Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมควบคุมมลพิษ

5 ธันวาคม 2017 - 31 ธันวาคม 2017

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ธ.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๑. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ เพศชาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
8. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง Email : benjamaporn.n@pcd.go.th หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ส่วนแผนงานและประมวลผล ฝ่ายตรวจและบังคับการ ชั้น 13 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เอกสาร
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาทรานสคริป
๔. Resume
๕. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : คุณเบญจมาภรณ์ นพศริ ส่วนแผนงานและประมวลผล [benjamaporn(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2537
ระยะเวลารับสมัคร : 27-Nov-17 ถึง 31-Dec-17

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านนายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

Details

Start:
5 ธันวาคม 2017
End:
31 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42146/

Venue

กรมควบคุมมลพิษ
Thailand + Google Map
Website:
https://iqepi.com/33418/

“กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ธ.ค. 2560

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ

ลักษณะของงาน : ๑. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
หรือแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ
๒. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ เพศชาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้
จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา
8. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง Email : benjamaporn.n@pcd.go.th หรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ส่วนแผนงานและประมวลผล ฝ่ายตรวจและบังคับการ ชั้น 13 อาคารกรมควบคุมมลพิษ
เอกสาร
๑. สำเนาบัตรประชาชน
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน
๓. สำเนาทรานสคริป
๔. Resume
๕. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : คุณเบญจมาภรณ์ นพศริ ส่วนแผนงานและประมวลผล [benjamaporn(dot)n(at)pcd(dot)go(dot)th] ฝ่ายตรวจและบังคับการ โทร. 0-2298-2537
ระยะเวลารับสมัคร : 27-Nov-17 ถึง 31-Dec-17

ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านนายช่างเทคนิค
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ :ตนเอง  

Details

Start:
5 ธันวาคม 2017
End:
31 ธันวาคม 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/42146/

Venue

กรมควบคุมมลพิษ
Thailand + Google Map
Website:
https://iqepi.com/33418/