 3. บาท 4. เฟื้อง 5. ตำลึง
ก.2-4-5-3-1
ข.4-5-2-3-1
ค.4-2-3-5-1
ง.5-4-3-2-1
จ.2-3-4-1-5

5. 1. หมายเลขประจำตัวสอบ
2. พยัญชนะตัวแรกของชื่อผู้สมัครสอบ
3. คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
4. คะแนนภาคความรูความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
5. คะแนนภาษาไทยในภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ก.1-2-3-4
ข.2-3-4-5
ค.3-4-5-1
ง.4-5-1-2
จ.5-1-2-3

6. 1. เจ้าฟ้า 2. หม่อมเจ้า 3. พระองค์เจ้า 4. หม่อมหลวง 5. หม่อมราชวงศ์
ก.4-2-5-1-3
ข.2-4-1-5-3
ค.2-1-4-5-3
ง.3-5-1-2-4
จ.4-5-2-3-1

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :