Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมควบคุมมลพิษ

13 สิงหาคม 2017 - 17 สิงหาคม 2017

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-17 ส.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : 1.ทดสอบตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศพารามิเตอร์ PM10, PM2.5
2.สนับสนุนงานทดสอบตัวอย่างฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศTSP
3.สนับสนุนงานทดสอบ pH ในตัวอย่างน้ำ
4.งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1.มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิดฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ
วิธีสมัคร : 1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรม
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
วิธีการรับสมัคร
ส่ง e-mail : Surachart.p@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน : คุณสุระชาติ พันธุ์เสนาะ [Surachart(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ โทร. 022982579

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

Details

Start:
13 สิงหาคม 2017
End:
17 สิงหาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/40860/

Venue

กรมควบคุมมลพิษ
Thailand + Google Map
Website:
https://iqepi.com/33418/