คำสั่ง เลขต่าง ๆ ข้างล่างนี้จะเรียงกันตามกฎเกณฑ์ใดกฎเกณฑ์หนึ่ง ให้พิจารณาดูว่าเลข (อนุกรม) นั้น ๆ เรียงกันตามกฎเกณฑ์ใด แล้วคำนวณหาเลขตัวถัดไปตัวเดียวกจากคำตอบ ซึ่งมีอยู่ 5 คำตอบ (ก, ข, ค, ง หรือ จ.) เพียงข้อละ 1 คำตอบ
1. 343 7 256 16 125 5 196 ...
ก.16
ข.169
ค.14
ง.18
จ.ก - ง ผิด

2. 3 6 12 24 48 ...
ก.86
ข.88
ค.94
ง.96
จ.ก - ง ผิด

3. 4 11 30 67 128 ...
ก.219
ข.220
ค.213
ง.225
จ.ก - ง ผิด

4. 1, 10, 2, 9, 3, 8 ...
ก.4, 7
ข.5, 7
ค.4, 8
ง.5, 8
จ.ก - ง ผิด

5. 3 100 4 200 5 ...
ก.300
ข.350
ค.400 - 100
ง.ก, ค ถูก
จ.ก - ง ผิด

6. 4 6 10 16 26 ...
ก.32
ข.34
ค.36
ง.38
จ.ก - ง ผิด

7. 80 75 67 58 47 ...
ก.37
ข.35
ค.34
ง.33
จ.ก - ง ผิด

8. 10 11 13 16 21 29 42 ...
ก.56
ข.58
ค.60
ง.62
จ.63

9. 135 136 140 149 165 190 ...
ก.217
ข.207
ค.227
ง.236
จ.226

10. 1 2 3 5 8 13 ...
ก.18
ข.19
ค.20
ง.21
จ.ก - ง ผิด

11. 1 3 7 15 31 63 ...
ก.127
ข.117
ค.107
ง.98
จ.ก - ง ผิด

12. 17286 72861 28617 86172 ...
ก.61278
ข.17286
ค.61728
ง.67128
จ.68172

13. 5210 5315 5420 5525 ...
ก.6426
ข.5630
ค.5360
ง.5725
จ.5840

14. ...
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.ก - ง ผิด

15. 2 1 4 4 6 9 8 ...
ก.10
ข.12
ค.15
ง.16
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

16. 10 3 7 12 5 7 14 ...
ก.67
ข.77
ค.79
ง.83
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

17. 1011 337 1503 5 01 666 ...
ก.111
ข.222
ค.121
ง.212
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

18. 2 3 2 5 2 7 2 ...
ก.8
ข.9
ค.10
ง.11
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

19. 10 25 55 115 ...
ก.235
ข.225
ค.195
ง.205
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

20. 95 94 90 81 ...
ก.60
ข.62
ค.63
ง.64
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

21. 13 17 21 25 ...
ก.28
ข.29
ค.30
ง.31
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

22. 5 9 15 23 ...
ก.31
ข.28
ค.30
ง.29
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

23. 111 234 357 4710 5913 ...
ก.6123
ข.6254
ค.61161
ง.61116
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

24. 4 7 12 19 28 ...
ก.39
ข.40
ค.38
ง.41
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

25. 9 19 28 36 43 ...
ก.47
ข.48
ค.49
ง.50
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

26. 2 5 17 71 ...
ก.250
ข.257
ค.259
ง.359
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

27.123 6 234 9 345 12 ...
ก.465
ข.456
ค.567
ง.576
จ.ก - ง ไม่มีข้อถูก

คะแนนที่ได้ =

เฉลย :