พิจารณาเลือกข้อที่อยู่ในลำดับที่ 3
1. ก.สั่งยา
    ข.จ่ายยา
    ค.ทำบัตร
    ง.ตรวจโรค
    จ.วินิจฉัยโรค

2. ก.ลูกกอล์ฟ
    ข.ลูกเทนนิส
    ค.ลูกปิงปอง
    ง.ลูกฟุตบอล
    จ.ลูกบาสเกตบอล

3. ก.ขยัน
    ข.บรรจุ
    ค.ทำงาน
    ง.เลื่อนชั้น
    จ.เลื่อนตำแหน่ง

4. ก.ธนู
    ข.กันย์
    ค.พิจิก
    ง.มังกร
    จ.พฤษภ

5. ก.อธิบดี
    ข.รัฐมนตรี
    ค.หัวหน้าฝ่าย
    ง.ปลัดกระทรวง
    จ.ผู้อำนวยการกอง

6. ก.กฎกระทรวง
    ข.พระราชบัญญัติ
    ค.พระราชกำหนด
    ง.ระเบียบกรุงเทพมหานคร
    จ.ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :