Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

กรมทรัพยากรน้ำ

13 พฤศจิกายน 2017 - 17 พฤศจิกายน 2017

“กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 พ.ย. -17 พ.ย. 2560

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : (1) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชีในระบบ GFMIS สำหรับเงินทุกประเภทที่จ่ายให้ผู้มีสิทธิรับเงินโดยการโอนผ่านทางธนาคาร พร้อมตรวจสอบ Bank Statement และจัดทำใบสำคัญการลงบัญชีเสนอ ผู้มีอำนาจลงนามทุกวันที่เกิดรายการ
(2) ตรวจสอบและบันทึกรายการหักล้างลูกหนี้เงินยืมราชการในระบบ GFMIS
(3) จัดทำรายการต้นทุนต่อหน่วยผลิต แยกตามสำนักฯ ตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนดเทียบกับรายการจาก CGD – Costing ส่งหน่วยงานตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง
(4) จัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงิน
(5) วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ และด้านการบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ ผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
(6) ติดตามความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
(7) จัดทำทะเบียนคุมการยืม/คืนเอกสารทางบัญชี เพื่อสะดวกในการสืบค้นและป้องกันการสูญหาย
(8) จัดเก็บเอกสารทางบัญชีและจัดทำทะเบียนคุมการจัดเก็บเอกสารเรียงตามเลขที่เอกสารขอเบิก (ฎีกา) พร้อมระบุเลขที่กล่อง/ชั้น/สถานที่ในการจัดเก็บที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อการสืบค้น
(9) ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของการจัดทำทะเบียนคุมวัสดุของหน่วยงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
(10) ติดต่อและติดตามงาน รวมทั้งประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน หรือหน่วยงานภายนอก ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
(11) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(12) ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การจัดทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ และนโยบายบัญชีให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
(13) จัดทำเอกสารเผยแพร่ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
(14) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ป.ตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี ()
การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ.: **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ehenbook.com

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทรัพยากรน้ำ :ตนเอง  

ดาวน์โหลดไฟล์ กรมทรัพยากรน้ำ คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
ประกาศ 1 |

Details

Start:
13 พฤศจิกายน 2017
End:
17 พฤศจิกายน 2017
Event Category:
Event Tags:
Website:
https://iqepi.com/41740/

Venue

กรมทรัพยากรน้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ Thailand + Google Map