พิจารณาว่าข้อใดเป็นตัวกลาง
1. ก.นั่ง
    ข.ยืน
    ค.นอน
    ง.คว่ำ
    จ.คลาน

2. ก.สี
    ข.หุง
    ค.นวด
    ง.เกี่ยว
    จ.หว่าน

3. ก.สงขลา
    ข.ราชบุรี
    ค.เชียงใหม่
    ง.ปทุมธานี
    จ.นครสวรรค์

4. ก.ข้าวตู
    ข.ข้าวสุก
    ค.ข้าวตั่ง
    ง.ข้าวสาร
    จ.ข้าวตาก

5. ก.กีบ
    ข.บาท
    ค.เยน
    ง.ปอนด์
    จ.ดอลล่าร์

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :