คำสั่ง เลขต่าง ๆ ข้างล่างนี้จะเรียงกันตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง ให้พิจารณาดูว่าเลข (อนุกรม) นั้น ๆ เรียงกันตามกฎเกณฑ์ใด แล้วคำนวณหาเลขตัวถัดไปตัวเดียวกจากคำตอบ ซึ่งมีอยู่ 5 คำตอบ (ก, ข, ค, ง หรือ จ.) เพียงข้อละ 1 คำตอบ
1. 15 19 23 27 31 ...
ก.33
ข.35
ค.37
ง.38
จ.40

2. 85 78 74 64 57 …
ก.48
ข.49
ค.50
ง.51
จ.40

3. -10 -4 2 8 14 ...
ก.18
ข.21
ค.19
ง.17
จ.20

4. 10 2 -6 -14 -22 ...
ก. -24
-28
-30
-32
-34

5. 47 49 53 59 67 ...
ก. 77
69
74
75
80

6. 20 30 38 44 48 ...
ก. 50
51
52
54
56

7. 100 101 104 109 116 ...
ก. 120
125
130
136
149

8. 100 101 105 114 130 ...
ก. 145
150
155
160
165

9. 3 8 14 21 29 ...
ก. 35
40
39
37
38

10. 2 5 11 23 47 ...
ก. 91
95
98
93
96

11. 8 27 64 125 216 ...
ก. 333
343
351
512
1,111

12. 4 6 10 16 26 ...
ก. 42
40
52
50
60

13. 1 2 4 7 12 ...
ก. 18
19
20
21
22

14. 9 11 8 10 7 9 ...
ก. 10
9
8
7
6

15. 313 428 5,315 6,424 7,535 ...
ก. 8,618
8,248
8,848
8,648
8,948

16. 123 254 385 4,116 5,147 ...
ก. 6,178
6,277
6,279
6,168
6,798

17. 30 1 2 35 3 4 40 ...
ก. 34
35
45
56
67

18. 11 4 22 9 33 ...
ก. 13
14
15
12
16

19. 18 3 6 24 4 6 15 3 ...
ก. 6
5
8
7
10

20. 1 2 3 4 7 29 5 8 ...
ก. 30
31
40
41
51

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :