Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

กทม.

15 ธันวาคม 2016 - 5 มกราคม 2017

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 ธ.ค. -5 ม.ค. 2560 |304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ กทม.ครั้งที่ 3/2559

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 3/2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พงศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ แะลเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 5 ตำแหน่ง อัตราว่าง จำนวน 304 อัตรา ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป
  1. เจ้าพนักานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 32 อัตรา
  2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
  3. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 200 อัตรา
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้แก่
  1. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
  2. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา

2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

 1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
 2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  1. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  2. ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท าหรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  3. ประกาศนียบัตรบัณฑิตอาสาสมัครที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรีทั่วไป อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด
  4. ปริญญาโททั่วไปหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 17,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จะมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัยในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มเพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ.2548

คำเตือน!!

 1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิตรงตามที่กำหนดไว้ในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ครบถ้วนอยู่ก่อนหรือในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 6 มกราคม 2560
 2. ผู้สมัครสอบตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ออกให้โดยกรมการขนส่งทางบกอยู่ก่อนหรือในวันยื่นเอกสารหลักฐานของตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน มิฉะนั้นให้ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
 3. ผู้สมัครสอบ สมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เมื่อส่งใบสมัครสอบแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อความใดๆ ได้อีก
 4. ผู้สมัคสอบต้องเลือกสมัครในตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน หรือระดับปฏิบัติการเพียงระดับเดียวและสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งของระดับที่เลือกนั้น เมื่อสมัครสอบแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
 5. ผู้สมัครสอบ “ต้องเข้าสอบทั้งสองภาค” คือสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และสอบข้อเขียนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ในวันเดียวกัน
 6. ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)

วิธีการรับสมัครสอบ

เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยเปิดที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หรือ http://www.bangkok.go.th/exam หัวข้อประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559

หลักสูตรและวิธีการสอบ

1. ทุกตำแหน่ง ยกเว้นตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารรถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อนเมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาคแล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้าัรบการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

2. ตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ผู้สมัครจะต้องสอบตามหลักสูตรทุกภาค โดยจะต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เฉพาะการสอบข้อเขียนก่อน เมื่อสอบผ่านทั้ง 2 ภาค แล้ว จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ เพื่อตรวจสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ จึงจะมีสิทธิเข้าทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมทางร่างกาย และเมื่อทดสอบฯ ผ่านแล้ว มีสิทธิเข้ารับการทดสอบสุขภาพจิต วัดคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตำแหน่ง และทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งก่อนการสัมภาษณ์ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด แล้วจึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ตามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครั้งที่ 3/2559 (ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน)

ภาค ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ ดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

1. วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก้ปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ

(2) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การคิดวิเคราะห์ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

2. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 60 คะแนน)

(1) ความเข้าใจภาษา ทดสอบความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ หรือข้อความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมาในแต่ละบทความ หรือข้อความ ทั้งนี้ รวมไปถึงการสรุปความและตีความด้วย

(2) การใช้ภาษา ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ การเขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเรียงข้อความ

3. วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 80 คะแนน)

ทดสอบโดยวิธีสอบข้อเขียนในเรื่องต่อไปนี้

(1) การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษญชน

(2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร

(3) กฎหมายว่าด้วยระบเียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

(4) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ

(5) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

(6) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ

(7) ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ

ภาค ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)

ดาวน์โหลดประกาศ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 ตำแหน่ง: 304 อัตรา 5 ตำแหน่ง (*ป.ตรีทุกสาขาสมัครได้)
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-17,500
อัตราว่าง: 304
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2 ก.พ. 2560
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

Details

Start:
15 ธันวาคม 2016
End:
5 มกราคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36611/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ก.ย. -30 ส.ค. 2559 |ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ในตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักดนตรี) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (เจ้าหน้าที่โฆษกและตลก) จำนวน1 อัตรา ตำแหน่งดุริยางคศิลปิน (นักแต่งเพลง) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งคีตศิลปิน (นักร้อง) จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว เขตดินแดง ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 ส.ค. 59 และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกให้ทราบก่อนวันคัดเลือกไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ณ ที่ปิดประกาศสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และทางเว็บไซต์ http://www.bangkok.go.thหรือhttp://www.bangkok.go.th/cstd/ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2246 0348 ต่อ 2518 ในวัน เวลาราชการ

ตำแหน่ง: ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Date:
22 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35540/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 13 ก.ย. -23 ก.ย. 2559 |พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่,พนักงานทั่วไป,พนักงานซักฟอก

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานสถานที่,พนักงานทั่วไป,พนักงานซักฟอก
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 8,690-9,400
อัตราว่าง: 36
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 กันยายน 2016
End:
23 กันยายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35985/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 14 ก.ค. -5 ส.ค. 2559 |นักบัญชี,วิศวกร,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง,พนักงานทั่วไป

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานของสำนักงานตลาด กทม. ตำแหน่งนักบัญชี จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งวิศวกร จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานตรวจตลาด จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งช่าง จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ชั้น 5) สำนักงานตลาด กทม. อาคารโกลด์มาร์เก็ต เขตจตุจักร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 ส.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 0740 ต่อ 23 ในวัน เวลาราชการ

ตำแหน่ง: นักบัญชี,วิศวกร,พนักงานพิมพ์,พนักงานตรวจตลาด,ช่าง,พนักงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
14 กรกฎาคม 2016
End:
5 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35541/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบ 10 ก.ค. -15 ก.ค. 2559 |เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานสื่อสาร,พนักงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานประกันสังคม ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด (เพศหญิง) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสาร (เพศชาย) จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 9) อาคาร 72 พรรษามหาราชินี โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 ก.ค. 59 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2289 7386 ต่อ 7421 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานสื่อสาร,พนักงานทั่วไป,พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
10 กรกฎาคม 2016
End:
15 กรกฎาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35255/

Venue

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 9 มิ.ย. -29 มิ.ย. 2559 |214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

สอบ กทม. ครั้งที่ 2/2559 เปิดรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสำนักานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 (9) มาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และมติ ก.ก. ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน แลตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ จำนวน 13 ตำแหน่ง (อัตราว่าง จำนวน 214 อัตรา) ดังต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง

1.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา

(2) เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 12 อัตรา

(3) เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(4) นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

(5) นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(6) พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 15 อัตรา

(7) เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา

(8) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

1.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แก่

(1) นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา

(2) นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ จำนวน 15 อัตรา

(3) นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 18 อัตรา

(4) นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

(5) นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ

ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้ัรบการบรรจุและแต่งตั้งได้ดำรงตำแหน่ง จะได้รับเงินเดือน ดังนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

2.1.1 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.2 ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.1.3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.2.1 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2.2 ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉาพะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ตำแหน่ง: 214 อัตรา ครั้งที่ 2/2559 ประกาศออกแล้ว!!
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,800
อัตราว่าง: 214
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Details

Start:
9 มิถุนายน 2016
End:
29 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34870/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 6 มิ.ย. -24 มิ.ย. 2559 |ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 6-24 มิถุนายน 2559 ดังนี้

ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 1. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน 50 อัตรา
 2. เจ้าพนักงานเกษตรปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 6. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 7. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 1. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 2. นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 3. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา
 5. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งว่างจำนวน  อัตรา

สำหรับรายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบฯ สำนักงาน ก.ก. จะได้ประกาศให้ทราบต่อไป ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครสอบแข่งขันฯ ได้ทงเว็บไซต์

โดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันฯ จะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 และสำเร็จการศึกษาตรงตามกำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด

ตำแหน่ง: ครั้งที่ 2/2559 รวม 211 อัตรา หลายตำแหน่ง
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 211
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กทม. :online  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ | สมัครออนไลน์ |


Details

Start:
6 มิถุนายน 2016
End:
24 มิถุนายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34737/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กทม. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 17 มี.ค. -12 เม.ย. 2559 |นักประชาสัมพันธ์,วิศวกร,เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ,ฯลฯ

LINE it! Youtube: iqepin เพิ่มเพื่อนติดตามทาง LINE ID : @iqepi
 

กทม. เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่ง: นักประชาสัมพันธ์,วิศวกร,เจ้าพนักงานห้องสมุด,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานธุรการ,ฯลฯ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 11,493-17,250
อัตราว่าง: 14
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงาน กทม. :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่อง กทม. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ |

Details

Start:
17 มีนาคม 2016
End:
12 เมษายน 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/34163/

Venue

กทม.
กทม. กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map