Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการทหารสื่อสาร

26 กุมภาพันธ์ 2018 - 2 มีนาคม 2018

“กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ก.พ. -2 มี.ค. 2561 รวม 50 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนเหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหาร กองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหาร กองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสารแต่งกายทหารบกซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการในวันที่ ๓๐ เม.ย.๖๑ และมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ถึงวันที่ปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยมีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี นับจาก พ.ศ. เกิด และต้องสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้รับราชการเป็นนายทหารประทวน เหล่าทหารสื่อสาร อัตรา สิบเอก จํานวน ๕๐ ตําแหน่ง เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของโรงเรียนทหารสื่อสาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เมื่อสําเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบกต่อไป

ข้อ ๒ คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก

๒.๑ เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือกําลังรับราชการเป็นทหารกองประจําการ ในเหล่าทหารสื่อสาร แต่งกายทหารบก ซึ่งจะครบกําหนดปลดจากกองประจําการ ในห้วงวันที่ ๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และมีเวลารับราชการเป็นทหารกองประจําการ ถึงวันที่ปลดจากกองประจําการ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๒.๒ มีอายุไม่เกิน ๒๕ ปี โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด) โดยรับสมัครผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖
๒.๓ งดรับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (รด. ปี.๓) ขึ้นไป
๒.๔ งดรับสมัครทหารกองประจําการที่จะครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุน ในห้วงวันที่
๓๐ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และได้ร้องขอรับราชการเป็นทหารกองประจําการต่อ
๒.๕ สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) หรือสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง และไม่รับสมัครผู้ที่รอหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ หรือผู้ที่ไม่มีหลักฐานผลการศึกษาหรือคุณวุฒิ
๒.๖ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทางและขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๘ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๒.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคําพิพากษา
๒.๑๑ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เพราะกระทําความผิดทางอาญายกเว้นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท หรืออยู่ในระหว่างถูกดําเนินคดี
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๔ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๑๖ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
๒.๑๗ ไม่มีรอยสักให้เห็นอยางชัดเจนนอกร่มผ้าเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารหรือชุดกีฬาของหน่วย(เสื้อคอวี, กางเกงกีฬาขาสั้นเหนือเข่า) หรือมีรอยสักที่มีลักษณะที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการทหาร
๒.๑๘ ไม่มีตําหนิหรือแผลเป็นที่ดูน่าเกลียดที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนเมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบทหาร
๒.๑๙ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู

ข้อ ๔ หลักฐานประกอบการรับสมัคร

ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคํารับรองตนเองว่า สําเนาถูกต้อง แล้วลงชื่อกํากับไว้เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืนและเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสําเนาเท่านั้น โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเอง ดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๖ รูป และ ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องสําเร็จการศึกษาไม่เกินวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น)
๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีนามสกุลบิดาและมารดาไม่ตรงกันต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อําเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง
๔.๔ บัตรประจําตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๕ หนังสือสําคัญ สด.๓ หรือ สด.๘ และหนังสือรับรองความประพฤติจากหน่วยต้นสังกัดที่เคยรับราชการ (กรณียังไม่มี สด.๘ ให้หน่วยต้นสังกัดรับรองว่ารับราชการในกองประจําการ ในปีใดผลัดใด ตั้งแต่เมื่อใด และปลดประจําการเมื่อใด มาแสดง และต้องมี สด.๓ มาแสดงด้วย)
๔.๖ ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ทหาร (แบบ ทบ.๔๖๖-๖๒๐) และออกโดยโรงพยาบาลทหารเท่านั้น และมีผลการตรวจไม่เกิน ๖ เดือน (หลังจากประกาศผลการสอบคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ที่จะดําเนินการบรรจุดําเนินการตรวจโรคที่ โรงพยาบาลทหาร และให้ใบสําคัญความเห็นของแพทย์ ระบุว่า“ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร ”)
๔.๗ หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๔.๘ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๗ ถ่ายสําเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ และนําฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สําเนาเอกสารต่างๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอยขูดลบขีดฆ่า
๔.๙ รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th หรือ FACEBOOK : กรมการทหารสื่อสาร หรือโทรศัพท์สอบถามที่ กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ในวันและเวลาราชการ

ข้อ ๖ กําหนดการรับสมัครและการสมัครสอบ

๖.๑ กําหนดการรับสมัคร
๖.๑.๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึง ๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ เฉพาะวันทําการ
๖.๑.๒ สถานที่รับสมัคร ชั้นล่าง อาคารโรงนอน หมวด ๔ กองร้อยบริการ กองบริการ
กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครใด ๆ ทั้งสิ้น
๖.๒ การสมัครสอบ
๖.๒.๑ เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้และหลักฐานที่นํามาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าหลักฐานเป็นเท็จจะต้องถูกดําเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
๖.๒.๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ
๖.๒.๓ ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร เพื่อออกบัตรประจําตัวสอบ
๖.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจําตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสําเนาไว้เป็นหลักฐาน)
๖.๒.๕ เมื่อได้รับบัตรประจําตัวสอบแล้ว ต้องจดจําหมายเลขประจําตัวสอบ และนําบัตรประจําตัวสอบติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจําตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ”
๖.๒.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืนให้ติดตามสอบถามกับ
กรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสําคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ
๖.๒.๗ กรณีทําบัตรประจําตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตํารวจ เพื่อขอสําเนาบันทึกประจําวันเรื่องเอกสารสูญหาย มาใช้ประกอบกับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําหรับยื่นคําร้องต่อคณะกรรมการเพื่อออกบัตรแทน โดยยื่นคําร้องที่ กองกําลังพล กรมการทหารสื่อสาร

ข้อ ๗ การสอบคัดเลือกภาควิชาการ

๗.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร
๗.๒ วัน เวลา ที่สอบ วันอังคารที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๗.๒.๑ รายงานตัวและแสดงหลักฐานของผู้สมัคร เวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐
๗.๒.๒ สอบภาควิชาการ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
๗.๓ สอบภาควิชาการ
๗.๓.๑ วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
๗.๓.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์
๗.๓.๑.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๗.๓.๑.๓ วิชาภาษาไทย
๗.๓.๑.๔ วิชาความรู้ทั่วไป
๗.๓.๒ วิชาทหารสื่อสาร
– ขอบเขตการสอบความรู้การฝึกทหารใหม่และการฝึกตามหน้าที่

ตำแหน่ง: รวม50อัตรา,นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
26 กุมภาพันธ์ 2018
End:
2 มีนาคม 2018
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/43042/

Venue

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ก.ค. -4 ก.ค. 2560 รวม 13 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศกรมการทหารสื่อสาร
เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน

กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และทดแทนการสูญเสียปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จ านวน ๑๓ อัตรา ดังนี้
๑.๑ รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน/บุคคลพลเรือนชาย จำนวน
๘ อัตรา
๑.๑.๑ พลขับรถยก (ชกท.๖๔๒) กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุง
เขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๑.๒ พลขับรถกู้ (ชกท.๖๓๑) กองพันทหารสื่อสารซ่อมบำรุง
เขตหลัง (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑ . ๑ . ๓ พลสูทก รรม (ชกท.๙๔๐) กองพันทหารสื่อสารที่ ๑๐๒
กรมทหารสื่อสารที่ ๑ (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๔ นายสิบคลัง (ชกท.๕๕๑) กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๕ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์
กรมการทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๖ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการทหาร
สื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑.๗ เสมียนพิมพ์ดีด (ชกท.๗๑๑) กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา

๑.๑.๘ พลขับรถ (ชกท.๖๔๐) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒ รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนหญิง จำนวน ๕ อัตรา
๑.๒.๑ เสมียนการเงิน (ชกท.๗๓๐) โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการ
ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จำนวน ๑ อัตรา
๑.๒.๒ เสมียน (ชกท.๗๑๐) โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหาร
สื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๒.๓ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองซ่อมเครื่องสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรมการ
ทหารสื่อสาร (อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
– ๒ –
๑.๒.๔ นายสิบสโมสร (ชกท.๐๗๓) กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๑.๒.๕ เสมียน (ชกท.๗๑๐) กองคลังสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร
(อัตรา สิบเอก) จ านวน ๑ อัตรา
๒. คุณวุฒิของผู้สมัคร
๒.๑ ตามข้อ ๑.๑.๑ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย, สามารถขับรถยกสิ่งของได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๒ ตามข้อ ๑.๑.๒ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย, สามารถขับรถขนาดใหญ่ได้ และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่งทางบก
๒.๓ ตามข้อ ๑.๑.๘ มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช. หรือเทียบเท่าขึ้นไป จะต้องมี
ความรู้ด้านช่างซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้นด้วย และต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์จากกรมการขนส่ง
ทางบก
๒.๔ ตามข้อ ๑.๑.๓ , ๑.๑.๔ , ๑.๑.๕ , ๑.๑.๖ , ๑.๑.๗ , ๑.๒.๒ , ๑.๒.๓ , ๑.๒.๔
และ ๑.๒.๕ สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒.๕ ตามข้อ ๑.๒.๑ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาบัญชี
หรือต้องศึกษาวิชาบัญชี ๙ หน่วยกิตขึ้นไป
๒.๖ สำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิสูงกว่าที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒.๑ – ๒.๔ จะใช้คุณวุฒิ
ที่สูงกว่านั้นมาเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ เพิ่มเติมในภายหลังมิได้

กำหนดการรับสมัคร
๖.๑ รับสมัคร ในวันที ่ ๓ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ ณ
กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๖.๒ กำหนดการสอบคัดเลือกภาคทฤษฎี , ภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ ในวันที่
๖ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘๐๐
๖.๓ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐
๖.๔ ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐
๖.๕ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐
พร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงการบรรจุ

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน,ชาย/หญิง
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 13
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |


Facebook Comments

Details

Start:
3 กรกฎาคม 2017
End:
4 กรกฎาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40084/

Venue

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2560 รวม 30 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

ระเบียบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน
คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ในหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพลประเภทช่างซ่อมบารุง
(เหล่าทหารสื่อสาร)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
คานา
กรมการทหารสื่อสาร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ (เหล่าทหารสื่อสาร) เพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จานวน ๓๐ นาย โดยบรรจุเข้ารับราชการ ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของเหล่าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เมื่อสาเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพล ในการซ่อมบารุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (เหล่าทหารสื่อสาร) ของหน่วยในกองทัพบกต่อไป
เพื่อให้ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการสอบครั้งนี้ กรมการทหารสื่อสาร จึงได้จัดทาระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ของหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพล ในการซ่อมบารุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (เหล่าทหารสื่อสาร) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขึ้นมา เพื่อจะช่วยอานวยความสะดวกในการเตรียมการสอบ รวมทั้งเป็นการแจ้งเตือนผู้สมัครสอบ มิให้ไปหลงเชื่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่แอบอ้างว่าจะช่วยเหลือในการสอบได้ และหากผู้สมัครสอบ ได้พบเห็นพฤติกรรมใด ๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประสงค์จะให้ข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในการดาเนินงาน โปรดแจ้งไปที่ กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒
กรมการทหารสื่อสาร
ระเบียบการ
สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ของหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพลประเภทช่างซ่อมบารุง (เหล่าทหารสื่อสาร)
———————————
ขอให้ผู้สมัครสอบอ่านระเบียบการให้เข้าใจ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติ ตามลาดับข้อให้ครบถ้วน เพื่อเป็นประโยชนต่อท่านในการเตรียมการสอบ ดังนี้
ข้อ ๑. ความมุ่งหมาย
กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ (เหล่าทหารสื่อสาร) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จานวน ๓๐ นาย บรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่ง ประจา กรมการทหารสื่อสาร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ และเข้ารับการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของเหล่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน เมื่อสาเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพล ในการซ่อมบารุงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ อัตราเหล่าทหารสื่อสาร โดยมอบหมายให้ กรมการทหารสื่อสาร เป็นผู้ดาเนินการ
ข้อ ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
๒.๑ มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี และไม่เกิน ๒๕ ปี โดยนับอายุจากปี พ.ศ. เกิด (การคิดอายุ พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ.เกิด)
๒.๒ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจาการแล้วผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคน จาพวกที่ ๑ เท่านั้น (งดรับสมัครผู้ที่มีผลการตรวจเลือกระบุว่า “ไม่ได้ขนาด” และเป็นคนจาพวกที่ ๒, ๓ และ ๔)
