Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมการศาสนา

1 พฤศจิกายน 2017 - 7 พฤศจิกายน 2017

“กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 พ.ย. -7 พ.ย. 2560

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑)ปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณ เช่น ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ โต้ตอบหนังสือราชการ
(๒)ปฏิบัติงานช่วยอำนวยการและเลขานุการในการประชุมต่าง ๆ
(๓)ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ใช้ในการจัดการต่างๆ
(๔) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๕) ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการศาสนา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
1 พฤศจิกายน 2017
End:
7 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41469/

Venue

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ย. -22 ก.ย. 2560

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอุปถัมภ์ด้านศาสนสงเคราะห์ ๕ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
(๒) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับอุดหนุนการบูรณะศาสนสถานของศาสนา อิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์
(๓) สงเคราะห์พระภิกษุสามเณรที่ประสบภัยและขาดแคลน
(๔) ร่วมดำเนินการเกี่ยวกับการอุดหนุนงานศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม และเรียบเรียงงานวิชาการ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๖) ร่วมดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
ระดับการศึกษา: ป.ตรีทุกสาขา*
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการศาสนา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
18 กันยายน 2017
End:
22 กันยายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41170/

Venue

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ต.ค. -27 ต.ค. 2559 |นักวิชาการพัสดุ

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทุกกิจกรรม/โครงการ ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ การจัดทำคำขอเพื่อกำหนดงบประมาณการจัดซื้อครุภัณฑ์และงบประมาณการซ่อมแซมบำรุงรักษาประจำปี
(๓) จัดทำสัญญาซื้อ/จ้าง ใบสั่งซื้อ/จ้าง ใบตรวจรับพัสดุผ่านระบบ GFMIS
(๔) จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์และจัดทำรายงานผลการรับจ่ายพัสดุประจำปี
(๕) วิเคราะห์และติดตามการเคลื่อนไหวของระเบียบ ข้อบังคบ และแนวทางปฏิบัติของระเบียบพัสดุ
ที่มีการเปลี่ยนแปลง
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการศาสนา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
20 ตุลาคม 2016
End:
27 ตุลาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/36267/

Venue

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map

“กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ส.ค. -11 ส.ค. 2559 |นักวิชาการศาสนา

กรมการศาสนา เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ปริญญาโทในด้านศาสนา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ศึกษา วิเคราะห์ นโยบาย แผน ในเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(2) จัดทำและประสานแผนปฏิบัติการกับหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(3) ดำเนินการจัดทำมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย
(4) นำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
(1) ความรู้ด้านศาสนา (2) ความรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ปัจจุบันของไทย (3) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ (4) ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่ง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

– ทักษะ

– สมรรถนะ
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีผู้ที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ลำดับสูงกว่า หากคะแนนการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากันให้ผู้สมัครที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนอยู่ในลำดับที่สูงกว่า
 

ตำแหน่ง: นักวิชาการศาสนา
ระดับการศึกษา: ปริญญาโท  
อัตราเงินเดือน: 21,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการศาสนา :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมการศาสนา คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
4 สิงหาคม 2016
End:
11 สิงหาคม 2016
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/35506/

Venue

กรมการศาสนา
กรมการศาสนา กรุงเทพมหานคร Thailand + Google Map