Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กทม.

8 สิงหาคม 2018 - 22 สิงหาคม 2018

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ส.ค. -22 ส.ค. 2561 รวม 245 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2561

ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2561 ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา

ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ จำนว 120 อัตรา

ตำหน่ง นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 82 อัตรา

ตำแหน่ง: รวม245อัตรา,นายแพทย์ปฏิบัติการ,นักเวชนิทัศน์ปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ป.ตรี,ป.โท,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,020
อัตราว่าง: 245
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักการแพทย์)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร คัดเลือกให้สมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการแพทย์ สำนักการแพทย์ อาคารสำนักการแพทย์ ชั้น 3 ถนนหลวง เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2561 – 22 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กทม.

แผนที่ ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
8 สิงหาคม 2018
End:
22 สิงหาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://ehenx.com/183/

Venue

สำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม.เทียบตำแหน่งขรก.กทม.กรณีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเทียบตำแหน่งอย่างอื่นเท่ากับการดำรงตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ กรณีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น

ตำแหน่ง: เทียบตำแหน่งขรก.กทม.กรณีตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงาน กทม. :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กทม. ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2561 – 26 มิถุนายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook Comments

Details

Start:
6 มิถุนายน 2018
End:
26 มิถุนายน 2018
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/44529/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 5 ก.พ. -14 ก.พ. 2561 รวม 100 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักเทศกิจ

เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยสำนักเทศกิจจะดำเนินการรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส.ช 1 เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่งพนักงานเทศกิจ ส 1 จำนวน 100 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,690.- บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทหมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างกรุงเทพมหานคร โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
 2. ผู้สมัครต้องมีร่างกายแข็งแรงเหมาะสมกับตำแหน่ง

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมาในันที่ยื่นใบสมัคร

 1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 4. หลักฐานการศึกษาฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 5. หลักฐานทางทหาร ได้แก่ สด.8 สด.9 หรือ สด 43 ฉบับจริง พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
 6. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่กำหนดตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2535) ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
 7. หลักฐานประกอบอื่นๆ (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า ฯลฯ ฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 8. ไปรษณีย์ เขียนชื่อ นามสกุล และชื่อที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้สมัครอย่างชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

หมายเหตุ การแสดงหลักฐานการสมัครต้องนำต้นฉบับมาแสดงพร้อมสำเนา และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง กรณียื่อนเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครไม่ครบถ้วนหรือไม่มีเอกสารต้นฉบับมาแสดงจะไม่รับสมัคร และสำเนาประกอบการรับสมัคร ให้ผู้สมัครเขียนคำว่า “ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง” พร้อมลงลายมือชื่อกำกับทุกหน้า

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักเทศกิจ ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นันหยุดราชการ)

ตำแหน่ง: 100อัตรา,พนักงานเทศกิจ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 8,690-
อัตราว่าง: 100
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักเทศกิจ)
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
5 กุมภาพันธ์ 2018
End:
14 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42694/

Venue

สำนักเทศกิจ
สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 29 ม.ค. -28 ก.พ. 2561 รวม 5 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็พนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561

ด้วยสำนักงานสถานธนานนุบาลกรุงเทพมหานครจะดำเนินการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

 1. รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
 2. พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
 3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 4. พนักงานการตลาด จำนวน 1 อัตรา
 5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขัยนได้ที่ได้รับการจ้างและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับค่าจ้าง ดังนี้

 1. รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ อัตราค่าจ้าง 18,620 บาท
 2. พนักงานการเงินและบัญชี อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 3. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 4. พนักงานการตลาด อัตราค่าจ้าง 15,050 บาท
 5. ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน อัตราค่าจ้าง 9,440 บาท

โดยตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานทะเบียน จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2555 เดือนละ 1,500 บาท และได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองคชีพ ตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพพนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552 เดือนละ 2,000 บาท

การรับสมัครสอบ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสอบได้ที่ เว็บไซต์ www.pawshop.bangkok.go.th และสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02158 0042-4 ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. วเ้วนวนัหยุดราชการ

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบต้องยื่นเอกสารหรือหลักฐานพร้อมใบสมัครสอบดังนี้

 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายในคราวเดียวกันและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันเปิดรับสมัคร) ขนาด 3 x 4 ซม.จำนวน 3 รูป
 2. บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 3. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
 4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาระบุสาขาวิชาเอกที่ใช้สมัครสอบ และใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการศึกษา พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ
 5. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม
 6. เอกสารทางทหาร (กรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศชาย) พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ
  1. หนังสือสำคัญ (แบบ สด.8) ที่ใช้ประกอบกับสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1
  2. ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สำหรับทหารกองเกินและทหารกองหนุนประเภทที่่ 2
  3. ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบ สด.43)
 7. หลักฐานอื่นๆ กรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะกรณีผู้สมัครสอบเป็นเพศหญิง) พร้อมสำเนาจำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

ให้ผู้สมัครสอบลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบและรับรองสำเนาเอกสารทุกหน้าด้วยตนเองพร้อมเขียนชื่อตำแหน่งที่สมัครสอบไว้ที่มุมบนด้านขวาทุกแผ่น

ตำแหน่ง: รองผู้อำนวยการ,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน,พนักงานการตลาด,ผู้ช่วยพนักงานทะเบียน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 9,440-18,620
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
29 มกราคม 2018
End:
28 กุมภาพันธ์ 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42698/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 19 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2560 รวม 229 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และบุคลาการทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16-25 ธันวาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://teacherbkk.thaijobjob.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2/2560

ตำแหน่ง: 229อัตรา,ครูผู้ช่วย
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 229
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
19 ธันวาคม 2017
End:
25 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42276/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม.เตรียมเปิดรับสมัครสอบ

กทม. เตรียมเปิดรับสมัครสอบ ครูผู้ช่วย 329 อัตรา

อัศวิน สั่งเปิดรับสมัครครู กทม. 329 อัตรา ภายใน ธ.ค.นี้ ก่อนบรรจุ พ.ค.61 หลังขาดแคลนครู 4 สาขาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและภาษาไทย พร้อมยกระดับภาษาสากลให้นักเรียนในสังกัด และประสาน มศว ขอทุนเรียนคณะครุศาสตร์ฟรี 30 คนก่อนขยายผลต่อมหาวิทยาลัยอื่น

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ที่โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดประชุมมอบนโยบายและบูรณาการด้านการศึกษา กทม.ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อมอบนโยบายด้านการศึกษาและนำเสนอแนวทางบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัด กทม. โดยมีพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้อำนวยการศึกษาของสำนักงานเขต ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการและข้าราชการ ร่วม 580 คน เข้าร่วมประชุม

พล.ต.อ.อัศวินกล่าวตอนหนึ่งว่า กทม.ได้ตระหนักถึงความ สำคัญของการศึกษา ได้จัดสอบ แข่งขันของนักเรียนภายในโรง เรียนสังกัด กทม.เพื่อให้โอกาสเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนระหว่างวันที่ 1-28 พฤศจิกายน จำนวน 78 คน ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นโครงการที่จัดขึ้นครั้งแรกในรอบปี เพื่อให้เด็กมีหูตากว้างไกล เรียนรู้ภาษาอังกฤษ และนำประสบการณ์มา ถ่ายทอดสู่รุ่นน้อง โดยเป็นหลักสูตรเดียวกันกับประเทศสากล ซึ่งในปี 2561 กทม.จะจัดโครงการแบบเดียวกันไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1 เดือน โดยจะคัดเลือกนักเรียนจำนวน 100 คน พร้อมครูอีก 10 คน ร่วมเดินทางไปด้วย เพราะเด็กเก่งได้เพราะครูสอน จึงต้องให้รางวัลครูด้วย

ขณะเดียวกัน ยังส่งเสริมภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัด กทม.ทั้ง 437 โรงเรียน ให้มีครู สอนภาษาอังกฤษ 2 คนทุกโรงเรียน และจะขยายโอกาสให้แก่ นักเรียนสังกัด กทม.ในปีการศึกษาหน้า โดย กทม.ได้ประสานไปยังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เพื่อให้ทุนการศึกษาเรียนต่อคณะครุศาสตร์ จำนวน 30 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และอยู่ระหว่างขยายความร่วมมือไปยังมหาวิทยาลัยอื่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุมได้เสนอถึงปัญหาการขาดแคลนอัตราครู กทม.จำนวนมาก และให้ กทม.เร่งบรรจุครู กทม.ให้เต็มอัตรา น.ส.วรรณวิไลพรหมลักขโณ รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่าน มา กทม.ได้บรรจุครู กทม.กว่า 1,000 ราย เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนครู กทม. นับเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการณ์ตั้งแต่ กทม.เปิดรับสมัครมา แม้ได้บรรจุไปแล้ว แต่ยังคงขาดแคลน อีก 329 อัตรา สำหรับสาขาวิชาที่ขาดแคลน ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษและ ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศ วินได้กำชับให้ทางสำนักการศึกษาเปิดรับสมัครเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม เพื่อให้บรรจุให้เต็มอัตราในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 และจะนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ เขตสายไหมรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) จำนวน 8 อัตรา พนักงานขับรถกวาดและดูดฝุ่น 3 อัตรา และตำแหน่งคนสวน 1 อัตรา, เขตพญาไทรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา และเขตบางซื่อรับสมัครอาสาสมัครลานกีฬาจำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง: เตรียมเปิดรับสมัครสอบ
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กทม. :ตนเอง  
แหล่งที่มา: ไทยโพสท์

Facebook Comments

Details

Start:
18 พฤศจิกายน 2017
End:
8 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41949/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 ก.ย. 2560 รวม 654 อัตรา

กทม. สังกัดสำนักการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบ ครั้งที่ 2/2560

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักรังสีการแพทย์,นักกิจกรรมบำบัด,นักกายอุปกรณ์,นักกายภาพบำบัด,แพทย์,พยาบาล,นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย,แพทย์แผนไทย,เภสัชกร,ทันตแพทย์
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,เฉพาะผู้พิการ
อัตราเงินเดือน: 9,400-21,610
อัตราว่าง: 654
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 สิงหาคม 2017
End:
15 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41012/

Venue

สำนักการแพทย์
สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ส.ค. -15 ก.ย. 2560 รวม 179 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-21,610
อัตราว่าง: 179
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
28 สิงหาคม 2017
End:
15 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40967/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ส.ค. -18 ส.ค. 2560 รวม 89 อัตราครั้งที่ 1/2560

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 3 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 89 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 55 อัตรา

2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา

3. นักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 14 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป รดับปฏิบัติงาน จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุูฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.3 ประกาศนียบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

วิีการสมัครสอบ

เิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 4-18 สิงหาคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 1/2560

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นักงานปกครองปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 89
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
4 สิงหาคม 2017
End:
18 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40691/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม.ผู้รับทุนโครงการ๑อำเภอ๑ทุน

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร มีความสนใจ คัดเลือกผู้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ โดยจะพิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิตรงกับตำแหน่งงานของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีส่วนราชการโดยแบ่งเป็นสำนักต่างๆ

นทร. ที่สนใจเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2280 0374 หรือ 0 2628 5646 ต่อ 106 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: ผู้รับทุนโครงการ๑อำเภอ๑ทุน
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 มิถุนายน 2017
End:
10 กรกฎาคม 2017
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/39814/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 25 เม.ย. -17 พ.ค. 2560 รวม 85 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

 

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์,เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์,เจ้าพนักงานเภสัชกรรม,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,นายแพทย์,ทันตแพทย์,นายสัตวแพทย์,พยาบาล,นักจิตวิทยา
ระดับการศึกษา: ปวส.,ป.ตรี,เฉพาะ
อัตราเงินเดือน: 9,400-21,610
อัตราว่าง: 85
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
25 เมษายน 2017
End:
17 พฤษภาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37800/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม.1 ก.ค. เริ่มใช้ ภาค ก. กทม. มีภาค ก. ก.พ.ใช้แทนได้

1 ก.ค. 60 เริ่มใช้ภาค ก. กทม. (ภาค ก. ก.พ. ใช้แทนได้)

ที่ผ่านมาหลายท่านคงคุ้นเคยกับ ภาค ก. ก.พ. เมื่อไม่นานมานี้ก็มี ภาค ก. ศาลยุติธรรม แต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไปจะมี ภาค ก. กทม. ที่มีลักษณะการใช้งานเหมือนภาค ก. ก.พ. เพียงแต่จะใช้สำหรับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญเท่านั้น แต่ทาง กทม. ใจดียอมให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ก.พ. สามารถยื่นหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. ก.พ. แทนการสอบภาค ก. กทม. ได้

เมื่อกรุงเทพมหานคร มีภาค ก. กทม. แล้วสิ่งที่ตามมาคือเกณฑ์การวัดผลในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญที่จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งจะสรุปให้ท่านทราบต่อไป หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างไปอ่านเองก็ได้

จากการที่กรุงเทพมหานครเสนอขออนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยให้มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ปัจจุบันสำนักางาน ก.ก. ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแนห่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัตงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ซึ่งกำหนดให้มีการสอบ 3 ภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ขง) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในคราวเดียวกัน ซึ่งพบว่าการสอบแข่งขันเข้ารับราชการของกรุงเทพมหานคร มีผู้สนใจสมัครสอบจำนวนมาก ทำให้ประสบกับปัญหาสถานที่จัดสอบที่ไม่สามารถรองรับกับจำนวนผู้สมัครสอบได้เพียงพอ และผู้ที่จะสมัครสอบต้องสำเร็จการศึกษาแล้วเท่านั้น ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้สมัครสอบเข้ารับราชการ สำนักงาน ก.ก. จึงเสนอขอปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ แลเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ โดยกำหนดให้มีการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน ผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จะได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านาภคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ซึ่งไม่ได้กำหนดอายุการรับรอง และมีสิทธิ์สมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ขง) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อมีตำแหน่งว่าง ซึ่งจะทำให้ประหยัดงบประมาณ และลดระยะเวลาในการสรรหา ทำให้สามารถเลือกสรรคนดี คนเก่งมาทดแทนตำแหน่งว่างได้เร็วขึ้น ทั้งยังเป็นการสรรหาเชิงรุก เปิดโอกาสให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในระดับการศึกษาที่กำหนดมีโอกาสสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ทำให้กรุงเทพมหานคร ได้คนเก่งที่จบการศึกษาใหม่เข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น

ทั้งนี้ทางกรุงเทพมหานครได้มอบให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบข้อกฎหมายของกรุงเทพมหานครว่าสามารถรับสมัครผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเพื่อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อนได้หรือไม่ หากไม่ขัดกับกฎหมายของกรุงเทพมหานคร ก็สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ ซึ่งในความเห็นของสำนักงาน ก.ก. พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดกับกฎหมายของกรุงเทพมหานครที่กำหนดไว้ในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป

ดังนั้น พื่อให้การสรรหาบุคคลเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร จึงเห็นควรนำเสนอ ก.ก. พิจารณายกเลิกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเทภทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554

มติที่ประชุมอนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

สรุปเข้าใจง่ายๆ ดังนี้

หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป ท่านที่สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร หากสอบภาค ก. ผ่านจะได้รับหนังสือรับรองการสอบผ่านภาค ก. กทม. เพื่อใช้แทนการสอบภาค ก. ในการสอบเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญครั้งต่อไป โดยทาง กทม.ก็ไม่ได้กำหนดอายุของภาค ก. กทม. นั่นคือสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต แบ่งตามระดับคุณวุฒิเหมือน ภาค ก. ก.พ. ระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าใช้แทนการสอบภาค ก. กทม.ในระดับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้

ภาค ก. กทม.จะแบ่งเป็น 3 วิชาเหมือนภาค ก. ก.พ. คือ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ และเช่นเดียวกัน หากมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจาก TOEIC TOEFL IELTS CU-TEP Tu-GET ก็สามารถใช้ยื่นแทนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษได้

มาดูเกณฑ์การวัดผล จะเป็นผู้สอบผ่านได้หนังสือรับรองการสอบผ่าน ภาค ก. กทม. จะต้องทำคะแนนส่วนของวิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทยรวมกันไม่น้อยกว่า 60 คะแนน และทำคะแนนส่วนของวิชาภาษาอังกฤษได้ไม่น้อยกว่า 50 คะแนน

และเด็ดสุดคือ หากท่านมีหนังสือรับรองการสอบภาค ก. ก.พ. แล้วในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับตำแหน่งที่ กทม.เปิดรับสมัครสอบ ก็สามารถนำมายื่นแทนการสอบภาค ก. กทม.ได้เลย

ลักษณะการวัดผลเช่นนี้ ทำให้การวัดผลการสอบของ กทม. เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง เนื่องจากปกติ กทม.จะตรวจข้อสอบภาค ก. หากผ่านเกณฑ์ 60% ก็จะไปตรวจภาค ข. และหากภาค ข. มีคะแนนเกิน 60% ก็ตรวจภาค ค. แล้วจึงจะนำคะแนนทั้งภาค ก. ภาค ข. และภาค ค. มารวมกัน เพราะไม่มีการเก็บผลการสอบภาค ก. แต่หลังจากนี้จะไม่นำคะแนนภาค ก. มาร่วมในการจัดลำดับอีกต่อไป ภาค ก. จะเป็นเพียงใบผ่านเพื่อไปสมัครสอบภาค ข. และภาค ค. เท่านั้น โดยการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีเรียกบรรจุจะใช้คะแนนภาค ข. และภาค ค. เท่านั้น โดยดูคะแนนส่วนของภาค ข. ก่อนหากเท่ากันจึงจะมาดูคะแนนส่วนของภาค ค. สรุปง่ายๆ คือการจัดลำดับเพื่อขึ้นบัญชีเรียกบรรจุความสำคัญจะอยู่ที่คะแนนของภาค ข. ล้วนๆ เลย

ตำแหน่ง:
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กทม. :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
25 มีนาคม 2017
End:
14 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37746/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม.ผลสอบข้อเขียน3/2559

กทม. ประกาศผลสอบข้อเขียนแล้ว!!

กทม.ได้ประกาศผลสอบข้อเขียนตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการแล้ว

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 14,639 คน สอบผ่านเพียง 330 คน

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ มีผู้สมัครและมีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 9,573 คน สอบผ่านเพียง 753 คน

ทั้งนี้ผู้ที่มีรายชื่อสอบผ่านข้อเขียนทุกตำแหน่งยังไม่ได้รับการตรวจสอบคุณวุฒิ ซึ่งจะต้องยื่นหลักฐานเอกสารต้นฉบับพร้อมสำเนาตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน และตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนด และผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

 

ตำแหน่ง: ผลสอบข้อเขียน3/2559
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กทม. :ตนเอง  

Facebook Comments

Details

Start:
16 มีนาคม 2017
End:
5 เมษายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37608/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 1 ก.พ. -7 ก.พ. 2560 |รวม 73 อัตรา

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งและอัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน 15,060 บาท
 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนขั้น 15,800 บาท
 • ตำแหน่งครูผู้ช่วย สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,800 บาท ตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

วิธีการสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดรราชการ) โดยสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ http:s://teacherbkk.job.thai.com หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2560

บัญชีรายละเอียดตำแแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2560

(แนบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560

ตำแหน่งและกลุ่มวิชา

ตำแหน่ง กลุ่มวิชา/สาขา/วิชาเอก จำนวนตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาคณิตสาสตร์

คณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์/การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา/คณิตศาสตร์ศึกษา/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การศึกษาคณิตศาสตร์/สถิติ/สถิติคณิตศาสตร์/สติถิศาสตร์/คณิตศาสตร์สถิติ

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/วิธีการสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/การสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาต่างประเทศ

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา

การอนุบาล/อนุบาลศึกษา/การศึกษาปฐมวัย/ปฐมวัยศึกษา/การปฐมวัยศึกษา/การปฐมวัย

10
ครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชาภาษาไทย

ภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวัฒนธรรมไทย/ภาษาและวรรณคดีไทย/วรรณคดีไทย/การสอนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษา/วิธีการสอนภาษาไทย/ภาษาไทยและการสื่อสาร/ไทยคดีศึกษา/ไทยศึกษา

10
ครูผู้ช่วย

พลศึกษา

พลศึกษาหรือการสอนพลศึกษา/ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การฝึกและการจัดการกีฬา/สุขศึกษาและพลศึกษา

3
ครูผู้ช่วย

ดนตรีสากล

ดนตรีสากล/คีตศิลป์สากล/ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา/ดุริยางค์สากล

5
ครูผู้ช่วย

วัดผล

วัดผล/วัดผลการศึกษา/การวัดผลการศึกษา/การวัดผลประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีการวัดและประเมินผล

1
ครูผู้ช่วย

เกษตรกรรม

เกษตรกรรม/เกษตรศึกษา/เกษตรทั่วไป/ศึกษาศาสตร์-เกษตร/เกษตรศาสตร์/เกษตรศาสตร์ทั่วไป/ครุศาสตร์เกษตร/ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/การเกษตร/พฤกษศาสตร์/พืชไร่/พืชไร่นา/พืชสวน/พืชศาสตร์/เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร/พืชศาสตร์และเทคโนโลยี/ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร/พืชผัก/พืชสวนประดับ/สัตวศาสตร์/เทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตพืช/เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา/ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/การผลิตสัตว์/การผลิตพืช/พัฒนาการเกษตร/ไม้ผล/การผลิตสัตว์/เกษตรและสิ่งแวดล้อม/การส่งเสริมการสื่อสารการเกษตร

1
ครูผู้ช่วย

สังคมศึกษา

สังคมศึกษา/ประวัติศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/สังคมศาสตร์/การสอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา/พัฒนาสังคม/วัฒนธรรมศึกษา/จริยศึกษา/พัฒนาชุมชน/รัฐประศาสนศาสตร์/การเมืองและการปกครอง/การบริหารรัฐกิจ/การสอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ภูมิศาสตร์/การสอนพระพุทธศาสนา/พุทธศาสตร์/สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา/สังคมวิทยา/อิสลามศึกษา/สังคมศาสตร์การพัฒนา/ปรัชญา/ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจสังคม/รัฐศาสตร์/การปกครอง/การบริหารและการปกครองท้องถิ่น/นิติศาสตร์/ไทยศึกษา/ไทยคดีศึกษา/การสอนประวัติศาสตร์/ปรัชญาและศาสนา/การสอนภูมิศาสตร์

3
ครูผู้ช่วย

ศิลปศึกษา-วาดเขียน

ศิลปะ/ศิลปศึกษา/ศิลป์ไทย/ศิลปะไทย/ศิลปกรรมศึกษา/ประยุกต์ศิลปศึกษา/ทัศนศิลป์/วิจิตร์ศิลป์

5
ครูผู้ช่วย

บรรณารักษ์

บรรณารักษ์/บรรณารักษศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์/บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

3
ครูผู้ช่วย

แนะแนว

จิตวิทยาการศึกษา/การให้คำปรึกษาและการแนะแนว/การแนะแนวหรือการแนะแนวการศึกษา/จิตวิทยาและการแนะแนว/จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

2
ครูผู้ช่วย

วิชาการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษหรือการสอนเด็กพิเศษหรือหูหนวกศึกษา/การศึกษาพิเศษ(ความบกพร่องทางสติปัญญา)/การศึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการเห็น)/การสึกษาพิเศษ (ความบกพร่องทางการได้ยิน)/การศึกษาพิเศษ (การสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน)

10
     

ตารางกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย

วัน/เวลา วิชาที่สอบ
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ภาค ก. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

(ภาคเช้า)

เวลา 09.00-12.00 น.