๒.๓ ผู้ที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้ารับการตรวจเลือก ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ดี ไม่จัดอยู่ในคนจาพวกที่ ๒ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และต้องมีความสูง ตั้งแต่ ๑๖๐ เซนติเมตร และขนาดรอบอก ๗๕/๗๘ เซนติเมตร ตามขนาดที่คณะกรรมการตรวจวัดขนาดร่างกายของ กรมการทหารสื่อสาร วัดได้
๒.๔ งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ ซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจาการ ตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๕ สาเร็จการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้ากาลัง, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ จากสถานศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)
– ๒ –
๒.๖ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๗ เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ในการขอแต่งตั้งยศเป็นนายทหารประทวน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ.๒๕๐๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๘ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
๒.๙ เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือ มีโรคอันพึงรังเกียจ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการได้ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตาม พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๒.๑๑ ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า เมื่อใส่ชุดปฏิบัติงานเป็นข้าราชการ
๒.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคาพิพากษา
๒.๑๓ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๑๔ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
๒.๑๕ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๖ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๗ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
๒.๑๘ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน
ข้อ ๓. ข้อกาหนด
๓.๑ เมื่อผ่านการสอบคัดเลือกแล้ว จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวนตาแหน่ง ประจา กรมการทหารสื่อสาร ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยได้รับยศ สิบตรี ซึ่งจะได้รับเงินเดือนรวมค่าครองชีพชั่วคราวเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐.- บาท/เดือน และได้รับเครื่อง แต่งกายตามที่กองทัพบกกาหนด
๓.๒ เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้งยศ ตามข้อ ๓.๑ แล้ว จะต้องเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้นของเหล่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หลังจากสาเร็จการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการ ปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของหน่วยที่ขาดแคลนกาลังพลประเภทช่างซ่อมบารุง ตามผลการฝึกอบรม กรณีไม่สาเร็จการฝึกอบรม กองทัพบกจะดาเนินการตามมาตรการทางการปกครอง ทางวินัย หรืออาจจะดาเนินการ ให้ออกจากราชการก็ได้
๓.๓ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติขัดต่อระเบียบของกองทัพบก และประกาศรับสมัคร ให้ถือว่าการบรรจุเข้ารับราชการ เป็นโมฆะ โดยกองทัพบกมีสิทธิยกเลิกการบรรจุเข้ารับราชการ พร้อมกับดาเนินคดี และเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายได้
– ๓ –
ข้อ ๔. หลักฐานประกอบการรับสมัคร ให้ยื่นเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริง พร้อมถ่ายสาเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ โดยผู้สมัครสอบเขียนคารับรองตนเองว่า สาเนาถูกต้อง แล้วลงชื่อกากับไว้ เมื่อกรรมการรับสมัครตรวจสอบเอกสารแล้ว จะส่งฉบับจริงให้กลับคืน จะเก็บไว้เป็นหลักฐานเฉพาะฉบับสาเนาเท่านั้น โดยยื่นหลักฐานด้วยตนเองดังนี้
๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จานวน ๖ รูป และ ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๖ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน)
๔.๒ หลักฐานการศึกษา (ใบสุทธิ ระเบียนแสดงผลการศึกษา หรือใบประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัครเท่านั้น)
๔.๓ ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร บิดา และมารดา กรณีนามสกุลบิดา และมารดาไม่ตรงกันจะต้องแนบสูติบัตรของผู้สมัครเพื่อยืนยัน หรือให้อาเภอรับรองว่า เป็นบิดาและมารดาของผู้สมัครจริง ๔.๔ บัตรประจาตัวประชาชนของผู้สมัคร
๔.๕ ผู้ที่ผ่านการเป็นทหารกองหนุนแล้ว จะต้องมีหนังสือสาคัญ สด.๘ , ประวัติทหารบก แบบพิมพ์ ทบ.๑๐๐ – ๐๗๕ และหนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา
๔.๖ ผู้ที่สาเร็จการฝึกวิชาทหารปีที่ ๓ (รด.ปี ๓) จะต้องมีหนังสือสาคัญ สด.๘ , หนังสือสาคัญประจาตัวแสดงวิทยฐานะจากกรมการรักษาดินแดน และหนังสือรับรองการฝึกวิชาทหารปีที่ ๓
๔.๗ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและไม่ต้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ จะต้องมีสาเนา สด.๔๓
๔.๘ ใบสาคัญความเห็นแพทย์ทหาร (ทบ.๔๖๖-๖๒๐) ซึ่งออกโดย รพ.ของทหารเท่านั้น และหลังจากประกาศผลการคัดเลือกทุกขั้นตอนแล้ว ให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จะดาเนินการบรรจุไปดาเนินการตรวจโรคโดยละเอียด ซึ่งในใบความเห็นแพทย์ต้องระบุว่า “สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหาร” และหากตาแหน่งบรรจุเป็นตาแหน่ง พลขับ ให้ระบุเพิ่มเติมว่า “ตาไม่บอดสี”
๔.๙ หลักฐานอื่น เช่น การเปลี่ยนชื่อ – สกุล
๔.๑๐ หลักฐานตามข้อ ๔.๒ – ๔.๙ ถ่ายสาเนาเอกสารโดยใช้กระดาษ ขนาด เอ ๔ อย่างละ ๖ ฉบับ และนาฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วย ทั้งนี้ สาเนาเอกสารต่าง ๆ จะต้องชัดเจน ไม่เลือนราง หรือมีร่องรอย ขูดลบขีดฆ่า
๔.๑๑ รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบทางเว็บไซต์ กรมการทหารสื่อสารhttp://signal.rta.mi.th หรือ กองกาลังพล กรมการทหารสื่อสาร http://202.44.55.31/ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒
ข้อ ๕. การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ทั้งบุคคลชาย/หญิง
๕.๑ หลักฐานแสดงว่าสาเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร “ชั้นปีที่ ๓ ถึง ชั้นปีที่ ๕” ต้องเป็นเอกสารที่ออกให้โดย “หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน” เท่านั้น โดยเพิ่มคะแนนให้ตามชั้นสูงสุดที่สาเร็จการฝึกวิชาทหาร ดังนี้.-
– ๔ –
๕.๑.๑ ชั้นปีที่ ๕ หรือ เทียบเท่า เพิ่ม ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๒ ชั้นปีที่ ๔ หรือ เทียบเท่า เพิ่ม ๔ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๑.๓ ชั้นปีที่ ๓ หรือ เทียบเท่า เพิ่ม ๓ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็น ทหารกองหนุน ที่เคยรับราชการกองประจาการมาก่อน เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้างประจา ในสังกัด กองทัพบก ซึ่งประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือ ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาตามหน้าที่ หรือต้อง บาดเจ็บถึงตาย เพราะเหตุนั้น ซึ่ง ได้รับบาเหน็จบานาญพิเศษ
ตามกฎหมายว่าด้วยบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรือ ได้รับเงินค่าทาขวัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทาขวัญข้าราชการและลูกจ้าง หรือบุตรของผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือเหรียญกล้าหาญ เพิ่มให้ ๑๐ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็น บุตรของทหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สังกัดกองทัพบก ที่กาลังรับราชการหรือเคยรับราชการในกองทัพบกมาก่อน เว้น ผู้ที่ถูกปลดออกจากประจาการเนื่องจากมีความผิด หรือบกพร่องต่อหน้าที่ เพิ่มให้ ๒ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๕ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สังกัด ทบ. ที่ยังปฏิบัติงานใน ทบ. และมีระยะเวลาปฏิบัติงานใน ทบ. ตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป (เว้นเป็นผู้ที่ถูกปลดเนื่องจากมีความผิดบกพร่อง) เพิ่มให้ ๕ ใน ๑๐๐ คะแนน
๕.๖ หลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่ม ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ได้รับการเพิ่มคะแนนจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๕.๑ ถึง ๕.๕ หลายข้อให้เพิ่มคะแนนให้ตามหลักเกณฑ์ในข้อที่ได้รับคะแนนสูงสุดเพียงข้อเดียว ยกเว้น ผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ทั้งในข้อ ๕.๑ และ ๕.๔ รวมกัน
๕.๗ การพิจารณาคะแนนเพิ่มพิเศษ จะดาเนินการทั้งในการสอบรอบแรกและการสอบรอบที่สอง โดยคิดฐานคะแนนของคะแนนเต็มในแต่ละการสอบ โดยยึดถือตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายหนังสือ ทบ. ที่ กห ๐๔๐๑/๑๙๑๖ ลง ๒๘ พ.ย.๒๘ เรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการใน ทบ. และหนังสือ กพ.ทบ. ที่ กห. ๐๔๐๑/๒๖๘๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๕ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการใน ทบ.
๕.๘ สาหรับหลักฐานการขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษให้นามาแสดงในวันรับสมัคร
ข้อ ๖. กาหนดเวลาการรับสมัคร การสมัครสอบ
๖.๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๒๓ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) สถานที่รับสมัคร กรมการทหารสื่อสาร เลขที่ ๑๔๙ ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ (การสมัคร ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)
๖.๒ การสมัครสอบ
๖.๒.๑ เขียนใบสมัครสอบให้ถูกต้องและชัดเจน ตามแบบตัวอย่างที่หน่วยรับสมัครติดไว้ และหลักฐานที่นามาใช้สมัครสอบต้องเป็นหลักฐานที่เป็นจริง ถ้าหากตรวจพบว่าเอกสารเป็นเท็จ จะต้องถูกดาเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด
– ๕ –
๖.๒.๒ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบสมัครสอบกับเจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนยื่นหลักฐานใบสมัครสอบ
๖.๒.๓ ยื่นหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่รับสมัคร เพื่อออกบัตรประจาตัวสอบ
๖.๒.๔ ตรวจสอบความถูกต้องของบัตรประจาตัวสอบ พร้อมกับรับเอกสารประกอบการสมัครสอบฉบับจริงคืน (กรรมการรับสมัครสอบจะเก็บเฉพาะฉบับสาเนาไว้เป็นหลักฐาน)
๖.๒.๕ เมื่อได้รับบัตรประจาตัวสอบแล้ว ต้องจดจาหมายเลขประจาตัวสอบ และนาบัตรประจาตัวสอบติดตัวตลอดในห้วงการสอบ ถ้าไม่มีบัตรประจาตัวสอบไปแสดงต่อคณะกรรมการ “จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ”
๖.๒.๖ ตรวจสอบเอกสารฉบับจริงอีกครั้ง หากยังไม่ได้รับคืนให้ติดตามสอบถามกับกรรมการรับสมัครสอบในวันนั้น หากมีเอกสารสาคัญสูญหายไป คณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบ
๖.๒.๗ กรณีทาบัตรประจาตัวสอบหาย ให้แจ้งความที่สถานีตารวจ จากนั้นนาหลักฐาน ใบรายงานประจาวันรับแจ้งเอกสารหาย , สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ยื่นเรื่องที่ กองกาลังพล กรมการทหารสื่อสาร เพื่อขออนุมัติคณะกรรมการดาเนินงานออกบัตรแทน
๖.๒.๘ การแต่งกาย ต้องแต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้าหุ้มส้น กรณียังไม่ปลดประจาการแต่งกายชุดเครื่องแบบ) มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบ หรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ , เสื้อยืดคอกลม , กางเกงยีนส์) เว้นขั้นตอนการทดสอบร่างกายให้แต่งกายตามความเหมาะสม
ข้อ ๗. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
๗.๑ สถานที่สอบ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม ๕ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
๗.๒ วัน เวลา ที่สอบ วันพุธที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐
๗.๒.๑ รายงานตัวเวลา ๐๗๐๐ – ๐๘๐๐
๗.๒.๒ สอบคัดเลือกเวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐
๗.๓ สอบภาควิชาการ วิชาทั่วไป (พื้นฐานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)
๗.๓.๑ วิชาคณิตศาสตร์
๗.๓.๒ วิชาภาษาอังกฤษ
๗.๓.๓ วิชาภาษาไทย
๗.๓.๔ วิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
๗.๓.๕ วิชาความรู้ทั่วไป
– ๖ –
๗.๔ การเตรียมตัวของผู้สมัครสอบ
๗.๔.๑ ตรวจสอบที่นั่งสอบที่ระบุในบัตรประจาตัวสอบ
๗.๔.๒ แต่งกายชุดสุภาพ (เสื้อเชิ้ตคอปก, กางเกงสแล็คขายาว, รองเท้าหุ้มส้น กรณี ยังไม่ปลดประจาการแต่งกายชุดเครื่องแบบ งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม, กางเกงยีนส์)
๗.๔.๓ ให้นาอุปกรณ์เครื่องเขียน มาใช้ทาข้อสอบด้วย
๗.๕ การเข้าห้องสอบ
๗.๕.๑ เวลา ๐๗๐๐ ให้พร้อมที่ โรงเรียนทหารสื่อสาร โดยเข้าแถวเรียงตามลาดับหมายเลขประจาตัวสอบ
๗.๕.๒ ห้าม นาอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบ เช่น เครื่องคิดเลข, นาฬิกาที่เป็นเครื่องคิดเลข, โทรศัพท์มือถือ, เพจเจอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารแบบพกพาทุกชนิด เข้าไปในห้องสอบ โดยเด็ดขาด
๗.๕.๓ กรรมการควบคุมการสอบจะเรียกเข้าห้องสอบตามลาดับ ให้นั่งตามผังที่นั่งสอบและผู้สมัครสอบจะต้องเตรียม “บัตรประจาตัวสอบ” และ “บัตรประจาตัวประชาชน” ไว้รับตรวจด้วย
๗.๕.๔ เมื่อแจกปัญหาสอบและใบคาตอบแล้ว ห้าม เปิดปัญหาสอบก่อนที่หัวหน้าคณะกรรมการจัดการสอบสั่ง (หากมีข้อสงสัยให้ยกมือถามกรรมการจัดการสอบ)
๗.๕.๕ เมื่อเริ่มทาข้อสอบแล้วจะไม่อนุญาตให้ผู้มาสายเข้าห้องสอบทุกกรณี และผู้ที่ เข้าสอบจะต้องอยู่ในห้องสอบจนครบตามเวลาที่กาหนด จะออกจากห้องสอบก่อนเวลาไม่ได้
๗.๕.๖ ห้าม นั่งผิดจากหมายเลขที่นั่งสอบของตนเองหรือลงหมายเลขประจาตัวสอบที่ไม่ใช่หมายเลขประจาตัวของตนเองในใบคาตอบ (กรณีนี้ จะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
๗.๕.๗ ห้าม แสดงกิริยาที่อาจจะส่อไปในทางทุจริต ทุกกรณี
๗.๖ เมื่อหมดเวลาสอบ ให้วางเอกสารปัญหาสอบและกระดาษใบคาตอบไว้บนโต๊ะ ห้าม นาออกจากห้องสอบเป็นอันขาด (หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ)
ข้อ ๘. กาหนดการประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร และเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th หรือ กองกาลังพล กรมการทหารสื่อสาร http://202.44.55.31/
ข้อ ๙. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และสอบสัมภาษณ์
ผู้ที่มีรายชื่อประกาศผลสอบผ่านภาควิชาการ (รอบแรก) เท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์สอบในรอบสอง โดยจะต้องเข้ารับการสอบให้ครบทุกขั้นตอน หากไม่ดาเนินการตามที่กาหนดแล้วจะมีผลการสอบเป็น “ไม่ผ่านการสอบ”
๙.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๗๐๐ ถึง ๑๑๓๐ ณ โรงพลศึกษา กรมการทหารสื่อสาร การแต่งกาย ชุดกีฬา โดยมีท่าที่ใช้ในการทดสอบดังนี้
– ๗ –
– ท่าดันพื้น (ไม่กาหนดเวลา) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๒๒ ครั้ง)
– ท่าลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๓๔ ครั้ง)
– วิ่ง ๘๐๐ เมตร คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน (๓ นาที ๑๕ วินาที)
*** คะแนนทดสอบทุกท่ารวมกันหากไม่ถึง ๗๐ % ถือว่าไม่ผ่านการสอบทั้งหมด ถึงแม้ผลการสอบ ภาควิชาการจะได้คะแนนดี
๙.๒ การสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐ – ๑๖๐๐ ณ โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร เพื่อทดสอบ ด้านบุคลิกภาพ ทัศนคติ และไหวพริบ (การแต่งกาย ลักษณะท่าทาง ท่วงทีวาจา เชาว์ปัญญา)
ข้อ ๑๐. การประกาศผลสอบเมื่อทดสอบแล้วเสร็จทุกขั้นตอน (ขั้นสุดท้าย)
๑๐.๑ วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ โดยปิดประกาศ ณ ตึกกองบัญชาการ กรมการทหารสื่อสาร และเว็บไซต์กรมการทหารสื่อสาร http://signal.rta.mi.th หรือ กองกาลังพล กรมการทหารสื่อสาร http://202.44.55.31/
๑๐.๒ ผู้ที่สอบได้คะแนนรวมสูงสุด (ภาควิชาการ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบ (รอบสอง) ทุกขั้นตอน จะได้รับการประกาศรายชื่อเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม และบรรจุเป็นนายทหารประทวน อัตรา สิบเอก รับเงินเดือน ป.๑ ชั้น ๑๕.๕ จานวน ๓๐ นาย และจะประกาศบุคคลสารองไว้อีก จานวน ๑๐ นาย
๑๐.๓ กรณีมีผลการสอบ “คะแนนรวมเท่ากัน” คณะกรรมการดาเนินงาน จะพิจารณาคะแนน วิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป ตามลาดับ
ข้อ ๑๑. การดาเนินการเมื่อประกาศผลสอบ
๑๑.๑ เมื่อประกาศผลสอบรอบแรกแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่เข้ารับการทดสอบในรอบต่อไป ถือว่าสละสิทธิ์การสอบ
๑๑.๒ เมื่อประกาศผลสอบรอบสุดท้ายแล้ว หากผู้สมัครสอบไม่มารายงานตัวตามวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์การบรรจุเข้ารับราชการ และจะเรียกลาดับต่อไปเข้ามารายงานตัวเพื่อบรรจุ เข้ารับราชการแทน
๑๑.๓ บุคคลอะไหล่ ควรติดต่อแจ้งยืนยันรับทราบผลการจัดลาดับการสอบไว้ด้วย กรณีหากมีบุคคลตัวจริงสละสิทธิ์จะได้แจ้งให้มารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนทันที
ข้อ ๑๒. การรายงานตัวและทาสัญญา
– รายงานตัวและทาสัญญา ณ หมวด ๔ กองบริการ กรมการทหารสื่อสาร วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘๓๐
– ผู้ที่ไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กาหนด ถือว่าสละสิทธิ์
– ๘ –
ข้อ ๑๓. การค้าประกัน
– ผู้ค้าประกัน จะต้องเป็นข้าราชการประจา ระดับ ๓ ขึ้นไป หรือเป็นข้าราชการทหาร ตารวจ ประจาการ ชั้นยศ ตั้งแต่ ร้อยตรี , เรือตรี , เรืออากาศตรี หรือ ร้อยตารวจตรี ขึ้นไป
– อายุของผู้ค้าประกัน ต้องไม่เกิน ๕๘ ปี (นับตามปี พ.ศ.เกิด)
– ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง และผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ไม่สามารถ ค้าประกันได้
คาแนะนาเพิ่มเติมและข้อพึงระมัดระวัง
ผู้สมัครสอบต้องอ่านคาแนะนาให้เข้าใจ ซึ่งจะช่วยในการเตรียมการให้แก่ท่านมิให้เสียสิทธิ์ ในการสมัครสอบ
๑. เอกสารที่ต้องใช้เวลาในการเตรียมการ “ให้รีบติดต่อดาเนินการแต่เนิ่น”
– หนังสือรับรองผู้บังคับบัญชาจากหน่วยต้นสังกัด (ผู้ที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีหนังสือรับรองผู้บังคับบัญชา จะได้รับขั้นเพิ่ม ในการบรรจุเข้ารับราชการ จานวน ๐.๕ ขั้น (ระดับ ป.๑ ชั้น ๑๔))
๒. การไปติดต่อสถานที่ราชการต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มิฉะนั้น จะไม่พิจารณารับสมัครสอบหรือไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ (งดเว้น การสวมรองเท้าแตะ, เสื้อยืดคอกลม, กางเกงยีนส์)
๓. อย่าใช้เอกสารหรือหลักฐานเท็จ ถ้าตรวจสอบพบจะต้องถูกดาเนินคดีอาญาจนถึงที่สุด
๔. คณะกรรมการจะรับไว้เฉพาะเอกสารสาเนาเท่านั้น (แต่จะขอตรวจเอกสารฉบับจริงประกอบการรับสมัคร)
๕. บัตรประจาตัวผู้สมัครสอบ จะต้องนาไปแสดงต่อกรรมการทุกขั้นตอนที่มีการสอบ
๖. ควรเตรียมเวลาที่ใช้ในการสอบและสารวจสถานที่สอบ เนื่องจาก กรมการทหารสื่อสาร มีที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง ซึ่งต้องเผื่อเวลาไว้แต่เนิ่น เพราะความไม่คุ้นเคยสถานที่ ตลอดจนสภาพการจราจรที่หนาแน่น
๗. การดาเนินการสอบ เป็นการดาเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการของ กรมการทหารสื่อสาร ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบการดาเนินงานซึ่งกันและกัน ดังนั้น อย่าหลงเชื่อคาแอบอ้างใด ๆ ว่าจะมีผู้ช่วยเหลือในการสอบ และหากมีผู้แอบอ้างดังกล่าว สามารถร้องเรียนมาที่ กองกาลังพล กรมการ ทหารสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๙๗-๕๔๙๐ และ ๐-๒๒๙๗-๖๑๐๒ ได้ในเวลาราชการ
กาหนดการรับสมัครบุคคลพลเรือนชายหรือทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ
เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
ให้กับเหล่าและหน่วยที่ขาดแคลน (เหล่าทหารสื่อสาร) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วันที่
เวลา
กิจกรรม
หมายเหตุ
๒๓ – ๓๑ มี.ค.๖๐
๐๙๐๐
ถึง
๑๖๐๐
เปิดรับสมัคร ณ ที่เยี่ยมญาติ กรมการทหารสื่อสาร
ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๕ เม.ย.๖๐
๐๗๐๐
ถึง
๑๖๐๐
– รายงานตัว
– สอบภาควิชาการ (วิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์,ภาษาอังกฤษ,
ภาษาไทย และความรู้ทั่วไป)
โรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร
๑๘ เม.ย.๖๐
๑๕๐๐
– ประกาศผลสอบภาควิชาการ (รอบแรก)
จานวน ๖๐ นาย
ตึกกองบัญชาการ
กรมการทหารสื่อสาร
๒๑ เม.ย.๖๐
๐๗๐๐
ถึง
๑๑๓๐
– ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
โรงพลศึกษา
กรมการทหารสื่อสาร
๒๕–๒๖ เม.ย.๖๐
๐๘๓๐
ถึง
๑๖๐๐
– การสอบสัมภาษณ์
โรงเรียนทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร
๔ พ.ค.๖๐
๑๕๐๐
– ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย
จานวน ๓๐ นาย (อะไหล่ จานวน ๑๐ นาย)
ตึกกองบัญชาการ
กรมการทหารสื่อสาร
๘ พ.ค.๖๐
๐๘๓๐
– ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัวและทาสัญญา
– หากตัวจริงสละสิทธิ์ กรมการทหารสื่อสาร จะเรียกอะไหล่
ตามลาดับบรรจุทดแทน
หมวด ๔ กองบริการ
กรมการทหารสื่อสาร
ข้อความตัวอักษรวิ่ง
กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย หรือทหารกองหนุน คุณวุฒิวิชาชีพเฉพาะ เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) สาเร็จการศึกษาคุณวุฒิ ปวช. สาขาวิชา ช่างไฟฟ้า , ช่างไฟฟ้ากาลัง , ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีอายุ ๑๘ – ๒๕ ปี รับจานวน ๓๐ อัตรา สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://signal.rta.mi.th หรือ http://202.44.55.31

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 30
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
30 มีนาคม 2017
End:
31 มีนาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37767/

Venue

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ก.พ. -28 ก.พ. 2560 รวม 50 อัตรา

กรมการทหารสื่อสาร เปิดรับสมัครสอบ

กองทัพบก มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเหล่าทหารสื่อสาร เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) จำนวน 50 นาย บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง ประจำ กรมการทหารสื่อสาร ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2560 และเข้ารับรการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นของเหล่า เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน เมื่อสำเร็จการศึกษา จะปรับย้ายไปรับราชการในหน่วยต่างๆ ของหน่วยในส่วนกำลังรบ และหน่วยสนับสนุนการรบ ในอัตราเหล่าทหารสื่อสาร โดยมอบหมายให้ กรมการทหารสื่อสารเป็นผู้ดำเนินการ

ตำแหน่ง: นายทหารประทวน
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 50
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการทหารสื่อสาร :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการทหารสื่อสาร คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ไฟล์แนบ 1 |

Facebook Comments

Details

Start:
20 กุมภาพันธ์ 2017
End:
28 กุมภาพันธ์ 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/37369/

Venue

กรมการทหารสื่อสาร
กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com