Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กกต.

17 กุมภาพันธ์ 2018 - 28 กุมภาพันธ์ 2018

“กกต. เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2561

กกต.เปิดรับสมัครเลขาฯ ‪1-28 ก.พ.นี้‬ เน้นเป็นกลาง ปลอดการเมือง เพราะต้องทำหน้าที่นายทะเบียนพรรคการเมือง เพื่อความสง่างามองค์กร

เมื่อวันที่ 26 มกราคม ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเมธา ศิลาพันธ์ รองเลขาธิการ กกต. แถลงว่าที่ประชุมกกต. ได้พิจารณาร่างประกาศกกต. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. โดยมีมติเห็นชอบร่างประกาศกกต.และร่างแผนการปฏิบัติงานในการสรรหาคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต. ซึ่งจะเปิดรับสมัคร‪ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์นี้‬

สำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ในวันและเวลาราชการ หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน 8 รายการ ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง ผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครตำแหน่งเลขาธิการ กกต.จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม รวมทั้งหลักฐานการสมัครตามประกาศ กกต.

นายเมธา กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งเลขาฯ กกต. มีการเปลี่ยนไปจากเดิมเนื่องจากจะมีบทบาทสำคัญเพิ่มขึ้น คือการเป็นนายทะเบียนพรรคการเมือง ซึ่งเดิมกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของประธาน กกต. รวมทั้งมีค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิม คือ เงินเดือน 97,900 – 150,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 35,000 บาท และเงินเพิ่มพิเศษ 35,000 บาท ขณะเดียวกันก็มีการกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเพิ่มขึ้น โดยจะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ 5 ปี และจะต้องไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุกหรือมีความผิด

ตำแหน่ง: เลขากกต.,เงินเดือน220,000บาท
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กกต. :ตนเอง  
แหล่งที่มา: https://www.matichon.co.th/news/817726

Details

Start:
17 กุมภาพันธ์ 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43002/

Venue

กกต.
กกต. Thailand + Google Map

“กกต. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 6 มี.ค. -26 มี.ค. 2560 รวม 55 อัตรา

กกต. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นิติกร,พนักงานสืบสวนสอบสวน
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 23,150-
อัตราว่าง: 55
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กกต. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กกต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |


Details

Start:
6 มีนาคม 2017
End:
26 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37407/

Venue

กกต.
กกต. Thailand + Google Map

“กกต. – |ประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59

กกต. เปิดรับสมัครสอบ

ราชกิจจานุเบกษา หน้า ๑๑ เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๓๒ ก ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง กําหนดวันออกเสียงประชามติ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ มาตรา ๓๙/๑ กําหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ ซึ่งต้องไม่เร็วกว่าเก้าสิบวัน แต่ไม่ช้ากว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญส่งคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยวันออกเสียงประชามตินั้น ต้องกระทําในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

ในการนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะมีมติเสนอประเด็นอื่นไม่เกินหนึ่งประเด็นที่สมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมในคราวเดียวกันด้วยก็ได้
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับคําอธิบายสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ และได้รับประเด็นอื่นจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อจัดให้มีการออกเสียงประชามติเพิ่มเติมว่าจะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบพร้อมไปในคราวเดียวกัน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบกับมติคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงกําหนดให้วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นวันออกเสียงประชามติ ประเด็นดังต่อไปนี้
๑. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ
๒. ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ สมควรกําหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง ๕ ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี”

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

ตำแหน่ง: ประกาศกําหนดวันออกเสียงประชามติ 7 ส.ค. 59
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน  กกต. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กกต. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Date:
21 กุมภาพันธ์
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34376/

Venue

กกต.
กกต. Thailand + Google Map