 • วิชาความรอบรู้ (75 คะแนน)
 • วิชาความสามารถทั่วไป (50 คะแนน)

(ภาคบ่าย)

เวลา 14.00-15.30 น.

 • วิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (75 คะแนน)

วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560

ภาค ข. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

(ภาคเช้า)

เวลา 09.00-11.00 น.

 • วิชาความรอบรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (100 คะแนน)

(ภาคบ่าย)

เวลา 13.00-15.00 น.

 • วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (100 คะแนน)

เวลา 15.10-15.30 น.

ภาค ค 1 (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

 • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

 ตำแหน่ง: 73อัตรา,ครูผู้ช่วย,ครูกทม.
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,050-15,800
อัตราว่าง: 73
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงาน  กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 ก.พ. 2560
สอบวันที่: 18 ก.พ. 2560

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Facebook Comments

Details

Start:
1 กุมภาพันธ์ 2017
End:
7 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
,
Website:
https://iqepi.com/37114/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)

กทม. เปิดรับสมัครสอบ กทม.ครั้งที่ 3/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พงศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แะลเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 304 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป
  1. เจ้าพนักานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
  3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท าหรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  4. ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มเพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548

คำเตือน!!

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มกราคม 2560
 2. ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ก่อนหรือในวันยื่นเอกสารหลักฐานของตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
 3. ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
 4. ผู้สมัคสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 5. ผู้สมัครสอบ “ต้องเข้าสอบทั้งสองภาค” คือสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันเดียวกัน
 6. ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559

หลักสูตรและวิธีการสอบ

1. ทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารรถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อนเมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาคแล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้าัรบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เฉพาะการสอบข้อเขียนก่อน เมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาค แล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และเมื่อทดสอบฯ ผ่านแล้ว มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

(2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้

(1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน

(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(3) กฎหมายว่าด้วยระบเียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ตำแหน่ง: 304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,500
อัตราว่าง: 304
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.พ. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
15 ธันวาคม 2016
End:
5 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36611/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -30 ส.ค. 2559 |ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) จำนวน1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคีตศิลปิน (นักร้อง) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 59 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.thหรือhttp://www.bangkok.go.th/cstd/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0348 ต่อ 2518 ในวัน เวลาราชการ

ตำแหน่ง: ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Date:
22 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35540/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 13 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่,พนักงานทั่วไป,พนักงานซักฟอก

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่,พนักงานทั่วไป,พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 8,690-9,400
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
13 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35985/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักบัญชี,วิศวกร,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง,พนักงานทั่วไป

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด กทม. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานตรวจตลาด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งช่าง จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) สำนักงานตลาด กทม. อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ส.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 ในวัน เวลาราชการ

ตำแหน่ง: นักบัญชี,วิศวกร,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง,พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
14 กรกฎาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35541/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 10 ก.ค. -15 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานสื่อสาร,พนักงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7386 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานสื่อสาร,พนักงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
10 กรกฎาคม 2016
End:
15 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35255/

Venue

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!

สอบ กทม. ครั้งที่ 2/2559 เปิดรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสำนักานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน แลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง (อัตราว่าง จำนวน 214 อัตรา) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

(2) เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

(3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

(5) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(6) พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

(2) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

(3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

(4) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

(5) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ัรบการบรรจุและแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉาพะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่ง: 214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 214
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Facebook Comments

Details

Start:
9 มิถุนายน 2016
End:
29 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34870/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 50 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 6. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 2. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

สำหรับรายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบฯ สำนักงาน ก.ก. จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทงเว็บไซต์

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และสำเร็จการศึกษาตรงตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด

ตำแหน่ง: ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 211
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |


Facebook Comments

Details

Start:
6 มิถุนายน 2016
End:
24 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34737/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 มี.ค. -12 เม.ย. 2559 |นักประชาสัมพันธ์,วิศวกร,เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ,ฯลฯ

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,วิศวกร,เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,493-17,250
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Facebook Comments

Details

Start:
17 มีนาคม 2016
End:
12 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34163/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com