คำสั่ง เลขต่าง ๆ ข้างล่างนี้จะเรียงกันตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง ให้พิจารณาดูว่าเลข (อนุกรม) นั้น ๆ เรียงกันตามกฎเกณฑ์ใด แล้วคำนวณหาเลขตัวถัดไปตัวเดียวกจากคำตอบ ซึ่งมีอยู่ 5 คำตอบ (ก, ข, ค, ง หรือ จ.) เพียงข้อละ 1 คำตอบ
1. 83 80 76 71 65 ...
ก.52
ข.58
ค.59
ง.อนุกรมผิด
จ.ก - ง ผิด

2. 45 46 50 59 75 ...
ก.100
ข.101
ค.110
ง.อนุกรมผิด
จ.ก - ง ผิด

3. 3 7 6 14 11 15 22 ...
ก.14
ข.26
ค.30
ง.36
จ.ก - ง ผิด

4. 3.13 3.26 4.14 4.28 5.15 ...
ก.5.21
ข.5.20
ค.5.210
ง.5.35
จ.ก - ง ผิด

5. 10 15 25 40 65 ...
ก.95
ข.100
ค.105
ง.160
จ.ก - ง ผิด

6. 2 2 4 12 48 ...
ก.210
ข.220
ค.230
ง.240
จ.ก - ง ผิด

7. 24 39 416 525 636 ...
ก.715
ข.735
ค.748
ง.749
จ.ก - ง ผิด

8. ,,, ...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.ก - ง ผิด

9. 10 12 14 16 ...
ก.17
ข.18
ค.19
ง.20
จ.ก - ง ผิด

10. 01 10 12 21 23 32 ...
ก.24, 42
ข.43, 34
ค.45, 54
ง.25, 52
จ.ก - ง ผิด

11. 289 387 477 575 665 ...
ก.763
ข.765
ค.755
ง.753
จ.ก - ง ผิด

12. 7 14 50 25 10 20 100 ....
ก.25
ข.50
ค.200
ง.400
จ.ก - ง ผิด

13. 1 9 25 49 81 ...
ก.212
ข.111
ค.120
ง.121
จ.ก - ง ผิด

14. 1 2 4 6 7 10 10 14 ...
ก.11
ข.12
ค.13
ง.14
จ.ก - ง ผิด

15. 807 8015 8023 8031 ...
ก.8035
ข.9038
ค.8039
ง.8038
จ.ก - ง ผิด

16. 4 20 36 52 68 ...
ก.74
ข.84
ค.94
ง.86
จ.ก - ง ผิด

17. 2 3 7 16 32 ...
ก.48
ข.47
ค.49
ง.57
จ.ก - ง ผิด

18. 12 33 54 75 ...
ก.96
ข.86
ค.64
ง.98
จ.ก - ง ผิด

19. 1 5 13 29 61 ...
ก.110
ข.112
ค.114
ง.125
จ.ก - ง ผิด

20. 10 12 15 19 24 ...
ก.29
ข.30
ค.31
ง.32
จ.ก - ง ผิด

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :